1. Homepage
 2. Service Regulations

Service Regulations

Regulamin obowiązuje do 29.04.2024 do godz. 00:00. Nowy regulamin znajdziesz tutaj.

Regulamin korzystania z usługi Traficar

Uwagi wstępne

 1. Traficar umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi wypożyczenie pojazdu za pośrednictwem aplikacji mobilnej zainstalowanej na urządzeniu mobilnym użytkownika (usługa Traficar).
 2. Usługa Traficar świadczona jest przez spółkę TRAFICAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7F, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  0000592539, numer NIP 6751529371, nr REGON: 363258160, numer telefonu: + 48 123 000 330, adres e-mail: traficar@traficar.pl (Traficar).
 3. Lista miejscowości objętych usługą Traficar dostępna jest na stronie internetowej www.traficar.pl oraz w aplikacji mobilnej Traficar.

Aplikacja Mobilna

 1. Rejestracja konta użytkownika a następnie dokonywanie rezerwacji i wynajem pojazdu oraz korzystanie z pojazdu możliwe jest za pośrednictwem urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją mobilną usług Traficar
  (Aplikacja Mobilna).
 2. Aplikacja Mobilna przeznaczona jest na urządzenia z systemem Android, iOS oraz HMS. Aplikacja może zostać pobrana ze strony www.traficar.pl. Informacja o urządzeniach współpracujących z aplikacją mobilną Traficar
  oraz akceptowalnej wersji systemu operacyjnego dostępna jest na stronie www.traficar.pl oraz na stronach na których udostępniono Aplikację Mobilną.
 3. Dla prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest połączenie urządzenia mobilnego z Internetem (uruchomiona funkcja pakietowego przesyłania danych). Część funkcji Aplikacji Mobilnej wymaga uruchomienia
  usług lokalizacji oraz zgody na dostęp do aparatu fotograficznego urządzenia.

Dostęp do usługi Traficar

 1. Możliwość zarejestrowania konta użytkownika posiadają osoby, które spełniają następujące warunki:
  1. wiek co najmniej 18 lat,
  2. dysponowanie kartą płatniczą z logo Visa lub Mastercard akceptowaną przez operatora płatności bezgotówkowych,
  3. posiadanie uprawnienia do prowadzenia pojazdów osobowych (prawo jazdy kategorii B).
 2. W celu korzystania z usługi Traficar konieczne jest:
  1. dokonanie rejestracji konta w Aplikacji Traficar,
  2. podanie danych osobowych wskazanych w pkt 10,
  3. podanie danych karty płatniczej jaka będzie wykorzystywana do płatności za usługi wynajmu pojazdów oraz akceptacja regulaminu płatności bezgotówkowych. Karta płatnicza może być wystawiona jedynie na dane
   osobowe (imię i nazwisko) osoby, która zakłada konto w usłudze. Okres ważności karty płatniczej nie może być krótszy niż 31 dni od daty rejestracji konta.
  4. w przypadku osób posiadających rachunek bankowy w Polsce – wyrażenie zgód na przeprowadzenie weryfikacji przez operatora zewnętrznego poprzez rachunek/rachunki bankowe zgodnie z procedurą określoną w pkt 11
   lit. a niniejszego regulaminu, a w zakresie pozostałych osób – uiszczenie opłaty weryfikacyjnej w wysokości 0,01 zł w celu weryfikacji danych osobowych użytkownika z danymi osobowymi posiadacza rachunku
   bankowego i przypisanej do niego karty płatniczej, w sposób określony w pkt 11 niniejszego regulaminu.
 3. Rejestracja konta dokonywana jest za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Rejestracja konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Do dalszego korzystania z Aplikacji Mobilnej zawsze wymagane jest zalogowanie się
  do konta poprzez wprowadzenie loginu (adres poczty elektronicznej użytkownika) oraz hasła wybranego przez użytkownika w trakcie rejestracji konta. Zabronione jest dokonywanie kolejnej rejestracji w usłudze Traficar
  w celu unikania zapłaty należności wobec Traficar, z tytułu usług świadczonych w ramach Traficar.
 4. W trakcie rejestracji konta użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, kraj obywatelstwa i adres zamieszkania, numer PESEL (jeżeli został nadany), kraj wydania oraz seria i numer
  blankietu prawa jazdy, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej. W przypadku rejestracji konta przez użytkowników będących cudzoziemcami spoza Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii lub
  spoza krajów Unii Europejskiej lub strefy Schengen użytkownicy zobowiązani są do podania także adresu zameldowania w Polsce oraz daty ważności dokumentu prawa jazdy. Ponadto warunkiem skutecznej rejestracji konta
  użytkownika jest:

  1. zaakceptowanie niniejszego regulaminu, w tym regulaminu dokonywania płatności kartą płatniczą (regulamin płatności bezgotówkowych), który jest jego integralną częścią,
  2. wykonanie i przesłanie w formie elektronicznej zdjęcia prawa jazdy oraz w przypadku użytkowników będących cudzoziemcami z jednego z krajów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie – zdjęcia karty pobytu
   zawierającej adres zameldowania w Polsce i weryfikacja zawartych tam danych z danymi podanymi w toku rejestracji przez użytkownika,
  3. potwierdzenie danych osobowych podanych w toku rejestracji poprzez weryfikację rachunkiem bankowym (dla osób posiadających rachunek bankowy w Polsce) lub poprzez przelew weryfikacyjny (dla pozostałych osób),
  4. pozytywna weryfikacja danych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) udostępnianych przez Ministra Cyfryzacji (stan prawa jazdy) oraz pozytywna weryfikacja pozostałych danych zgodnie z pkt 8 lit. b i c
   niniejszego regulaminu.
 5. W trakcie rejestracji konta użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia prawidłowości danych osobowych podanych w toku rejestracji poprzez weryfikację w następujący sposób. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w
  pkt 10 niniejszego regulaminu, w tym wgraniu zdjęcia dokumentów, użytkownik dokonuje wyboru kraju, w którym posiada rachunek bankowy:

a. użytkownicy posiadający rachunek bankowy w Polsce – dalsza weryfikacja odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego operatora poprzez rachunek/rachunki bankowe, którego użytkownik jest posiadaczem po wyrażeniu stosownych
zgód przez użytkownika; wyrażenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do zakończenia procesu rejestracji i korzystania z usługi Traficar;

b. pozostali użytkownicy – dalsza weryfikacja polega na uiszczeniu opłaty weryfikacyjnej, stanowiącej koszt weryfikacji użytkownika, w wysokości 0,01 zł poprzez uruchomienie linku przesłanego na podany przez użytkownika
adres e-mail wraz linkiem aktywującym konto użytkownika w Aplikacji Mobilnej. Uruchomienie ww. linku spowoduje niezwłoczne dokonanie opłaty weryfikacyjnej.

W przypadku pierwszego logowania do konta użytkownika z danego urządzenia mobilnego, użytkownik ponownie zostanie zobowiązany do dokonania weryfikacji na zasadach opisanych w niniejszym punkcie.

 1. Dodatkowo podane przez użytkownika dane osobowe podlegają weryfikacji w oparciu o udostępnione przez użytkownika zdjęcia prawa jazdy i karty pobytu oraz dane przekazane w toku weryfikacji zgodnie z pkt 11 niniejszego
  regulaminu, a to wraz z dokonaną opłatą weryfikacyjną przez instytucję prowadzącą rachunek bankowy użytkownika lub wybrane dane (imię, nazwisko, nr PESEL, adres) przez operatora zewnętrznego prowadzącego proces
  weryfikacji poprzez rachunek/rachunki bankowe użytkownika. Zdjęcia prawa jazdy i karty pobytu użytkownika są usuwane natychmiast po zweryfikowaniu prawidłowości wprowadzonych przez użytkownika danych.
 2. W przypadku wprowadzenia technicznej możliwości weryfikacji danych wskazanych w dokumentach za pośrednictwem skanera OCR Aplikacji Mobilnej przesłanie zdjęć prawa jazdy i karty pobytu będzie zbędne. W trakcie
  weryfikacji dokumentów za pośrednictwem skanera OCR nie jest wykonywany zapis dokumentów użytkownika, Aplikacja Mobilna odczytuje z dokumentów jedynie te dane osobowe użytkownika, które zostały przez użytkownika
  wskazane w procesie rejestracji konta.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych wskazanych przez użytkownika z treścią dokumentów udostępnionych przez użytkownika lub z danymi odczytanymi przez Aplikację Mobilną lub z danymi przekazanymi w toku
  weryfikacji lub dostępnymi w CEK użytkownik zostanie poproszony o poprawienie podanych danych (i ponowną weryfikację danych za pośrednictwem skanera OCR – w przypadku weryfikacji dokumentów za pośrednictwem skanera
  OCR, a w przypadku danych przekazanych w toku weryfikacji – ponowne przejście procedury weryfikacji danych w sposób opisany w pkt 11 niniejszego regulaminu). Jako że weryfikacja może odbywać się częściowo w sposób
  zautomatyzowany, użytkownik ma prawo odwołania się od decyzji Traficar w sposób określony w pkt 76 niniejszego regulaminu. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez pracownika Traficar w terminie 14 dni od jego
  otrzymania. Przy czym w przypadku negatywnej decyzji weryfikacyjnej, ponowna weryfikacja jest nadzorowana przez pracownika Traficar.
 4. Jeżeli użytkownik nie dysponuje prawem jazdy wydanym przez kraj należący do UE, weryfikacja użytkownika możliwa jest poprzez udostępnienie Traficar dokumentu potwierdzającego uprawnienie do prowadzenia pojazdów
  osobowych na terenie Polski.
 5. Dane karty płatniczej są przechowywane wyłącznie przez operatora płatności mobilnych. Traficar nie przechowuje danych kart płatniczych użytkowników. Korzystanie z usługi Traficar wymaga akceptacji regulaminu
  operatora płatności mobilnych. Odmowa akceptacji regulaminu lub jego aktualizacji uniemożliwi operatorowi płatności bezgotówkowych rozliczenie opłat za korzystanie z pojazdu, a tym samym nie będzie możliwe
  korzystanie z usługi Traficar.
 6. Użytkownik zostanie poinformowany o pozytywnie zakończonej weryfikacji danych osobowych oraz weryfikacji karty płatniczej w treści wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej użytkownika podany w toku
  rejestracji konta użytkownika lub za pomocą powiadomienia push w aplikacji mobilnej. Pozytywnie zakończona weryfikacja upoważnia użytkownika do korzystania z Traficar.
 7. W toku dalszego korzystania z Traficar firma Traficar nie prosi użytkownika o podanie jakichkolwiek danych osobowych lub udostępnienie dokumentów tożsamości. Korzystanie z usługi Traficar następuje wyłącznie poprzez
  poprawne zalogowanie się do Aplikacji Mobilnej. Przez logowanie do konta użytkownika należy rozumieć wpisanie loginu i hasła ustalonego podczas rejestracji, a następnie wpisanie kodu weryfikacyjnego wysłanego w
  formie wiadomości SMS przez Traficar na numer telefonu komórkowego podanego w trakcie rejestracji konta.
 8. Użytkownik jest zobowiązany nie udostępniać danych logowania osobom trzecim i może zostać obciążony kosztami korzystania z usługi Traficar przez osoby, którym udostępnił dane logowania.
 9. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Traficar o każdym przypadku pozyskania danych logowania przez osobę trzecią. Traficar blokuje konto użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu od użytkownika powyższej
  informacji.
 10. Poza przypadkiem wskazanym w pkt 20 konto użytkownika może zostać zablokowane w przypadku:
  1. niewłaściwej lub niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji pojazdu.
  2. powtarzających się przypadków anulowania niezrealizowanych rezerwacji pojazdów,
  3. istnienia niespłaconych wymagalnych należności użytkownika wobec Traficar,
  4. rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego;
  5. powtarzających się przypadków korzystania z pojazdu w sposób niezgodny z Regulaminem.

Rezerwacja pojazdu

 1. Rezerwacja pojazdu dokonywana jest za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 2. Dostępne pojazdy są uwidocznione na mapie w Aplikacji Mobilnej. W przypadku uruchomienia w urządzeniu usługi lokalizacji użytkownik może wybrać pojazd znajdujący się najbliżej aktualnej lokalizacji użytkownika
  oraz uzyskać przybliżoną informację o dystansie dzielącym użytkownika od wybranego pojazdu. W przypadku niektórych z udostępnianych pojazdów odbiór pojazdu może nastąpić wyłącznie w dedykowanej lokalizacji wskazanej
  na mapie w Aplikacji Mobilnej.
 3. Rezerwacja pojazdu możliwa jest również poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego za przednią lub boczną szybą pojazdu. O ile pojazd nie jest objęty rezerwacją dokonaną przez innego użytkownika nastąpi otwarcie
  pojazdu.
 4. Prawidłowe dokonanie rezerwacji pojazdu zostanie potwierdzone poprzez wyświetlenie karty zarezerwowanego pojazdu wraz z czasem jego rezerwacji w Aplikacji Mobilnej. Rezerwacja dokonywana jest bezpłatnie na okres 15
  minut. Jeżeli w powyższym czasie zarezerwowany pojazd nie zostanie otwarty przez użytkownika rezerwacja jest anulowana. Rezerwacja może zostać anulowana przez użytkownika także w czasie jej trwania.
 5. Pojazdy identyfikowane są poprzez numer rejestracyjny oraz numer boczny pojazdu.

Otwarcie pojazdu

 1. Pierwsze otwarcie pojazdu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Otwarcie pojazdu następuje poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego za przednią lub boczną szybą pojazdu.
 2. Zawarcie umowy najmu przez użytkownika z Traficar następuje z chwilą otwarcia pojazdu.
 3. Okres wynajmu pojazdu w Traficar jest nieograniczony. Użytkownik jest uprawniony do zakończenia najmu w każdym czasie poprzez skorzystanie z opcji „Zamknij” w Aplikacji Mobilnej.
 4. Po otwarciu pojazdu użytkownik proszony jest o ocenę stanu pojazdu i weryfikację czy w pojeździe znajduje się:
  1. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy (w bagażniku pojazdu),
  2. kluczyk (w schowku pasażera lub w konsoli środkowej).
 5. Korzystanie z pojazdu jest możliwe dopiero po dokonaniu oceny stanu pojazdu i weryfikacji jego wyposażenia. W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z wymienionych w pkt 30 elementów wyposażenia pojazdu lub
  negatywnej oceny stanu pojazdu użytkownik proszony jest o kontakt z Infolinią Techniczną Traficar. Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej elementów wyposażenia pojazdu uniemożliwia wynajem danego pojazdu. W takim
  wypadku użytkownik nie zostanie obciążony opłatami za korzystanie z pojazdu. W przypadku negatywnej oceny stanu pojazdu użytkownik uprawniony jest do kontynuowania najmu lub do odstąpienia od umowy najmu.
 6. Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej możliwe jest pierwsze otwarcie oraz zamknięcie pojazdu po zakończeniu najmu. Zamykanie i otwieranie pojazdu w toku korzystania z pojazdu następuje poprzez wykorzystanie kluczyka
  umieszczonego w schowku po stronie pasażera lub konsoli środkowej.

Korzystanie z pojazdu

 1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad użytkowania pojazdu określonych w regulaminie, instrukcji obsługi pojazdu zamieszczonej w aplikacji mobilnej na karcie pojazdu, . Niedozwolone są w szczególności
  następujące czynności:

  1. palenie tytoniu w pojeździe,
  2. holowanie pojazdem innych pojazdów,
  3. dokonywanie jakichkolwiek przeróbek lub napraw pojazdu,
  4. wyjazd pojazdem poza granice Rzeczpospolitej Polskiej,
  5. umieszczanie reklam lub innych oznaczeń na pojeździe,
  6. usuwanie lub zamiana jakichkolwiek elementów składowych lub wyposażenia pojazdu,
  7. przewożenie zwierząt w sposób mogący prowadzić do zabrudzenia wnętrza pojazdu. Zwierzęta powinny być transportowane w dedykowanych transporterach,
  8. wykorzystanie pojazdu Traficar do uruchomienia innego pojazdu przy użyciu kabli rozruchowych
  9. wykorzystanie pojazdu Traficar do świadczenia komercyjnych usług przewozu osób
 2. Traficar nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Użytkownika w pojeździe, w tym w szczególności dokumenty, środki pieniężne, papiery wartościowe, kosztowności oraz sprzęt elektroniczny. Użytkownik
  zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia mienia, o którym mowa w niniejszym punkcie przez cały okres korzystania z pojazdu.
 3. W ramach Traficar pojazdem kierować może tylko ten użytkownik, z którego konta dokonano rezerwacji pojazdu. Niedopuszczalnym jest udostępnianie pojazdu innym osobom, w tym innym użytkownikom Traficar.
 4. Za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz przepisów administracyjnych odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik. Traficar jest zobowiązany do przekazywania danych użytkownika organom prowadzącym
  postępowanie w zakresie popełnienia czynu niedozwolonego oraz organom administracyjnym nakładającym opłaty związane z parkowaniem pojazdów.
 5. Pojazdy są na bieżąco tankowane oraz ładowane przez pracowników Traficar. Koszty paliwa (energii elektrycznej) są uwzględnione w opłacie za korzystanie z pojazdu. W razie konieczności użytkownik ma możliwość
  uzupełnienia paliwa w pojeździe przy użyciu karty paliwowej znajdującej się w pojeździe uprawniającej do tankowania pojazdu na stacjach paliw, na których karta paliwowa jest obsługiwana. Płatność kartą paliwową
  zabezpieczona jest kodem PIN, który użytkownik uzyska w aplikacji mobilnej Traficar. Inny sposób płatności za paliwo niż karta paliwowa wymaga uprzedniego potwierdzenia przez pracownika Infolinii Technicznej
  Traficar. Koszty uzupełnienia paliwa w takiej sytuacji są zwracane przez Traficar po ustaleniu, iż w pojeździe wzrósł poziom paliwa oraz po dostarczeniu przez użytkownika paragonu fiskalnego z numerem NIP spółki
  Traficar dokumentującego koszt uzupełnienia paliwa pojazdu (możliwe jest przesłanie przez użytkownika zdjęcia paragonu). Weryfikacja i zwrot kosztów uzupełnienia paliwa następuje w terminie 7 dni roboczych
  od przekazania paragonu fiskalnego dokumentującego koszty paliwa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za tankowanie właściwego rodzaju paliwa. W przypadku pojazdów elektrycznych Użytkownik w razie konieczności
  (potwierdzonej przez pracownika Infolinii Technicznej Traficar) ma możliwość uzupełnienia poziomu energii elektrycznej wyłącznie w miejscu wskazanym przez pracownika Infolinii Technicznej Traficar, który odblokowuje
  zdalnie możliwość ładowania pojazdu. Użytkownik nie jest uprawniony do uzupełniania poziomu energii elektrycznej w inny sposób, a rezerwując pojazd elektryczny powinien uwzględnić zasięg pojazdu oraz planowaną trasę.
 6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Traficar o zidentyfikowanych usterkach pojazdu takich jak: niedobór oleju silnikowego czy też innych płynów eksploatacyjnych, niedziałające elementy oświetlenia
  oraz inne stwierdzone usterki pojazdu. W powyższym przypadku Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z pojazdu, o ile pracownik Infolinii Technicznej Traficar nie wyrazi zgody na dalsze korzystanie z pojazdu.
 7. Pojazd może być parkowany w każdym miejscu, o ile jest to zgodne z przepisami w zakresie dozwolonego parkowania pojazdów i niniejszym regulaminem. Pojazd może być również zaparkowany w tych miejscowościach, gdzie
  usługa Traficar nie jest dostępna. Zabronione jest kończenie wynajmu na parkingach podziemnych i parkingach zadaszonych, z wyjątkiem miejsc dedykowanych dla pojazdów Traficar wskazanych na stronie www.traficar.pl lub
  w Aplikacji Mobilnej. Powyższe zasady parkowania dotyczą również pojazdów odbieranych z dedykowanej lokalizacji. Ponadto zabronione jest kończenie wynajmu w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający
  skorzystanie z pojazdu kolejnemu użytkownikowi. W przypadku pojazdów elektrycznych użytkownik zobowiązany jest zakończyć wynajem tak aby pozostały zasięg pojazdu był nie mniejszy niż 20 km, według wskazań komputera
  pokładowego pojazdu. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania użytkownik może zostać obciążony kosztami holowania pojazdu do punktu ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z Cennikiem.
 8. Traficar zapewnia użytkownikom możliwość nieodpłatnego korzystania z miejsc parkingowych w obrębie miejskiej strefy płatnego parkowania w wybranych miejscowościach. Lista miejscowości, w których możliwe jest
  nieodpłatne parkowanie w miejskiej strefie płatnego parkowania dostępna jest na stronie www.traficar.pl oraz w Aplikacji Mobilnej. Powyższe nie dotyczy tych lokalizacji gdzie możliwość wjazdu lub parkowania pojazdu
  jest uzależniona od spełnienia dodatkowych wymagań (np. strefa płatnego parkowania dostępna wyłącznie dla mieszkańców) oraz parkingów prywatnych (np. w centrach handlowych, na prywatnych posesjach, itp.). Koszty
  parkowania pojazdu na parkingach płatnych poza miejscami parkowania w ramach miejskiej strefy płatnego parkowania oraz koszty przeparkowania pojazdu pozostawionego w niedozwolonym miejscu zgodnie z pkt 39 regulaminu,
  obciążają wyłącznie użytkownika.
 9. Zabroniony jest postój pojazdu z uruchomionym silnikiem przez okres dłuższy niż 20 minut (łącznie) w trakcie trwania danego wynajmu.
 10. W razie naruszenia przez użytkownika przepisów ruchu drogowego skutkujących unieruchomieniem pojazdu przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół lub usunięciem pojazdu poprzez jego odholowanie na płatny parking
  strzeżony użytkownik zobowiązany jest do podjęcia czynności skutkujących zdjęciem urządzenia lub odebraniem odholowanego pojazdu z parkingu w ciągu 24 godzin od momentu poinformowania. Użytkownik zobowiązany jest
  do postępowania zgodnie z zaleceniami pracownika Infolinii Technicznej Traficar.
 11. Jeżeli użytkownik nie dokona czynności, o których mowa w pkt 42 regulaminu w terminie 24 godzin od momentu poinformowania o unieruchomieniu lub usunięciu pojazdu bądź odmówi ich podjęcia, Traficar podejmuje
  niezwłocznie działania mające na celu zdjęcie urządzenia lub odebranie pojazdu z parkingu. W powyższych przypadkach użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą za obsługę unieruchomionego lub usuniętego pojazdu
  zgodną z Cennikiem.
 12. W przypadku gdy użytkownik zamierza zamknąć pojazd nie kończąc jednak okresu najmu zamknięcie pojazdu następuje z wykorzystaniem kluczyka do pojazdu. Wybranie opcji „Zamknij” w Aplikacji Mobilnej jest natomiast
  równoznaczne z zakończeniem najmu.
 13. W pojazdach udostępnianych w ramach Traficar zamontowane są urządzenia pozwalające na lokalizację pojazdu, odczyt poziomu paliwa (odczyt zasięgu w przypadku pojazdów elektrycznych), monitorowanie prędkości pojazdu
  oraz prędkości obrotowej silnika.
 14. Traficar zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika na okres do 30 dni w przypadku stwierdzenia powtarzających się przypadków korzystania z pojazdu w sposób niezgodny z regulaminem, instrukcją obsługi
  lub przepisami ruchu drogowego. W przypadku gdy użytkownik przekracza przepisy ruchu drogowego w sposób notoryczny stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym (co zostało stwierdzone poprzez pomiar z
  urządzeń określonych w pkt. 45) Traficar zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika na czas dłuższy niż 30 dni.

Zakończenie najmu

 1. Zakończenie najmu pojazdu następuje poprzez skorzystanie z opcji zakończenia najmu w Aplikacji Mobilnej. Urządzenie mobilne użytkownika musi mieć połączenie z Internetem (usługa przesyłania danych pakietowych).
 2. Zakończenie najmu bez naliczenia kosztów transportu pojazdu jest możliwe tylko wówczas gdy:
  1. pojazd zaparkowany został w obszarze dostępności usługi Traficar wskazanym w Aplikacji Mobilnej,
  2. pojazd zaparkowany został w obszarze zasięgu usługi przesyłania danych pakietowych oraz w zasięgu odbiorników sygnału GPS,
  3. pojazd nie został zaparkowany w miejscu, w którym parkowanie jest niedozwolone lub też w miejscu, gdzie możliwość wjazdu lub parkowania pojazdu jest uzależniona od spełnienia dodatkowych wymagań (np. strefa
   płatnego parkowania dostępna wyłącznie dla mieszkańców) lub na obszarze parkingów prywatnych lub parkingów podziemnych bądź zadaszonych lub w miejscach, w których parkowanie jest dozwolone tylko w określonych
   godzinach lub dniach
 3. W przypadku zakończenia najmu poza obszarem wskazanym w pkt 48 użytkownik zostanie obciążony kosztami parkowania pojazdu oraz innymi kosztami związanymi z koniecznością przeparkowania pojazdu, a w przypadku pojazdu
  dostawczego (Traficargo) zostanie obciążony opłatą za zakończenie najmu poza lokalizacją dedykowaną zgodnie z Cennikiem.
 4. W przypadku pojazdu odbieranego z dedykowanej lokalizacji zakończenie najmu jest możliwe wyłącznie po zaparkowaniu pojazdu w tej samej lokalizacji, w której nastąpił odbiór pojazdu, z wyjątkiem pojazdu dostawczego
  (Traficargo), który może zostać zaparkowany poza lokalizacją dedykowaną w tej samej strefie, w której nastąpiło rozpoczęcie korzystania z pojazdu za naliczeniem opłaty z tego tytułu zgodnie z Cennikiem. W przypadku
  pojazdu elektrycznego zakończenie najmu możliwe jest wyłącznie w tej samej strefie, w której nastąpiło rozpoczęcie korzystania z pojazdu, a przy tym w obszarze dostępności usługi Traficar (strefa, w obrębie
  której należy zakończyć najem oraz obszar dostępności usługi Traficar wskazany jest w Aplikacji Mobilnej).
 5. W celu zakończenia najmu konieczne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
  1. umieszczenie kluczyka do pojazdu w schowku pasażera w specjalnie do tego przeznaczonym i oznaczonym miejscu,
  2. zaciągnięcie (uruchomienie) hamulca ręcznego, wyłączenie świateł, zamknięcie wszystkich okien w pojeździe,
  3. uruchomienie polecenia „Zamknij” w Aplikacji Mobilnej po opuszczeniu pojazdu. Należy upewnić się, iż pojazd jest zamknięty (pociągając klamkę w pojeździe), w przeciwnym wypadku najem nie zostanie zakończony.
 6. W przypadku niedopełnienia warunków z pkt 51 zakończenie korzystania z pojazdu nie będzie możliwe i opłata za czas korzystania z pojazdu będzie w dalszym ciągu naliczana.
 7. Traficar ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu w każdym przypadku naruszenia przez użytkownika przepisów niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik zobowiązany jest wówczas do niezwłocznego zwrotu
  kluczyków pojazdu, nie później niż w terminie 48 h od dnia zakończenia najmu pod rygorem naliczenia opłaty zgodnej z Cennikiem. W celu zwrotu kluczyków do pojazdu użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z Infolinią
  Techniczną Traficar. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu w każdym czasie poprzez zakończenie najmu.

Opłaty za korzystanie z pojazdu

 1. Z tytułu użytkowania pojazdu w ramach Traficar naliczana jest opłata stanowiąca sumę:
  1. opłaty za korzystanie z pojazdu przez określony czas (na 24 h lub dłużej) lub jednorazowej opłaty startowej – w zależności od wyboru sposobu naliczania opłat z tytułu użytkowania pojazdu przez użytkownika,
  2. opłaty za korzystanie z pojazdu w trakcie postoju pojazdu,
  3. opłaty za pokonany pojazdem dystans.
 2. Opłata za korzystanie z pojazdu w trakcie postoju pojazdu naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę korzystania z pojazdu, od momentu pierwszego otwarcia pojazdu do momentu zakończenia najmu, poza okresem czasu,
  kiedy pojazd jest w ruchu. Naliczanie opłaty rozpoczyna się od kolejnej pełnej minuty po wyłączeniu zapłonu pojazdu lub po wyłączeniu silnika w przypadku pojazdu elektrycznego.
 3. Opłata za korzystanie z pojazdu przez określony czas (na 24 h lub dłużej) naliczana jest od momentu pierwszego otwarcia pojazdu do momentu zakończenia najmu za każdą rozpoczętą dobę wynajmu. Opłata startowa naliczana
  jest w przypadku wyboru przez użytkownika oferty wynajmu na dowolny okres czasu.
 4. Opłata za pokonany pojazdem dystans jest naliczana za każdy rozpoczęty kilometr przejazdu. Przejechany dystans jest odczytywany z danych transmitowanych z szyny CAN w pojeździe. Opłata za pokonany pojazdem dystans
  może się różnić w zależności od dokonanego przez użytkownika wyboru sposobu naliczania opłat z tytułu użytkowania pojazdu.
 5. Stawki wskazanych wyżej opłat wskazane są w cenniku usług najmu zamieszczonym na stronie www.traficar.pl. Użytkownik związany jest cennikiem usług najmu obowiązującym w chwili dokonywania rezerwacji pojazdu.
  W przypadku zmiany cennika usług najmu korzystanie z Traficar jest możliwe dopiero po akceptacji zmian cennika usług najmu. Użytkownik niezgadzający się na zmianę cennika usług najmu jest uprawniony do usunięcia
  konta użytkownika.
 6. Przy rezerwacji pojazdu na karcie płatniczej użytkownika dokonywana jest preautoryzacja na kwotę określoną w cenniku na stronie. Kwota preautoryzacji ulega zmianie w trakcie trwania najmu i jest aktualizowana
  na podstawie ilości przejechanych kilometrów i czasu trwania najmu zgodnie z cennikiem usług najmu zamieszczonym na stronie www.traficar.pl. Wysokość kwoty preautoryzacji wskazana jest w cenniku usług najmu
  zamieszczonym na stronie www.traficar.pl. Kwota preautoryzacji zawsze odpowiada aktualnemu kosztowi najmu zgodnie z cennikiem usług najmu.
 7. Po zakończeniu najmu użytkownik otrzymuje informację o naliczonych opłatach za użytkowanie pojazdu oraz fakturę elektroniczną dokumentującą naliczone opłaty. Płatność zostanie zrealizowana automatycznie
  za pośrednictwem operatora płatności bezgotówkowych współpracującego z Traficar. Płatność zostanie pomniejszona o kwotę zablokowaną na karcie płatniczej użytkownika w ramach dokonanej preautoryzacji. W przypadku
  braku możliwości realizacji płatności bezgotówkowej użytkownik zostanie poproszony o dokonanie płatności wybranym przez siebie sposobem.
 8. Zwolnienie preautoryzacji następuje w terminie wynikającym z procedur banku będącego wystawcą karty płatniczej.
 9. W przypadku istnienia zaległości w opłatach lub braku środków pieniężnych na karcie płatniczej w momencie rezerwacji możliwość dokonywania rezerwacji pojazdów w ramach Traficar będzie wstrzymana do czasu uregulowania
  zaległości lub zapewnienia środków pieniężnych na karcie płatniczej. O braku możliwości dokonania rezerwacji użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 10. W przypadku braku możliwości aktualizacji wysokości blokady środków pieniężnych na karcie płatniczej użytkownika w trakcie trwania najmu zgodnie z pkt 59 regulaminu, Traficar ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu
  w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy najmu nastąpi po powiadomieniu użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej o braku możliwości preautoryzacji. W przypadku braku możliwości aktualizacji wysokości
  blokady środków pieniężnych na karcie płatniczej Traficar, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej email, telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS) uprawniony
  jest do zablokowania rozrusznika pojazdu. W stanie wyższej konieczności Najemca może skontaktować się z Infolinią Techniczną Traficar celem odblokowania rozrusznika.
 11. Warunki rezerwacji pojazdów przez użytkownika w kontekście płatności mogą zostać określone odrębnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Traficar a użytkownikiem.

Uszkodzenia pojazdu

 1. Z zastrzeżeniem wypadków wskazanych w pkt 68 – 69 użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyposażenie pojazdu oraz jego stan techniczny jak i za ewentualne uszkodzenia pojazdu zaistniałe z winy użytkownika.
 2. Wszelkie zaistniałe uszkodzenia pojazdu użytkownik zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie na Infolinię Techniczną Traficar. Ponadto użytkownik zobowiązany jest poinformować policję o uszkodzeniu pojazdu na skutek
  wypadku, kolizji lub czynu o charakterze umyślnego niszczenia mienia. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim użytkownik ma obowiązek pozostać na miejscu zdarzenia do momentu poinformowania użytkownika
  przez Infolinię Techniczną, iż obecność użytkownika na miejscu zdarzenia nie jest konieczna. Użytkownik, najpóźniej w terminie 24 godzin od wezwania, zobowiązany jest przedkładać na żądanie Traficar wszelkie
  dokumenty oraz składać wyjaśnienia w związku z procesem likwidacji szkody komunikacyjnej
 3. Orientacyjne koszty uzupełnienia wyposażenia pojazdu oraz usunięcia zaistniałych uszkodzeń pojazdu wskazane są w Cenniku.
 4. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pojazdu jak i za uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu na skutek wypadku lub kolizji. Brak odpowiedzialności użytkownika nie obejmuje przypadków:
  1. umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu,
  2. uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w Polsce prawa
   jazdy,
  3. uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu w razie naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  4. zdarzeń w trakcie których kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
  5. szkody powstałej gdy kierowcą nie był użytkownik który dokonał rezerwacji pojazdu,
  6. uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu nie zgłoszonego Infolinii Technicznej Traficar zgodnie z pkt 66,
  7. uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu jeżeli użytkownik nie złożył dokumentów lub wyjaśnień zgodnie z pkt 66 powyżej. W tym wypadku odpowiedzialność użytkownika ogranicza się do wartości szkody przekraczającej
   opłatę wskazaną w pkt K. Cennika opłat dodatkowych.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia pojazdu powstałe w wyniku użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem (użytkowanie w warunkach prowadzących do ponadnormatywnego zużycia pojazdu, utrzymywanie wysokich
  obrotów silnika, korzystanie z hamulca ręcznego w trakcie jazdy), albo używania go mimo wyświetlania się kontrolki nakazującej natychmiastowe zatrzymanie pojazdu (np. uszkodzenia silnika braku oleju, „STOP”).

Infolinia techniczna

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu technicznego oraz zasad korzystania z pojazdu jak i Aplikacji Mobilnej użytkownik może kontaktować się z Infolinią Techniczną Traficar dzwoniąc pod numer telefonu
  (+48) 123 000 330.
 2. Niezwłoczny kontakt z Infolinią Techniczną Traficar jest konieczny w przypadku:
  1. awarii pojazdu,
  2. utraty kluczyków do pojazdu,
  3. kradzieży pojazdu,
  4. zaobserwowania uszkodzenia pojazdu,
  5. kolizji lub wypadku z udziałem pojazdu,
  6. braku wyposażenia,
 3. W przypadku gdy pojazd ulegnie wypadkowi lub kolizji drogowej użytkownik jest zobowiązany stosować się do zaleceń pracownika Infolinii Technicznej Traficar.
 4. W przypadku utraty kluczyka do pojazdu, w tym w szczególności na skutek kradzieży bądź zagubienia, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zadbać o właściwe zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą, a następnie
  skontaktować się z pracownikiem Infolinii Technicznej Traficar i postępować zgodnie z jego zaleceniami.
 5. W przypadku zaistnienia awarii w trakcie korzystania z pojazdu użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd przed dalszym uszkodzeniem oraz zadbać o bezpieczeństwo ruchu. Dalsze korzystanie z pojazdu uzależnione
  jest od oceny stanu technicznego pojazdu przez pracownika Infolinii Technicznej Traficar – w przypadku awarii niezagrażających bezpieczeństwu ruchu pracownik Infolinii Technicznej Traficar może wyrazić zgodę
  na dalsze korzystanie z pojazdu.

Informacje końcowe

 1. W związku z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu na podstawie art. 27 ww. ustawy.
 2. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane pisemnie na adres siedziby Traficar lub drogą elektroniczną na adres poczty reklamacja@traficar.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników jest spółka Traficar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7F, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS: 0000592539, nr NIP: 6751529371, nr REGON: 363258160 (dalej zwana Traficar).
 4. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika, które stosuje Traficar.
 5. Traficar powołał Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest pod nr tel.+48334861986 oraz adresem e-mail iod@traficar.pl.
 6. Dane osobowe potencjalnych użytkowników, podane w trakcie rozmowy z pracownikiem infolinii Traficar – imię, nazwisko, firma, adres e-mail – przetwarzane będą na żądanie potencjalnego użytkownika w celu przedstawienia
  oferty najmu pojazdów oraz zawarcia umowy z Traficar, a podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy na żądanie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do przedstawienia oferty, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Dane osobowe użytkowników:
  1. imię i nazwisko, kraj obywatelstwa i adres zamieszkania (w przypadku użytkowników będących cudzoziemcami z jednego z krajów, o których mowa w pkt 10 Regulaminu – adres zameldowania w Polsce oraz datę upływu
   okresu ważności karty pobytu), numer telefonu, adres e-mail, kraj wydania, seria i nr blankietu prawa jazdy (w przypadku cudzoziemców – także datę ważności dokumentu prawa jazdy), nr PESEL (jeżeli został
   nadany), data urodzenia, lokalizacja i trasa przejazdu – będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy, której użytkownik jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6
   ust. 1 lit. b) RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług najmu pojazdów, a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania powyższych umów
   z Traficar, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Traficar wynikających z umów zawartych z użytkownikiem, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych
   umów,
  2. dane osobowe wskazane w prawie jazdy (lub innym dokumencie potwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami na terenie Polski) i karcie pobytu oraz dane przekazane w toku weryfikacji (m.in. imię, nazwisko,
   nr PESEL, adres) wraz z dokonaną opłatą weryfikacyjną przez instytucję prowadzącą rachunek bankowy przypisany do podanej przez użytkownika karty płatniczej lub przez instytucję dokonującą weryfikacji za
   pośrednictwem rachunku bankowego użytkownika (TransactionLink Sp. z o.o. w Warszawie, KRS: 0000823971) – będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Traficar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
   polegającego na ochronie Traficar przed nadużyciami, w celu weryfikacji tożsamości użytkownika, a w przypadku użytkownika będącego cudzoziemcem z jednego z krajów, o których mowa w pkt 10 Regulaminu – adresu
   zameldowania w Polsce oraz uprawnienia użytkownika do prowadzenia pojazdów, a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Traficar, a dane będą przetwarzane w tym celu
   przez okres dwóch dni roboczych; weryfikacja danych osobowych użytkownika niezbędnych do pełnego korzystania z konta użytkownika i usług Traficar, w tym negatywna/pozytywna decyzja co do tej weryfikacji może
   odbywać się częściowo w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody użytkownika,
  3. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, a w przypadku użytkowników będących cudzoziemcami z jednego z krajów, o których mowa w pkt 10 Regulaminu także adres zameldowania w Polsce,
   data urodzenia i płeć, historia wizyt na stronie www.traficar.pl, historia transakcji – będą przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingowym polegającym
   na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu użytkownika a także wyświetlanie w aplikacji reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Traficar, a także wyświetlanie informacji
   o ofertach i promocjach towarów i usług jego Partnerów Strategicznych, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji, oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia
   oraz wyświetlenia Użytkownikowi zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji, a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Traficar, a dane będą przetwarzane
   nie dłużej niż 3 lata od ostatniego kontaktu marketingowego. Lista Partnerów Strategicznych Traficar oraz ich ofert i promocji, dostępna jest w zakładce „Promocje” na stronie internetowej Traficar
   oraz w aplikacji mobilnej,
  4. imię, nazwisko, e-mail, telefon – będą przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegającego na badaniu jakości usług świadczonych przez Traficar,
   poprzez kontakt w tym celu drogą mailową lub telefoniczną z użytkownikiem, a dane będą mogły być wykorzystane w tym celu w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu – w tym przypadku nie później niż
   w okresie 1 miesiąca od zakończenia przez Użytkownika ostatniego wynajmu pojazdu.
 8. Parametry pracy pojazdu lub jego podzespołów, tj. prędkość, operowanie pedałami hamulca, gazu, dynamika jazdy, szybkość i częstość zmiany biegów, przeciążenia, przyspieszenia, działanie układów bezpieczeństwa będą
  służyć do zbudowania profilu użytkownika usługi Traficar oraz jego profilowania. Przetwarzanie powyższych danych jest integralną częścią usługi, i jest niezbędne w celu realizacji umowy. Celem przetwarzania tych
  danych jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika oraz innych uczestników ruchu drogowego, obniżenie potencjalnych kosztów niezgodnego z regulaminem użytkowania wynajętych pojazdów oraz dochodzenie roszczeń
  związanych z zawarciem i wykonaniem umowy przez Traficar oraz wobec Traficar. Przetwarzanie będzie dokonywane do momentu przedawnienia roszczeń Traficar z tytułu zawartej umowy. Dane te mogą mieć wpływ na realizację
  obecnej i przyszłej usługi przez Traficar , w szczególności możliwość odmowy świadczenia usług przez Traficar, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zebrane dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
  Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (pkt 79).
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Jeżeli podstawą przetwarzania danych użytkownika jest wyrażona zgoda, użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych (pkt 79).
 12. Dane użytkownika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Traficar, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Traficar usługi związane przede wszystkim z obsługą klienta (w tym infolinia
  techniczna oraz dział techniczny), windykacją, działaniami marketingowymi, public relations, operatorowi płatności bezgotówkowej współpracującemu z Traficar, w celu realizacji płatności, oraz  i Ministrowi
  Cyfryzacji.
 13. Dane użytkownika zostaną udostępnione spółce EXPRESS sp. z o.o. sp.k. w celu realizacji uzasadnionego interesu tego podmiotu, polegającego na wskazaniu właściwym organom osoby, która jest zobowiązana do uiszczenia
  opłaty dodatkowej określonej w art. 13f Ustawy o drogach publicznych lub wykonania przez ten podmiot obowiązku prawnego zgodnie z art. 78 ust. 4. Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Powyższe ma zastosowanie w sytuacji,
  gdy Express sp. z o.o. sp. k., przekazał pojazd do korzystania spółce Traficar sp. z o.o., która jest uprawniona do oddania pojazdu na Państwa rzecz. Klauzula informacyjna EXPRESS znajduje się pod tym tym linkiem.

Cennik

Cennik opłat dodatkowych:

ZDARZENIEOPŁATA
A. Brak tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie320 PLN
B. Utrata kluczyka do pojazdu2000 PLN
C. Brak części wyposażenia samochodu niewymienionych w Cennikuopłata wg.  cennika  producenta +  35%
D. Palenie tytoniu w samochodzie250 PLN
E. Holowanie innych pojazdów lub uruchamianie kablami rozruchowymi innych pojazdów najętym samochodem250 PLN
F. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem500 PLN
G. Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia, w przypadku gdy naprawa objęta jest odpowiedzialnością klientakoszt usługi lub  części + 35%
H. Koszt transportu pojazdu do granic administracyjnych miasta, z którego pojazd pochodzi, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczoną strefą2 zł za kilometr + 100 zł za dobę
I. Sprzątanie samochodu w związku z przewozem zwierząt niezgodnym z pkt. 33 usługi Traficar80 PLN
J. Koszty przeparkowania pojazdu w związku z nieprawidłowym zaparkowaniem pojazdu przez użytkownika250 PLN + ewentualne koszty usunięcia z drogi i przechowywania pojazdu
K. Brak poinformowania Traficar o zaistnieniu zdarzenia skutkującego możliwością pokrycia szkody z polisy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów (OC)1000 PLN
L. Użytkowanie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem (użytkowanie w warunkach prowadzących do ponadnormatywnego zużycia pojazdu, utrzymywanie wysokich obrotów silnika, korzystanie z hamulca ręcznego w trakcie
jazdy, uporczywe niestosowanie właściwego przełożenia skrzyni biegów) nieskutkujące awarią lub uszkodzeniem pojazdu
50 PLN
M. Obsługa unieruchomionego lub usuniętego pojazdu zgodnie z pkt. 43 Regulaminu250 PLN
N. Obsługa pojazdu zaparkowanego niezgodnie z pkt. 39 Regulaminu250 PLN
O. Obsługa pojazdu dostawczego (Traficargo) zaparkowanego niezgodnie z pkt. 48 lit. a Regulaminu49 PLN
P. Brak zwrotu kluczyka do pojazdu zgodnie z pkt. 53 Regulaminu500 PLN

Opłata wskazana w Cenniku pełni funkcję informacyjną i stanowi orientacyjną wysokość szkody będącej skutkiem zdarzenia wskazanego w Cenniku.

Użytkownik będący konsumentem odpowiada za faktyczną szkodę Traficar. W przypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego w Cenniku Traficar skieruje, do Użytkowania będącego konsumentem, wezwanie do zapłaty faktycznie poniesionej
szkody.

Regulamin płatności bezgotówkowych

  1. Niniejszy regulamin precyzuje zasady dokonywania bezgotówkowej zapłaty za usługi świadczone w ramach Traficar. Usługa Traficar świadczona jest przez spółkę TRAFICAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7F, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000592539, NIP 6751529371. Dokonywanie płatności za usługi świadczone w ramach Traficar
   jest możliwe wyłącznie poprzez korzystanie z płatności bezgotówkowych.
  2. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Traficar konieczne jest wskazanie danych karty płatniczej oraz przeprowadzenie weryfikacji danych karty płatniczej.
  3. Nie jest dopuszczalne wskazanie danych karty płatniczej nienależącej do użytkownika dokonującego rejestracji konta użytkownika w ramach Traficar.
  4. Traficar zastrzega sobie możliwości weryfikacji danych karty płatniczej. Weryfikacja następuje poprzez obciążenie rachunku użytkownika kwotą 1 zł. Pobrana kwota jest zwracana na rachunek użytkownika
   w terminie 7 dni.
  5. Traficar weryfikuje dane osobowe wskazane przez użytkownika w tracie rejestracji z danymi przekazanymi przez instytucję prowadzącą rachunek bankowy, z którego została dokonana opłata weryfikacyjna.
  6. Traficar nie przechowuje danych karty płatniczej. Dane karty płatniczej przechowywane są wyłącznie przez agenta rozliczeniowego.
  7. Płatność za usługi najmu dokonywana jest w ramach preautoryzacji. Ostatecznie rozliczenie płatności następuje po wykonaniu usługi a więc po zakończeniu wynajmu pojazdu w ramach Traficar i uwzględnia środki
   zablokowane do tej pory na karcie płatniczej użytkownika. Wysokość pobieranej kwoty jest ustalana na podstawie Regulaminu Usługi Traficar. Pobrana kwota odpowiada wysokość ceny usługi wynajmu wskazanej
   w treści faktury VAT przesłanej użytkownikowi po zakończeniu najmu.
  8. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia danych karty płatniczej w każdym czasie. W czasie gdy nie jest zarejestrowana żadna należąca do użytkownika karta płatnicza korzystanie z usługi Traficar jest
   niemożliwe.

Zasady tworzenia preautoryzacji w Traficar, o których mowa w punkcie 59 Regulaminu Traficar