1. Homepage
 2. Privacy policy

Privacy policy

Poniższa polityka prywatności dotyczy osób zarejestrowanych od 06.02.2024 r. od godziny 12:00.

Polityka prywatności dla osób zarejestrowanych do 06.02.2024 do godziny 11:59 znajdziesz tutaj.

Postanowienia ogólne:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest spółka Traficar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7F, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592539, NIP: 6751529371, REGON: 363258160 (dalej zwana Traficar).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.traficar.pl zwanego dalej Serwisem oraz aplikacji mobilnej Traficar, a także stanowi klauzulę informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych przez Traficar w ramach prowadzonej działalności wynajmu pojazdów.
 3. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika, które stosuje Traficar.
 4. Traficar powołał Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest pod nr tel.+48334861986 oraz adresem e-mail iod@traficar.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Korzystanie z Serwisu oraz aplikacji mobilnej:

 1. Traficar dokłada szczególnej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników korzystających z usług Traficar.
 2. Korzystanie z aplikacji mobilnej Traficar oraz rejestracja konta użytkownika zostały opisane w Regulaminie korzystania z usługi Traficar, dostępnego pod tym linkiem.
 3. W związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu oraz aplikacji mobilnej, Traficar zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności użytkownika. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu oraz aplikacji mobilnej przez użytkownika.
 4. Traficar zbiera informacje dotyczące sposobu korzystania z Serwisu oraz aplikacji mobilnej przez użytkowników (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii). Informacje te wykorzystywane są:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie oraz aplikacji mobilnej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,
  2. w celach analitycznych i statystycznych, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Traficar, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. w celu prowadzenia marketingu w zakresie produktów i usług świadczonych przez Traficar oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, reklamy i promocji, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb użytkownika – a podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Traficar.
 5. Aktywność użytkownika w Serwisie oraz aplikacji mobilnej, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Traficar przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Traficar.
 6. Traficar przetwarza dane użytkowników podane w formularzu kontaktowym w celu odpowiedzi na zgłoszone zapytania, a dane te będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na komunikacji z użytkownikiem, obsługi jego zapytania, a także w celach analitycznych i statystycznych (prowadzenie statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników w celu doskonalenia funkcjonalności Serwisu oraz aplikacji mobilnej) oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane podane w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty ostatniego kontaktu, chyba że dłuższe przetwarzanie będzie niezbędne w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 7. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera (adres e-mail) wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest udzielona zgoda wyrażona poprzez podanie adresu e-mail w tym celu. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Traficar.
 8. Podanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera oraz podanych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Traficar.
 9. Jeżeli użytkownik zamieszcza w Serwisie lub w aplikacji mobilnej jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.
 10. Informacje gromadzone przez Traficar w związku z korzystaniem z Serwisu oraz aplikacji mobilnej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednak nie będzie to wywoływać wobec użytkowników żadnych skutków prawnych lub w jakikolwiek sposób wpływać na jego sytuację. W szczególności przetwarzanie zautomatyzowane, profilowanie i każde inne przetwarzanie danych na potrzeby statystyczne odbywać się będzie w oparciu o dane zanonimizowane.
 11. Traficar może przekazywać dane użytkownika do dostawców mających siedzibę w państwie trzecim w związku z korzystaniem z narzędzi wykorzystywanych do celów statystycznych, raportowych oraz reklamowych, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub współpracę wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (w tym dla USA 10.07.2023 r.). Dostawcy tych narzędzi nie wykorzystują zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
 12. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych w Serwisie oraz w aplikacji mobilnej znajdują się w poniżej.

Świadczenie usług wynajmu pojazdów:

 1. Traficar przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, kraj obywatelstwa, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nr PESEL (jeżeli został nadany), data urodzenia, płeć, dane zawarte w dokumencie prawa jazdy (lub innym dokumencie potwierdzającym uprawnienie do prowadzenia pojazdów osobowych na terenie Polski), lokalizacja i trasa przejazdu, parametry pracy pojazdu lub jego podzespołów (tj. prędkość, operowanie pedałami hamulca, gazu, dynamika jazdy, szybkość i częstość zmiany biegów, przeciążenia, przyspieszenia, działanie układów bezpieczeństwa), historia wizyt na stronie www.traficar.pl, historia transakcji, numer rachunku bankowego użytkownika, NIP, adres prowadzonej działalności, nazwa firmy, a w przypadku użytkowników będących cudzoziemcami spoza Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii lub spoza krajów Unii Europejskiej lub strefy Schengen – także adres zameldowania w Polsce oraz numer i data ważności paszportu, w tym data upływu okresu ważności karty pobytu i dokumentu prawa jazdy (lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami osobowymi na terenie Polski), jak również dane zawarte w karcie pobytu.
 2. Dane użytkownika będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy najmu pojazdów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w tym poprzez dostęp do aplikacji mobilnej, przedstawienia oferty najmu pojazdów na życzenie użytkownika przed zawarciem umowy, a podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy;
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Traficar, polegającego na:
   1. zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Traficar, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę,
   2. ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
   3. zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowników oraz innych uczestników ruchu drogowego, obniżenia potencjalnych kosztów niezgodnego z regulaminem użytkowania wynajętych pojazdów,
   4. ochronie Traficar przed nadużyciami, w celu weryfikacji tożsamości użytkownika oraz uprawnienia użytkownika do prowadzenia pojazdów, a w przypadku użytkowników będących cudzoziemcami spoza Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii lub spoza krajów Unii Europejskiej lub strefy Schengen – także w celu weryfikacji adresu zameldowania w Polsce,
   5. badaniu jakości usług świadczonych przez Traficar, poprzez kontakt w tym celu drogą mailową lub telefoniczną z użytkownikiem oraz dane zawarte w opiniach zamieszczonych przez użytkownika,
   6. prowadzeniu marketingu w zakresie produktów i usług świadczonych przez Traficar oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb użytkowników;
   7. prowadzeniu analiz oraz raportów w celach statystycznych.
  3. wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Traficar, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości odnośnie przechowania dokumentów podatkowych i księgowych;
  4. zgody użytkownika w zakresie częściowej automatyzacji procesu weryfikacji użytkownika w procesie zakładania konta użytkownika.
 3. Okres przechowywania danych:
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w serwisie. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Traficar;
  2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach marketingowych – dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Traficar, lecz nie dłużej niż 3 lata od ostatniego kontaktu marketingowego, chyba że użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
  3. W przypadku przetwarzania danych wskazanych w prawie jazdy i innych dokumentach oraz danych przekazanych wraz z dokonaną opłatą weryfikacyjną przez instytucję prowadzącą rachunek bankowy przypisany do podanej przez użytkownika karty płatniczej lub przez instytucję dokonującą weryfikacji za pośrednictwem rachunku bankowego użytkownika, w tym w oparciu o zgodę użytkownika na częściową automatyzację procesu weryfikacji – dane będą przetwarzane przez okres dwóch dni roboczych lub do czasu wycofania zgody, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
  4. W przypadku przetwarzania danych z uwagi na obowiązki prawne ciążące na Traficar – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów;
  5. W przypadku badania jakości usług, dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca od zakończenia przez użytkownika ostatniego wynajmu pojazdu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów łączących użytkownika z Traficar. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Traficar.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych.
 7. Jeżeli podstawą przetwarzania danych użytkownika jest wyrażona zgoda, użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych.
 8. Dane użytkownika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Traficar, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Traficar usługi związane przede wszystkim z obsługą klienta (w tym infolinia techniczna oraz dział techniczny), windykacją, działaniami marketingowymi, public relations, operatorowi płatności bezgotówkowej współpracującemu z Traficar, w celu realizacji płatności oraz spółce HOLDING 1 S.A. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez ten podmiot.
 9. Dane użytkownika zostaną udostępnione spółce EXPRESS sp. z o.o. sp.k. w celu realizacji uzasadnionego interesu tego podmiotu, polegającego na wskazaniu właściwym organom osoby, która jest zobowiązana do uiszczenia opłaty dodatkowej określonej w art. 13f Ustawy o drogach publicznych lub wykonania przez ten podmiot obowiązku prawnego zgodnie z art. 78 ust. 4. Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Powyższe ma zastosowanie w sytuacji, gdy Express sp. z o.o. sp. k., przekazał pojazd do korzystania spółce Traficar sp. z o.o., która jest uprawniona do oddania pojazdu na rzecz użytkownika. Klauzula informacyjna EXPRESS znajduje się pod tym linkiem.
 10. Parametry pracy pojazdu lub jego podzespołów, tj. prędkość, operowanie pedałami hamulca, gazu, dynamika jazdy, szybkość i częstość zmiany biegów, przeciążenia, przyspieszenia, działanie układów bezpieczeństwa będą służyć do zbudowania profilu użytkownika usługi Traficar oraz jego profilowania. Przetwarzanie powyższych danych jest integralną częścią usługi, i jest niezbędne w celu realizacji umowy. Dodatkowo celem przetwarzania tych danych jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika oraz innych uczestników ruchu drogowego, obniżenie potencjalnych kosztów niezgodnego z regulaminem użytkowania wynajętych pojazdów oraz dochodzenie roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem umowy przez Traficar oraz obrona przed takimi roszczeniami wobec Traficar a podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Traficar. Dane te mogą mieć wpływ na realizację obecnej i przyszłej usługi przez Traficar , w szczególności możliwość odmowy świadczenia usług przez Traficar, zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z usług Traficar. Zebrane dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.