1. Strona główna
 2. Regulamin Traficar Spot

Regulamin Traficar Spot

Obowiązuje od dnia 17.06.2024

I. Postanowienia Ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Aplikacja – należące do Usługodawcy i zarządzane przez niego oprogramowanie w postaci aplikacji mobilnej Traficar, które Użytkownik może bezpłatnie pobrać na urządzenie mobilne i użytkować: założyć Konto, logować się do Konta, korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę. Aplikacja może zostać pobrana ze sklepu AppStore, GooglePlay lub Huawei AppGallery;
  2. Dane Osobowe – wprowadzone przez Użytkownika informacje, zgromadzone przez Usługodawcę w czasie rejestracji Konta w Aplikacji oraz w toku jej użytkowania, stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  3. Konsument – Użytkownik, o którym mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). W zakresie jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają osobom określone uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;
  4. Konto – osobisty panel administracyjno – informacyjny Użytkownika Aplikacji, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat Usług, z których korzystał Użytkownik;
  5. Regulamin – niniejszy dokument dostępny w Aplikacji, stanowiący wzorzec umowy (umowę) w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną  jest regulaminem w rozumieniu z art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  6. Regulamin Aplikacji – dokument dostępny w Aplikacji, stanowiący wzorzec umowy (umowę) w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem w rozumieniu z art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określający zasady korzystania z Aplikacji oraz zasady korzystania m.in. z Usługi Carsharingu;
  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, które stosuje Usługodawca.
  8. Samochód – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h;
  9. Samochód dostawczy Traficar – Usługa Carsharingu z wykorzystaniem Samochodu dostawczego, z zastrzeżeniem, że rozróżnia się Samochód Dostawczy
   Duży i Mały, zgodnie z rozróżnieniem w cenniku Usługi Carsharingu;
  10. Traficar Spot – opcja w ramach Usługi Carsharingu i Samochodu dostawczego polegająca na  rezerwacji Samochodu lub Małego Samochodu Dostawczego wraz z podstawieniem na wybrany z dostępnej listy parking, w wybranym dniu, o określonej godzinie;
  11. Usługa Carsharingu – najem Samochodu za pośrednictwem Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu, szczegółowo opisany w pkt VI – IX Regulaminu Aplikacji;
  12. Usługodawca – Traficar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7F, 30-644 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592539, NIP: 6751529371, REGON: 363258160, kapitał zakładowy 4 630 200,00 zł, będąca dużym przedsiębiorcą, numer telefonu: + 48 123 000 330, adres e-mail: traficar@traficar.pl.
  13. Urządzenie mobilne urządzenie elektroniczne typu smartfon lub tablet;
  14. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług dostępnych w Aplikacji.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Traficar Spot.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a związanych z korzystaniem z Aplikacji, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Aplikacji, który jest dostępny w Aplikacji i na stronie https://traficar.pl/regulamin-aplikacji-mobilnej-traficar/.
 4. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu w Aplikacji lub na stronie www.traficar.pl, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

II. Traficar Spot

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z opcji Traficar Spot w ramach korzystania z Usługi Carsharingu zgodnie z Regulaminem Aplikacji.
 2. W ramach opcji Traficar Spot Usługodawca udostępnia parkingi oznaczone dedykowanym pinem w
  Aplikacji na mapie. Użytkownik w ramach Traficar Spot może dokonać rezerwacji Samochodu lub Małego Samochodu Dostawczego w Usłudze Carsharingu z opcją odbioru Samochodu z wybranego przez Użytkownika parkingu z udostępnionej w Aplikacji listy dostępnych parkingów. Ponadto Użytkownik może dokonać wyboru daty i godziny odbioru Samochodu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Użytkownik może dokonać rezerwacji Samochodów wybranej klasy, dostępnych, tzn. nieużywanych lub niezarezerwowanych przez innych Użytkowników w momencie dokonywania rezerwacji w ramach Traficar Spot.
 3. Godzina odbioru Samochodu z wybranego parkingu nie może być wcześniejsza niż 4 godziny od momentu dokonania rezerwacji w Aplikacji.
 4. Użytkownik może dokonać rezerwacji w ramach Traficar Spot od godziny 06:00 do 18:00 w przypadku planowanego odbioru Samochodu tego samego dnia. Użytkownik może dokonywać rezerwacji przez całą dobę, w przypadku, gdy dokonuje rezerwacji wcześniej niż jeden dzień przed planowaną datą odbioru Samochodu.
 5. W momencie kliknięcia przycisku „Potwierdź i zapłać” w Aplikacji zostaje zawarta umowa z Użytkownikiem, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do zarezerwowania dla Użytkownika i podstawienia na wybrany parking we wskazanym dniu i godzinie Samochód, a następnie do oddania Samochodu do używania Użytkownikowi, a Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Aplikacji.
 6. Jeden Użytkownik może mieć jednocześnie aktywne maksymalnie trzy rezerwacje w ramach Traficar Spot, z zastrzeżeniem, że wszystkie będą na etapie oczekiwania na odbiór Samochodu. Aktywny najem w ramach zawartej jednostkowej umowy najmu może być tylko w ramach jednej rezerwacji.
 7. W ramach Traficar Spot Usługodawca nie udostępnia Samochodów z silnikiem elektrycznym oraz Dużych Samochodów Dostawczych.
 8. Sposób otwarcia Samochodu, korzystania z Samochodu i zakończenia najmu został szczegółowo opisany w Regulaminie Aplikacji.

III. Opłaty z tytułu korzystania z Traficar Spot

 1. Z tytułu korzystania z Traficar Spot naliczana jest opłata zgodna z cennikiem.
 2. Użytkownik będzie zobowiązany również do poniesienia opłat wynikających z Regulaminu Aplikacji oraz cennika Usługi Carsharingu, w tym opłaty za postój. Opłata za postój będzie naliczana od określonej przez Użytkownika godziny odbioru Samochodu w ramach Traficar Spot do czasu rozpoczęcia najmu Samochodu, tj. uruchomienia silnika Samochodu, a następnie za postój w czasie trwania najmu, zgodnie z Regulaminem Aplikacji, w wysokości określonej w cenniku Usługi Carsharingu. W ramach Traficar Spot nie obowiązują zasady rezerwacji wskazane w pkt VI ust. 2 i 3 Regulaminu Aplikacji.
 3. Po dokonaniu rezerwacji w ramach Traficar Spot, bez względu na planowany termin odbioru Samochodu, dokonywana jest preautoryzacja polegająca na blokadzie na karcie płatniczej podpiętej do Konta Użytkownika kwoty równej opłacie za Traficar Spot wynikającej z cennika. W przypadku wykonania umowy najmu poprzedzonej rezerwacją w ramach Traficar Spot zablokowane środki z preautoryzacji są zaliczane na poczet opłaty za Traficar Spot wynikającej z cennika. W przypadku braku dostępnych środków na rachunku bankowym, do którego przypisana jest karta płatnicza podpięta do Konta Użytkownika, nie będzie możliwości dokonania preautoryzacji, co skutkuje brakiem możliwości rezerwacji Samochodu w ramach Traficar Spot.
 4. Preautoryzacje i opłaty wynikające z Regulaminu Aplikacji i cennika Usługi Carsharingu są rozliczane zgodnie z pkt XII Regulaminu Aplikacji.
 5. W przypadku anulowania przez Użytkownika rezerwacji w ramach Traficar Spot na co najmniej 4 godziny przed określoną godziną odbioru Samochodu, cała kwota preautoryzacji, o której mowa w ust. 3 zostanie zwolniona i zwrócona Użytkownikowi.
 6. W przypadku anulowania przez Użytkownika rezerwacji na mniej niż 4 godziny od określonej przez Użytkownika godziny odbioru Samochodu, cała kwota preautoryzacji, o której mowa w ust. 3 zostanie zaliczona na poczet zapłaty ceny za należycie wykonaną przez Usługodawcę umowę w ramach Traficar Spot.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik odbierze Samochód później niż o godzinie określonej w rezerwacji, ale nie później niż po 3 godzinach od określonej w rezerwacji godziny odbioru, Usługodawca zaliczy całą kwotę preautoryzacji, o której mowa w ust. 3 na poczet zapłaty ceny za należycie wykonaną przez Usługodawcę umowę w ramach Traficar Spot oraz naliczy opłatę za postój od określonej w rezerwacji godziny odbioru Samochodu do czasu faktycznego rozpoczęcia najmu, tj. uruchomienia silnika Samochodu w ramach Usługi Carsharingu, w wysokości zgodnej z cennikiem Usługi Carsharingu.
 8. W przypadku braku odbioru Samochodu przez Użytkownika, po 3 godzinach od godziny określonej przez Użytkownika w rezerwacji, jako godzina odbioru Samochodu, rezerwacja zostanie anulowana automatycznie. W takim przypadku Usługodawca zaliczy całą kwotę preautoryzacji, o której mowa w ust. 3 na poczet zapłaty ceny za należycie wykonaną przez Usługodawcę umowę w ramach Traficar Spot oraz naliczy opłatę należną za 3 godziny postoju, w wysokości zgodnej z cennikiem Usługi Carsharingu.
 9. Po zakończeniu najmu Użytkownik w Aplikacji otrzymuje informację o naliczonych opłatach oraz fakturę elektroniczną dokumentującą naliczone opłaty. Płatność zostanie zrealizowana automatycznie za pośrednictwem operatora płatności bezgotówkowych współpracującego z Usługodawcą. Opłata zostanie pomniejszona o kwotę zablokowaną, a następnie pobraną z karty płatniczej Użytkownika w ramach dokonanej preautoryzacji.
 10. Zwolnienie kwoty preautoryzacji następuje w terminie wynikającym z procedur banku będącego wystawcą karty płatniczej.
 11. W przypadku istnienia niezapłaconych opłat lub braku środków pieniężnych na karcie płatniczej, możliwość dokonywania rezerwacji w ramach Traficar Spot będzie wstrzymana do czasu zapłaty przysługujących Usługodawcy opłat lub zapewnienia środków pieniężnych na karcie płatniczej. O braku możliwości dokonania rezerwacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji.
 12. Cennik określa wysokość wszelkich opłat, jakie Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z Traficar Spot, w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

IV. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca: Traficar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7F, 30-644 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592539, NIP: 6751529371, REGON: 363258160, kapitał zakładowy 4 630 200,00 zł, będąca dużym przedsiębiorcą.
 2. Usługodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel.+48334861986 oraz adresem e-mail iod@traficar.pl.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zamówienia w ramach Traficar Spot oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Aplikacji dostępnym w Aplikacji i na stronie https://traficar.pl/regulamin-aplikacji-mobilnej-traficar/ (pkt XVI).

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące opcji Traficar Spot oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Usługodawcy w ramach tej opcji Użytkownik może zgłosić w formie elektronicznej pod adresem: reklamacja@traficar.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail użyty do rejestracji Konta Użytkownika w Aplikacji oraz opis nieprawidłowości.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania chyba, że z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika inny termin. W dniu otrzymania reklamacji Usługodawca potwierdzi Użytkownikowi w zwrotnej wiadomości e-mail jej otrzymanie.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne.
 5. Wszelkie uprawnienia konsumenckie wynikające z faktu dostarczania usługi cyfrowej zostały wskazane w pkt XXI Regulaminu Aplikacji.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany Regulaminu z ważnego powodu, jakim jest:
  1. zmiana przepisów prawa mająca wpływ na treść Regulaminu lub nałożenie określonych obowiązków na Usługodawcę przez organy państwa lub sądy powszechne;
  2. zmiana w zakresie świadczonych usług lub opcji Traficar Spot, w tym ich usunięcie oraz wprowadzanie nowych usług;
  3. zmiana procesu najmu Samochodów;
  4. zmiana sposobu działania Aplikacji;
  5. usprawnienie obsługi Użytkowników oraz procesu rozpatrywania reklamacji;
  6. konieczność poprawy ochrony prywatności lub bezpieczeństwa Użytkowników;
  7. zapobieganie nadużyciom;
  8. zapewnienie bezpieczeństwa lub stabilności Aplikacji;
  9. zmiana technologiczna lub funkcjonalna związana ze świadczonymi na podstawie Regulaminu usługami;
  10. zmiana uwarunkowań operacyjnych, ekonomicznych lub rynkowych świadczonych usług objętych Regulaminem;
  11. konieczność zmian redakcyjnych, korekty błędów pisarskich;
  12. aktualizacja danych rejestrowych, adresowych i teleadresowych, odnośników zawartych w Regulaminie.
 2. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji oraz może poinformować o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Użytkownikowi informacji o zmianie na adres e-mail Użytkownika użyty w czasie rejestracji Konta.
 3. Zmiana Regulaminu jest wiążąca dla Użytkownika w przypadku jego akceptacji w Aplikacji. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu przedstawionego mu przez Usługodawcę, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z opcji Traficar Spot.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Aplikacji oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.