1. Strona główna
 2. Regulamin aplikacji mobilnej Traficar

Regulamin aplikacji mobilnej Traficar

Regulamin obowiązujący od 29.04.2024 r. od godziny 00:00.00

Zmiany w pigułce:

1. Określone zostały zasad korzystania z Aplikacji oraz zasad korzystania za pośrednictwem aplikacji z usług: a) carsharingu, b) mikromobilności (zapisy dot. zakazu wprowadzania oprogramowania, które może zakłócać poprawne działanie aplikacji; usługodawca również dodał zapis dot. braku dynamicznego cennika).

2. Doprecyzowane zostały wymagania techniczne, które musi spełnić Użytkownik, aby korzystać z aplikacji (info o min. wymaganiach systemowych, opisana została procedura w przypadku przerwy technicznej).

3. Doprecyzowane zostały warunki założenia konta w aplikacji (określone zostały zasady aktywacji dostępu do usługi mikromobilności oraz carsharingu.

4. Doprecyzowane zostały zasady korzystania z samochodu (dodana została informacja o tym, że Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy, w momencie kiedy Użytkownik notorycznie łamie przepisy ruchu drogowego).

5. Doprecyzowane zostały zasady zakończenia wynajmu (doprecyzowana została procedura zwrotu kluczy/karty do pojazdu po wypowiedzeniu umowy).

6. Dodana została sekcja Mikromobilność (zapisy dotyczące rezerwacji, szczegółowe zasady użytkowania pojazdu, informacja dot. stref).

7. Doprecyzowana została sekcja Opłaty z tytułu korzystania z Usług (doszczegółowiony został proces preautoryzacji środków podczas wynajmu pojazdów.

8. Dodana została sekcja Ocena Użytkownika (doprecyzowanie czym jest ocena Użytkownika oraz w jakim przypadku i na jaki okres czasu Usługodawca blokuje Użytkownikowi możliwość korzystania z Usługi).

9. Dodana została sekcja Licencja (zapisy dot. warunków i zasad korzystania z licencji Usługodawcy w obszarze korzystania z aplikacji przez Użytkownika).

10. Dodana została sekcja Odpowiedzialność Usługodawcy (informacja o zobowiązaniach Usługodawcy).

11. Dodana została sekcja Reklamacje ( doprecyzowana została ścieżka reklamacyjna: gdzie należy składać reklamację, w jakiej formie oraz w jakim czasie zostanie ona rozpatrzona).

12. Dodana została sekcja Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi konsumenckiej, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

13. Doprecyzowane zostały zapisy dot. zakończenia umowy ze strony Użytkownika.

14. Dodana została informacja, w jakich przypadkach Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany regulaminu usługi i w jaki sposób powinien poinformować o tej zmianie użytkowników.

15. Zaktualizowany został cennik opłat dodatkowych.

Regulamin aplikacji mobilnej Traficar

I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Aplikacja – należące do Usługodawcy i zarządzane przez niego oprogramowanie w postaci aplikacji mobilnej Traficar, które Użytkownik może bezpłatnie pobrać na urządzenie mobilne i użytkować: założyć Konto, logować się do Konta, korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę. Aplikacja może zostać pobrana ze sklepu AppStore, GooglePlay lub Huawei AppGallery;
  2. Dane Osobowe – wprowadzone przez Użytkownika informacje, zgromadzone przez Usługodawcę w czasie rejestracji Konta w Aplikacji oraz w toku jej użytkowania, stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  3. Hulajnoga elektryczna lub Hulajnoga – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;
  4. Konsument – Użytkownik, o którym mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). W zakresie jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają osobom określone uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;
  5. Konto – osobisty panel administracyjno – informacyjny Użytkownika Aplikacji, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat Usług, z których korzystał Użytkownik;
  6. Pojazd – Samochód i Hulajnoga elektryczna łącznie;
  7. Przerwa Techniczna – czasowe wyłączenie funkcjonalności Aplikacji w całości lub w części, związane z awarią Aplikacji, w tym serwerów Aplikacji lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją lub przebudową Aplikacji, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług;
  8. Regulamin – niniejszy dokument dostępny w Aplikacji, stanowiący wzorzec umowy (umowę) w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem w rozumieniu z art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, które stosuje Usługodawca.
  10. Samochód – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h;
  11. Samochód dostawczy Traficar – Usługa Carsharingu z wykorzystaniem Samochodu dostawczego;
  12. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, którego Użytkownik oraz Usługodawca nie mogli przewidzieć i któremu nie mogli zapobiec, uniemożliwiające korzystanie z Aplikacji w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Użytkownik lub Usługodawca nie mógł przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i, które nie było efektem błędów lub zaniedbań Użytkownika lub Usługodawcy;
  13. Usługa Carsharingu – najem Samochodu za pośrednictwem Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu, szczegółowo opisany w pkt VI – IX Regulaminu;
  14. Usługa Mikromobilności – najem Hulajnogi elektrycznej za pośrednictwem Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu, szczegółowo opisany w pkt X – XI Regulaminu;
  15. Usługi – Usługa Carsharingu i Usługa Mikromobilności łącznie;
  16. Usługodawca – Traficar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7F, 30-644 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592539, NIP: 6751529371, REGON: 363258160, kapitał zakładowy 4 630 200,00 zł, będąca dużym przedsiębiorcą, numer telefonu: + 48 123 000 330, adres e-mail: traficar@traficar.pl.
  17. Urządzenie mobilne urządzenie elektroniczne typu smartfon lub tablet;
  18. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług dostępnych w Aplikacji.
 2. Aplikacja administrowana jest przez Usługodawcę (także w zakresie danych osobowych).
 3. Celem udostępnienia Aplikacji jest umożliwienie Użytkownikom skorzystanie z Usług.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania Aplikacji przez Usługodawcę i korzystania z Aplikacji oraz Usług przez Użytkowników.
 5. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Urządzenie Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej, aktywnego numeru telefonu komórkowego; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf), system operacyjny Android w wersji nie niższej niż 9.0 lub iOS w wersji nie niższej niż 15.0 lub urządzenie z systemem Huawei Mobile Services (HMS).
 6. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu w Aplikacji lub na stronie www.traficar.pl, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

II. Usługi

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji oraz zasady korzystania za pośrednictwem Aplikacji z Usług.
 2. W ramach używania Aplikacji Użytkownik może skorzystać z następujących Usług:
  1. Usługi Carsharingu;
  2. Usługi Mikromobilności.
 3. Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, ale Usługi dostępne w Aplikacji są płatne. Cena poszczególnej Usługi będzie wynikać z cennika dedykowanego dla danej Usługi. Cennik dostępny jest w Aplikacji i na stronie www.traficar.pl.
 4. Usługodawca w Aplikacji nie oferuje ani nie zapewnia usług oraz funkcjonalności polegających na wprowadzaniu, edytowaniu lub publikowaniu w ramach Aplikacji opinii ani innych treści pochodzących od Konsumentów, którzy nabyli Usługi.
 5. W celu korzystania z Usług konieczne jest:
  1. dokonanie rejestracji Konta w Aplikacji,
  2. aktywowanie w Aplikacji dostępu do poszczególnych Usług zgodnie z pkt V;
  3. podanie w Aplikacji danych osobowych wskazanych w pkt V,
  4. podanie w Aplikacji danych karty płatniczej jaka będzie wykorzystywana do płatności za Usługi. Karta płatnicza może być wystawiona jedynie na dane osobowe (imię i nazwisko) osoby, która zakłada Konto. Okres ważności karty płatniczej nie może być krótszy niż 31 dni od daty rejestracji Konta,
  5. w przypadku Użytkowników posiadających rachunek bankowy w Polsce – wyrażenie zgód na przeprowadzenie weryfikacji przez operatora zewnętrznego poprzez rachunek/rachunki bankowe zgodnie z procedurą określoną w pkt V ust. 9 lit. a) Regulaminu, a w zakresie pozostałych osób – uiszczenie opłaty weryfikacyjnej w wysokości 0,01 zł w celu weryfikacji danych osobowych Użytkownika z danymi osobowymi posiadacza rachunku bankowego i przypisanej do niego karty płatniczej, w sposób określony w pkt V ust. 9 lit b) Regulaminu.

III. Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Do korzystania z Aplikacji uprawnieni są Użytkownicy, którzy mają poprawnie skonfigurowane Konto poczty elektronicznej, aktywny numer telefonu komórkowego, dostęp do sieci internetowej oraz spełniają warunki określone w Regulaminie, w tym:
  1. wiek co najmniej 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych,
  2. dysponowanie kartą płatniczą z logo Visa lub Mastercard akceptowaną przez operatora płatności bezgotówkowych,
  3. w przypadku korzystania z Usługi Carsharingu, posiadanie uprawnienia do prowadzenia pojazdów osobowych (prawo jazdy kategorii B).
 2. Rejestracja Konta w Aplikacji dokonywana jest za pośrednictwem Aplikacji. Konto Użytkownika zostanie udostępnione do używania wyłącznie po dokonaniu weryfikacji, zgodnie z pkt. V Regulaminu.
 3. Użytkownicy nie mogą w jakikolwiek sposób wprowadzać do Aplikacji treści:
  1. o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich, naruszających ochronę danych osobowych, ochronę praw autorskich, praw własności przemysłowej itp.;
  2. stanowiących złośliwe oprogramowanie zakłócające funkcjonowanie Aplikacji (w szczególności wirusy, konie trojańskie, skrypty i oprogramowanie zmieniające kod Aplikacji lub niszczące Aplikację) lub przechwytujące dane dostępne w Aplikacji, do których nie mają praw.
 4. Poza przypadkami określonymi w ust. 3 zakazane jest także korzystanie z Aplikacji w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami oraz w sposób zakłócający prawidłowe działanie Aplikacji bądź w sposób, który narusza uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. W przypadku naruszenia ust. 3 lub ust. 4 powyżej, Usługodawca zastrzega prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji, a blokada ta nie może być traktowana, jako przejaw nienależytej staranności Usługodawcy. Odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy, za skutki zastosowania tego środka jest wyłączona.
 6. W przypadku odkrycia przez Użytkownika luk bądź nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji, Użytkownik może zgłosić powyższe Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://traficar.pl/pomoc/.
 7. Usługodawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny Usługi dla Konsumenta w ramach danej transakcji nabycia tej Usługi od Usługodawcy – jeżeli takie Usługi podlegają opłacie. Usługodawca w szczególności nie dostosowuje indywidualnie ceny za Usługę dla Konsumenta na podstawie algorytmów bazujących w szczególności na działaniach Konsumenta (w tym także uprzednich) lub w oparciu o jego preferencje (zautomatyzowane podejmowanie decyzji).

IV. Wymagania techniczne

 1. Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne do korzystania z Aplikacji:
  1. prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
  2. aktywny numer telefonu komórkowego;
  3. połączenie z siecią Internet – w celu pobrania Aplikacji oraz w celu korzystania z Usług Aplikacji wymagających połączenia z tą siecią;
  4. Urządzenie działające w oparciu o systemy operacyjne wskazane w pkt I ust. 5 Regulaminu.
 2. Wymagania w przedmiocie wersji systemów operacyjnych, określone w pkt I ust. 5, stanowią wymagania minimalne. Według najlepszej wiedzy Usługodawcy nie jest możliwe korzystanie z Aplikacji za pośrednictwem niższych wersji systemów operacyjnych, niż wymienione w Regulaminie.
 3. Za wszelkie problemy wynikające ze stosowania Urządzeń lub systemów operacyjnych nie spełniających wymogów opisanych w niniejszym pkt IV, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dostęp za pośrednictwem Aplikacji do danych z serwerów Aplikacji był możliwy przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do zarządzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenia w całości lub w części dostępu.
 5. W przypadku potrzeby zarządzenia Przerwy Technicznej, Usługodawca poinformuje o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w Aplikacji oraz dodatkowo na stronie internetowej www.traficar.pl. W przypadku Przerwy Technicznej będącej skutkiem nagłej awarii, której wystąpienia Usługodawca nie mógł przewidzieć, Usługodawca poinformuje o Przerwie Technicznej niezwłocznie w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w Aplikacji oraz dodatkowo na stronie internetowej www.traficar.pl, a w przypadku, gdy wyświetlenie komunikatu w Aplikacji nie będzie możliwe, Usługodawca poinformuje o Przerwie Technicznej na skutek awarii na stronie internetowej www.traficar.pl.
 6. W celu zapewnienia świadczenia Usług na właściwym poziomie oraz mając na względzie chęć oferowania Użytkownikowi najlepszych, dostępnych w danym czasie na rynku rozwiązań, Usługodawca ma prawo do wdrażania aktualizacji Aplikacji.

V. Założenie Konta w Aplikacji

 1. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności i Usług w Aplikacji wymaga założenia Konta poprzez jego rejestrację i akceptację niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie dokonania tej rejestracji, co równoznaczne jest z aktywacją Konta w Aplikacji oraz zawarciem umowy na czas nieokreślony o świadczenie Usług drogą elektroniczną z Usługodawcą, z zastrzeżeniem postanowień pkt III ust. 2 Regulaminu. Rejestracja następuje przez Aplikację, po jej pierwszym uruchomieniu. Do dalszego korzystania z Aplikacji zawsze wymagane jest zalogowanie się do Konta poprzez wprowadzenie loginu (adres poczty elektronicznej Użytkownika) oraz hasła wybranego przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta, a następnie wpisanie kodu weryfikacyjnego wysłanego w formie wiadomości SMS przez Usługodawcę na numer telefonu komórkowego podanego w trakcie rejestracji Konta. Zabronione jest dokonywanie kolejnej rejestracji nowego Konta w Aplikacji w celu unikania zapłaty należności wobec Usługodawcy, z tytułu Usług świadczonych w lub za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Użytkownik, przed przystąpieniem do korzystania z Aplikacji, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do jego zaakceptowania w czasie rejestracji Konta w Aplikacji.
 3. Rejestracja Konta, jego prowadzenie, korzystanie z funkcjonalności Aplikacji są bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Usługa Carsharingu i Usługa Mikromobilności są płatne, a ich ceny wynikają z cenników dostępnych w Aplikacji i na stronie www.traficar.pl.
 4. Rejestracja Konta wymaga przejścia procesu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Aplikacji. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz do ustalenia hasła.
 5. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny. W celu aktywacji Konta Użytkownik zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny. Po kliknięciu w link aktywacyjny Konto w Aplikacji jest Aktywne, ale Użytkownik nie może korzystać z Usługi Mikromobilności ani z Usługi Carsharingu.
 6. Warunkiem skutecznej rejestracji Konta Użytkownika jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  2. udzielenie lub odmowa udzielenia zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych lub potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
  3. kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail Użytkownika.
 7. W celu aktywacji dostępu do Usługi Mikromobilności Użytkownik w zakładce ”Profil” w Aplikacji zobowiązany jest uzupełnić swoje dane osobowe dodając: adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz złożyć oświadczenie, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Następnie Użytkownik powinien dodać dane karty płatniczej, o której mowa w pkt II ust. 5 lit. d) Regulaminu. Usługodawca może zweryfikować dane karty płatniczej poprzez obciążenie rachunku Użytkownika kwotą 1 zł. Pobrana kwota jest zwracana na rachunek Użytkownika w terminie 7 dni. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia danych karty płatniczej w każdym czasie. Gdy nie jest zarejestrowana żadna należąca do Użytkownika karta płatnicza korzystanie z Usług jest niemożliwe.
 8. W celu aktywacji dostępu do Usługi Carsharingu Użytkownik zobowiązany jest wykonać czynności, o których mowa w ust. 7 oraz dodatkowo w zakładce „Profil” dodać następujące dane osobowe: PESEL lub numer karty stałego pobytu na terenie Polski, numer i serię blankietu prawa jazdy, a także dodać zdjęcie pierwszej strony prawa jazdy. W przypadku aktywacji Usługi Carsharingu przez Użytkownika będącego cudzoziemcem spoza Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii lub spoza krajów Unii Europejskiej lub strefy Schengen, Użytkownik zobowiązany są do podania także adresu zameldowania w Polsce oraz daty ważności dokumentu prawa jazdy. Dane te zostaną zweryfikowane.
 9. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w ust. 8, w tym wgraniu zdjęcia dokumentu prawa jazdy, Użytkownik dokonuje wyboru kraju, w którym posiada rachunek bankowy:
  1. Użytkownicy posiadający rachunek bankowy w Polsce (z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez banki: PKO Bank Polski S.A., w tym Inteligo, Aion Bank S.A. Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową, Banki Spółdzielcze w ramach SGB Bank S.A.) – dalsza weryfikacja odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego operatora poprzez rachunek bankowy, którego Użytkownik jest posiadaczem, po wyrażeniu stosownych zgód przez Użytkownika; wyrażenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do zakończenia procesu aktywacji i korzystania z Usług;
  2. pozostali Użytkownicy, w tym posiadacze rachunków prowadzonych przez banki: PKO Bank Polski S.A., w tym Inteligo, Aion Bank S.A. Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową, Banki Spółdzielcze w ramach SGB Bank S.A.– dalsza weryfikacja polega na uiszczeniu bezzwrotnej opłaty weryfikacyjnej, stanowiącej koszt weryfikacji Użytkownika, w wysokości 0,01 zł za pośrednictwem operatora zewnętrznego lub formie przelewu tradycyjnego.

  W przypadku pierwszego logowania do Konta Użytkownika z danego Urządzenia, Użytkownik zostanie poproszony o wpisanie kodu weryfikacyjnego wysłanego w formie wiadomości SMS przez Usługodawcę na numer telefonu komórkowego podanego w trakcie rejestracji Konta lub może zostać ponownie zobowiązany do dokonania weryfikacji na zasadach opisanych w niniejszym ustępie.

 10. Podane przez Użytkownika dane osobowe zgodnie z ust. 8, podlegają weryfikacji w oparciu o udostępnione przez Użytkownika zdjęcia prawa jazdy oraz dane przekazane w toku rejestracji, wraz z dokonaną opłatą weryfikacyjną przez instytucję prowadzącą rachunek bankowy Użytkownika lub wybrane dane (imię, nazwisko, nr PESEL, adres) przez operatora zewnętrznego prowadzącego proces weryfikacji poprzez rachunek bankowy Użytkownika. Zdjęcia prawa jazdy Użytkownika są usuwane natychmiast po zweryfikowaniu prawidłowości wprowadzonych przez Użytkownika danych.
 11. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych wskazanych przez Użytkownika z treścią dokumentów udostępnionych przez Użytkownika lub z danymi odczytanymi przez Aplikację lub z danymi przekazanymi w toku weryfikacji lub dostępnymi w Centralnej Ewidencji Kierowców, Użytkownik zostanie poproszony o poprawienie podanych danych. Weryfikacja może odbywać się częściowo w sposób zautomatyzowany, dlatego Użytkownik ma prawo odwołania się od negatywnej weryfikacji do Usługodawcy poprzez kontakt mailowy pod adres traficar@traficar.pl. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni od jego otrzymania. W przypadku negatywnej decyzji weryfikacyjnej, ponowna weryfikacja jest nadzorowana bezpośrednio przez Usługodawcę.
 12. Jeżeli Użytkownik nie dysponuje prawem jazdy wydanym przez kraj należący do UE, weryfikacja Użytkownika możliwa jest poprzez udostępnienie Usługodawcy dokumentu potwierdzającego uprawnienie do prowadzenia pojazdów osobowych na terenie Polski, tj. międzynarodowe prawo jazdy.
 13. Dane karty płatniczej są przechowywane wyłącznie przez operatora płatności mobilnych. Usługodawca nie przechowuje danych kart płatniczych Użytkowników. Korzystanie z Usług wymaga akceptacji regulaminu operatora płatności mobilnych. Odmowa akceptacji regulaminu lub jego aktualizacji uniemożliwi operatorowi płatności bezgotówkowych rozliczenie opłat za korzystanie z Usług, a tym samym nie będzie możliwe korzystanie z tych Usług.
 14. Użytkownik zostanie poinformowany o pozytywnie zakończonej weryfikacji danych osobowych za pomocą powiadomienia push w Aplikacji. Pozytywnie zakończona weryfikacja upoważnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji i Usług.
 15. W toku dalszego korzystania z Aplikacji Usługodawca nie prosi Użytkownika o podanie jakichkolwiek danych osobowych lub udostępnienie dokumentów tożsamości. Korzystanie z Usług następuje wyłącznie poprzez poprawne zalogowanie się do Aplikacji, z zastrzeżeniem ust. 9.
 16. Każdy Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto w Aplikacji. Nie jest dopuszczalne tworzenie przez tego samego Użytkownika wielu Kont z wykorzystaniem tych samych danych (tzw. multikonta), w szczególności nie jest dopuszczalne utworzenie więcej niż jednego Konta z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail. Konta utworzone przez Użytkownika ponad limit określony w zdaniu pierwszym mogą być usunięte przez Usługodawcę. Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu takiego Konta w wiadomości e-mail przesłanej na adres użyty przy rejestracji. Użytkownik w ramach swojego Konta może tworzyć profile, np. prywatny lub służbowy.
 17. Użytkownik może uruchomić Aplikację na kilku Urządzeniach dla tego samego Konta. Część ustawień Aplikacji jest przechowywana na serwerach Aplikacji i nie muszą być modyfikowane przy aktywowaniu Konta na innym urządzeniu, z zastrzeżeniem ponownej weryfikacji zgodnie z ust. 9.
 18. Użytkownik, dla skutecznej rejestracji Konta oraz korzystania z Usług, jest zobowiązany podać w formularzu rejestracyjnym prawdziwy i używany przez niego adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. W przypadku podania nieprawidłowego adresu e-mail, Konto nie zostanie aktywowane.
 19. Usługodawca może w każdym czasie zweryfikować dane każdego Użytkownika użyte w czasie rejestracji w zakresie zgodności dokonanej rejestracji z postanowieniami Regulaminu.
 20. Użytkownik zobowiązany jest podawać Usługodawcy wszelkie dane zgodnie z prawdą i ponosi odpowiedzialność z tytułu podania danych nieprawdziwych lub błędnych.
 21. Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto w Aplikacji za pośrednictwem Aplikacji lub drogą mailową kierując prośbę o usunięcie Konta na adres iod@traficar.pl lub poprzez zgłoszenie telefoniczne za pomocą Infolinii Technicznej.
 22. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła utworzonych w przy zakładaniu Konta, a następnie służących do logowania. W przypadku udostępnienia osobie trzeciej przez Użytkownika danych logowania do Aplikacji, Użytkownik może zostać obciążony kosztami korzystania z Usług przez osoby, którym udostępnił dane logowania. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku pozyskania danych logowania przez osobę trzecią. Usługodawca blokuje Konto Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu od Użytkownika powyższej informacji.
 23. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 22 Konto może zostać zablokowane w przypadku:
  1. niewłaściwej lub niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji Pojazdu;
  2. powtarzających się przypadków anulowania niezrealizowanych rezerwacji Pojazdów,
  3. istnienia niespłaconych, wymagalnych należności Użytkownika wobec Usługodawcy,
  4. rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego;
  5. powtarzających się przypadków korzystania z Pojazdu w sposób niezgodny z Regulaminem.
 24. Usługodawca może wypowiedzieć umowę Użytkownikowi, który:
  1. narusza niniejszy Regulamin,
  2. podał przy rejestracji nieprawdziwe dane;
  3. udostępnił dane do logowania osobie trzeciej.
 25. W przypadku wypowiedzenia umowy, bez względu na przyczynę, Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.

VI. Usługa Carsharingu – rezerwacja Samochodu

 1. Rezerwacja Samochodu dokonywana jest za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Dostępne Samochody są uwidocznione na mapie w Aplikacji. W przypadku uruchomienia w Urządzeniu usługi lokalizacji Użytkownik może wybrać Samochód znajdujący się najbliżej aktualnej lokalizacji Użytkownika oraz uzyskać przybliżoną informację o dystansie dzielącym Użytkownika od wybranego Samochodu. W przypadku niektórych z udostępnianych Samochodów odbiór może nastąpić wyłącznie w dedykowanej lokalizacji wskazanej na mapie w Aplikacji.
 3. Prawidłowe dokonanie rezerwacji Samochodu zostanie potwierdzone poprzez wyświetlenie karty zarezerwowanego Samochodu wraz z czasem jego rezerwacji w Aplikacji. Rezerwacja dokonywana jest bezpłatnie na okres 15 minut. Jeżeli w tym czasie zarezerwowany Samochód nie zostanie otwarty przez Użytkownika, rezerwacja jest anulowana. Użytkownik ma możliwość przedłużenia czasu rezerwacji klikając przycisk „Kliknij, aby przedłużyć” a następnie „Przedłuż rezerwację” w Aplikacji, przy czym za przedłużenie rezerwacji zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem w Aplikacji oraz na stronie www.traficar.pl. Rezerwacja może zostać anulowana także przez Użytkownika.
 4. Samochody identyfikowane są poprzez numer rejestracyjny oraz numer boczny.

VII. Usługa Carsharingu – otwarcie Samochodu

 1. Pierwsze otwarcie Samochodu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji. Otwarcie Samochodu następuje poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego za przednią lub boczną szybą.
 2. Zawarcie umowy najmu Samochodu przez Użytkownika z Usługodawcą następuje każdorazowo z chwilą kliknięcia przycisku „Zarezerwuj i zapłać” a następnie „Potwierdź i zapłać” w Aplikacji. Każdorazowe skorzystanie z Usługi Carsharingu jest zawarciem odrębnej umowy najmu, która rozpoczyna się w momencie dokonania rezerwacji i kończy się w momencie zakończenia najmu, tj. kliknięcia przycisku „Zakończ wynajem” a następnie „Potwierdź” w Aplikacji.
 3. Okres najmu Samochodu jest nieograniczony. Użytkownik jest uprawniony do zakończenia najmu w każdym czasie poprzez skorzystanie z opcji „Zakończ wynajem” w Aplikacji.
 4. Po otwarciu Samochodu Użytkownik proszony jest o ocenę stanu Samochodu i weryfikację, czy w Samochodzie znajduje się:
  1. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,
  2. kluczyk/karta (w schowku pasażera lub w konsoli środkowej).
 5. Korzystanie z Samochodu jest możliwe dopiero po dokonaniu oceny jego stanu i weryfikacji jego wyposażenia. W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z wymienionych w ust. 4 elementów wyposażenia lub negatywnej oceny stanu Samochodu, Użytkownik proszony jest o kontakt z Infolinią Techniczną lub zgłoszenie za pośrednictwem Aplikacji poprzez kliknięcie w ikonę „klucza” w prawym górnym rogu ekranu. Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej elementów wyposażenia Samochodu uniemożliwia najem danego Samochodu. W takim wypadku Użytkownik nie zostanie obciążony opłatami za najem Samochodu. W przypadku negatywnej oceny stanu Samochodu Użytkownik uprawniony jest do kontynuowania najmu na zasadach przewidzianych w Regulaminie lub do odstąpienia od umowy najmu. W przypadku, gdy Użytkownik pomimo negatywnej oceny stanu Samochodu będzie kontynuował najem, przyjmuje się, że znany jest mu stan Samochodu, akceptuje go i nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń do Usługodawcy.
 6. Za pośrednictwem Aplikacji możliwe jest pierwsze otwarcie oraz zamknięcie Samochodu po zakończeniu najmu. Zamykanie i otwieranie Samochodu w czasie trwania najmu Samochodu następuje poprzez wykorzystanie kluczyka/karty umieszczonego w schowku po stronie pasażera lub konsoli środkowej.

VIII. Usługa Carsharingu – korzystanie z Samochodu

 1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad użytkowania Samochodu określonych w Regulaminie.
  Niedozwolone są w szczególności następujące czynności:

  1. palenie tytoniu w Samochodzie,
  2. holowanie Samochodem innych pojazdów,
  3. dokonywanie jakichkolwiek przeróbek lub napraw Samochodu,
  4. wyjazd Samochodem poza granice Rzeczpospolitej Polskiej,
  5. umieszczanie reklam lub innych oznaczeń na Samochodzie,
  6. usuwanie lub zamiana jakichkolwiek elementów składowych lub wyposażenia Samochodu,
  7. przewożenie zwierząt w sposób mogący prowadzić do zabrudzenia wnętrza Samochodu (zwierzęta powinny być transportowane w dedykowanych transporterach),
  8. wykorzystanie Samochodu do uruchomienia innego pojazdu przy użyciu kabli rozruchowych,
  9. wykorzystanie Samochodu do świadczenia komercyjnych usług przewozu osób.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Użytkownika w Samochodzie, w tym w szczególności dokumenty, środki pieniężne, papiery wartościowe, kosztowności oraz sprzęt elektroniczny. Użytkownik zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia mienia, o którym mowa w niniejszym punkcie przez cały okres najmu Samochodu.
 3. Samochodem kierować może tylko ten Użytkownik, który zawarł umowę najmu, tj. z którego Konta dokonano rezerwacji Samochodu. Niedopuszczalnym jest udostępnianie Samochodu innym osobom, w tym innym Użytkownikom Aplikacji.
 4. Za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz przepisów administracyjnych odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. Usługodawca jest zobowiązany do przekazywania danych Użytkownika organom prowadzącym postępowanie w zakresie popełnienia czynu zabronionego oraz organom administracyjnym nakładającym opłaty związane, np. z parkowaniem pojazdów.
 5. Samochody są na bieżąco tankowane oraz ładowane przez Usługodawcę. Koszty paliwa lub energii elektrycznej (w przypadku Samochodów elektrycznych) są uwzględnione w opłacie za najem Samochodu. W razie konieczności Użytkownik ma możliwość uzupełnienia paliwa przy użyciu karty paliwowej znajdującej się w Samochodzie, uprawniającej do tankowania na stacjach paliw, na których karta paliwowa jest obsługiwana. Płatność kartą paliwową zabezpieczona jest kodem PIN, który Użytkownik uzyska w Aplikacji. Inny sposób płatności za paliwo niż karta paliwowa wymaga uprzedniego potwierdzenia przez pracownika Infolinii Technicznej. Koszty uzupełnienia paliwa w takiej sytuacji są zwracane przez Usługodawcę po ustaleniu, iż w Samochodzie wzrósł poziom paliwa oraz po dostarczeniu przez Użytkownika faktury VAT wystawionej na Usługodawcę lub innego dokumentu księgowego dopuszczonego przez prawo będącego odpowiednikiem faktury VAT, np. paragonu fiskalnego z numerem NIP Usługodawcy, dokumentującego koszt uzupełnienia paliwa w Samochodzie (możliwe jest przesłanie przez Użytkownika zdjęcia dokumentu). Weryfikacja i zwrot kosztów uzupełnienia paliwa następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od przekazania Usługodawcy faktury VAT dokumentującej koszty paliwa. W przypadku Użytkownika nie będącego Konsumentem Usługodawca dokona zwrotu kosztu paliwa pod warunkiem rozliczenia płatności z tytułu korzystania z Usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za tankowanie właściwego rodzaju paliwa. W przypadku Samochodów elektrycznych Użytkownik w razie konieczności (potwierdzonej przez pracownika Infolinii Technicznej) ma możliwość uzupełnienia poziomu energii elektrycznej wyłącznie w miejscu wskazanym przez pracownika Infolinii Technicznej, który odblokowuje zdalnie możliwość ładowania Samochodu. Użytkownik nie jest uprawniony do uzupełniania poziomu energii elektrycznej w inny sposób, a rezerwując Samochód elektryczny powinien uwzględnić jego zasięg oraz planowaną trasę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia Samochodu w wyniku nieprawidłowego sposobu ładowania, np. bez użycia ładowarki przeznaczonej do ładowania samochodów elektrycznych.
 6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zidentyfikowanych usterkach Samochodu, w tym w szczególności: niedobór oleju silnikowego czy też innych płynów eksploatacyjnych, niedziałających elementach oświetlenia oraz innych stwierdzonych usterkach. W powyższym przypadku najem Samochodu może być kontynuowany, chyba że pracownik Infolinii Technicznej nie wyrazi zgody na dalsze używanie Samochodu.
 7. Samochód może być parkowany w każdym miejscu, o ile jest to zgodne z przepisami w zakresie dozwolonego parkowania pojazdów i niniejszym Regulaminem. Samochód może być również zaparkowany w tych miejscowościach, gdzie Usługa Carsharingu nie jest dostępna. Zabronione jest kończenie najmu na parkingach podziemnych i parkingach zadaszonych, z wyjątkiem miejsc dedykowanych dla Samochodów Usługodawcy, wskazanych na stronie www.traficar.pl lub w Aplikacji. Powyższe zasady parkowania dotyczą również Samochodów odbieranych z dedykowanej lokalizacji. Ponadto zabronione jest kończenie najmu w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający skorzystanie z Samochodu kolejnemu Użytkownikowi. W przypadku samochodów elektrycznych, Użytkownik zobowiązany jest zakończyć najem tak, aby pozostały zasięg Samochodu był nie mniejszy niż 20 km, według wskazań komputera pokładowego Samochodu. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik może zostać obciążony kosztami holowania Samochodu do punktu ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z cennikiem dostępnym w Aplikacji oraz na stronie www.traficar.pl.
 8. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość nieodpłatnego korzystania z miejsc parkingowych w obrębie miejskiej strefy płatnego parkowania w wybranych miejscowościach. Lista miejscowości, w których możliwe jest nieodpłatne parkowanie w miejskiej strefie płatnego parkowania dostępna jest na stronie www.traficar.pl oraz w Aplikacji. Powyższe nie dotyczy tych lokalizacji, gdzie możliwość wjazdu lub parkowania Samochodu jest uzależniona od spełnienia dodatkowych wymagań (np. strefa płatnego parkowania dostępna wyłącznie dla mieszkańców) oraz parkingów prywatnych (np. w centrach handlowych, na prywatnych posesjach, itp.). Koszty parkowania Samochodu na parkingach płatnych, z wyłączeniem miejskiej strefy płatnego parkowania w wybranych miejscowościach, o czym mowa w zdaniu pierwszym oraz koszty przeparkowania Samochodu pozostawionego w niedozwolonym miejscu zgodnie z ust. 7, obciążają wyłącznie Użytkownika.
 9. Zabroniony jest postój Samochodu z uruchomionym silnikiem przez okres dłuższy niż 20 minut (łącznie) w trakcie trwania danego najmu, z zastrzeżeniem obowiązku przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
 10. W razie naruszenia przez Użytkownika przepisów ruchu drogowego skutkujących unieruchomieniem Samochodu przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół lub usunięciem Samochodu poprzez jego odholowanie na płatny parking strzeżony, Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia czynności skutkujących zdjęciem urządzenia lub odebraniem odholowanego Samochodu z parkingu w ciągu 24 godzin od momentu powzięcia wiedzy o zdarzeniu. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zaleceniami pracownika Infolinii Technicznej.
 11. Jeżeli Użytkownik nie dokona czynności, o których mowa w ust. 10 w terminie 24 godzin od momentu powzięcia wiedzy o unieruchomieniu lub usunięciu Samochodu bądź odmówi ich podjęcia, Usługodawca podejmuje niezwłocznie działania mające na celu zdjęcie urządzenia lub odebranie Samochodu z parkingu. W powyższych przypadkach Użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą za obsługę unieruchomionego lub usuniętego Samochodu zgodną z Cennikiem.
 12. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza zamknąć Samochód nie kończąc jednak okresu najmu, zamknięcia Samochodu należy dokonać z wykorzystaniem kluczyka/karty do Samochodu. Wybranie opcji „Zakończ wynajem” w Aplikacji jest równoznaczne z zakończeniem najmu.
 13. Usługodawca zastrzega możliwość zablokowania Konta Użytkownika na okres do 30 dni w przypadku stwierdzenia powtarzających się przypadków korzystania z Samochodu w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami ruchu drogowego. W przypadku, gdy Użytkownik przekracza przepisy ruchu drogowego w sposób notoryczny, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym (co zostało stwierdzone poprzez pomiar z urządzeń określonych w pkt XV ust.1), Usługodawca zastrzega możliwość wypowiedzenia umowy, co wiąże się z brakiem możliwości korzystania z Usług.

IX. Usługa Carsharingu – zakończenie najmu

 1. Zakończenie najmu Samochodu następuje poprzez skorzystanie z opcji „Zakończ wynajem” w Aplikacji. Urządzenie Użytkownika musi mieć połączenie z Internetem (usługa przesyłania danych pakietowych).
 2. Zakończenie najmu bez naliczenia kosztów transportu Samochodu jest możliwe tylko wówczas gdy:
  1. Samochód zaparkowany został w obszarze dostępności Usługi Carsharingu wskazanym w Aplikacji,
  2. Samochód zaparkowany został w obszarze zasięgu usługi przesyłania danych pakietowych oraz w zasięgu odbiorników sygnału GPS,
  3. Samochód nie został zaparkowany w miejscu, w którym parkowanie jest niedozwolone lub też w miejscu, gdzie możliwość wjazdu lub parkowania pojazdu jest uzależniona od spełnienia dodatkowych wymagań (np. strefa płatnego parkowania dostępna wyłącznie dla mieszkańców) lub na obszarze parkingów prywatnych lub parkingów podziemnych bądź zadaszonych lub w miejscach, w których parkowanie jest dozwolone tylko w określonych godzinach lub dniach.
 3. W przypadku zakończenia najmu poza obszarem wskazanym w ust. 2, Użytkownik zostanie obciążony kosztami parkowania Samochodu oraz innymi kosztami związanymi z koniecznością przeparkowania Samochodu, a w przypadku Samochodu dostawczego Traficar zostanie obciążony opłatą za zakończenie najmu poza lokalizacją dedykowaną zgodnie z cennikiem.
 4. W przypadku Samochodu odbieranego z dedykowanej lokalizacji zakończenie najmu jest możliwe wyłącznie po zaparkowaniu Samochodu w tej samej lokalizacji, w której nastąpiło rozpoczęcie najmu, z wyjątkiem Samochodu dostawczego Traficar, który może zostać zaparkowany poza lokalizacją dedykowaną w tej samej strefie, w której nastąpiło rozpoczęcie korzystania z Samochodu dostawczego za naliczeniem opłaty z tego tytułu zgodnie z cennikiem. W przypadku Samochodu elektrycznego zakończenie najmu możliwe jest wyłącznie w tej samej strefie, w której nastąpiło rozpoczęcie najmu, a przy tym w obszarze dostępności Usługi Carsharingu (strefa, w obrębie której należy zakończyć najem oraz obszar dostępności Usługi Carsharingu wskazany jest w Aplikacji).
 5. W celu zakończenia najmu konieczne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
  1. umieszczenie kluczyka/karty do Samochodu w schowku pasażera lub w specjalnie do tego przeznaczonym i oznaczonym miejscu,
  2. zaciągnięcie (uruchomienie) hamulca ręcznego, wyłączenie świateł, zamknięcie wszystkich okien w Samochodzie,
  3. uruchomienie polecenia „Zakończ wynajem” w Aplikacji po opuszczeniu Samochodu. Należy upewnić się, iż Samochód jest zamknięty (np. pociągając klamkę w Samochodzie), w przeciwnym wypadku najem nie zostanie zakończony.
 6. W przypadku niedopełnienia warunków z ust. 5 zakończenie najmu Samochodu nie będzie możliwe i opłata za najem Samochodu będzie w dalszym ciągu naliczana.
 7. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu w każdym przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik zobowiązany jest wówczas do niezwłocznego zwrotu kluczyków/karty do Samochodu, nie później niż w terminie 24 h od momentu wypowiedzenia najmu pod rygorem naliczenia opłaty zgodnej z cennikiem, przy czym w czasie do 2 h od momentu wypowiedzenia najmu Użytkownik powinien skontaktować się z Infolinią Techniczną i zwrócić kluczyk/kartę do Samochodu do miejsca, z którego go zabrał, chyba że Infolinia Techniczna poinstruuje inaczej. Do 4 h obsługa techniczna Usługodawcy odbierze Samochód, a zwrot kluczyków/karty będzie możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu miejsca i sposobu zwrotu kluczyków/karty z Infolinią Techniczną, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 24 h od momentu wypowiedzenia najmu pod rygorem naliczenia opłaty zgodnej z cennikiem. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu w każdym czasie poprzez zakończenie najmu w Aplikacji.

X. Usługa Mikromobilności – rezerwacja i korzystanie z Hulajnogi elektrycznej

 1. Rezerwacja Hulajnogi elektrycznej dokonywana jest za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Dostępne Hulajnogi elektryczne są uwidocznione na mapie w Aplikacji.
 3. Rezerwacja Hulajnogi elektrycznej możliwa jest poprzez wybranie Hulajnogi i klikniecie przycisku „Zarezerwuj i zapłać” a następnie „Potwierdź i zapłać” w Aplikacji. Jest to moment zawarcia umowy najmu Hulajnogi. Każdorazowe skorzystanie z Usługi Mikromobilności jest zawarciem odrębnej umowy najmu, która rozpoczyna się w momencie dokonania rezerwacji Hulajnogi i kończy się w momencie zakończenia najmu, tj. kliknięcia przycisku „Zakończ wynajem” a następnie „Potwierdź” w Aplikacji. Rozpoczęcie przejazdu następuje poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego na kierownicy Hulajnogi elektrycznej.
 4. Prawidłowe dokonanie rezerwacji Hulajnogi elektrycznej zostanie potwierdzone poprzez wyświetlenie karty zarezerwowanej Hulajnogi. Rezerwacja dokonywana jest bezpłatnie na okres 15 minut. Jeżeli w tym czasie nie zostanie rozpoczęty przejazd zarezerwowaną Hulajnogą przez Użytkownika, rezerwacja jest anulowana. Użytkownik ma możliwość przedłużenia czasu rezerwacji klikając przycisk „Kliknij, aby przedłużyć” a następnie „Przedłuż rezerwację” w Aplikacji, przy czym za przedłużenie rezerwacji zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem. Rezerwacja może zostać również anulowana przez Użytkownika.
 5. Maksymalny czas najmu Hulajnogi wynosi 120 minut i jest liczony od rozpoczęcia przejazdu, tj. od zeskanowania kodu QR. Po upływie tego czasu Hulajnoga zostanie automatycznie wyłączona, a najem w Aplikacji automatycznie zakończy się. Użytkownik chcąc kontynuować przejazd zobowiązany jest rozpocząć w Aplikacji nową rezerwację i nowy najem. Użytkownik, który nie zamierza kontynuować przejazdu zobowiązany jest zaparkować Hulajnogę zgodnie z Regulaminem.
 6. Hulajnogi elektryczne identyfikowane są poprzez numer nadany przez Usługodawcę.
 7. Przed rozpoczęciem przejazdu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego Hulajnogi, w tym w szczególności sprawności hamulców, kół, kierownicy, dzwonka, oświetlenia. W przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości lub usterek Użytkownik powinien zgłosić ten fakt kontaktując się z Infolinią Techniczną lub za pośrednictwem Aplikacji poprzez kliknięcie w ikonę „klucza” w prawym górnym rogu ekranu. W przypadku dostrzeżonych usterek lub nieprawidłowości Hulajnogi, Użytkownik powinien zrezygnować z przejazdu i anulować rezerwację Hulajnogi. W takiej sytuacji opłaty z tytułu najmu nie zostaną pobrane. W przypadku, gdy Użytkownik pomimo negatywnej oceny stanu Hulajnogi będzie kontynuował najem, przyjmuje się, że znany jest mu stan Hulajnogi, akceptuje go i nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń do Usługodawcy.
 8. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad użytkowania Hulajnogi określonych w Regulaminie. Niedozwolone są w szczególności następujące czynności:
  1. palenie tytoniu podczas przejazdu Hulajnogą,
  2. dokonywanie jakichkolwiek przeróbek lub napraw Hulajnogi,
  3. wyjazd Hulajnogą poza granice Rzeczpospolitej Polskiej,
  4. umieszczanie reklam lub innych oznaczeń na Hulajnodze,
  5. usuwanie lub zamiana jakichkolwiek elementów składowych lub wyposażenia Hulajnogi,
  6. korzystanie z Hulajnogi przez Użytkownika, którego waga ciała przekracza 120 kg,
  7. korzystanie z innych urządzeń w czasie przejazdu Hulajnogą, w tym w szczególności telefonu, tabletu, słuchawek;
  8. transportowanie rzeczy, z wyjątkiem podręcznej torebki lub plecaka;
  9. korzystanie z Hulajnogi przez więcej niż jedną osobę;
  10. wykorzystanie Hulajnogi do świadczenia komercyjnych usług przewozu rzeczy.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone przez Użytkownika w czasie jazdy Hulajnogą, w tym w szczególności za telefon lub inne urządzenie mobilne umieszczone w uchwycie. Użytkownik zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia mienia, o którym mowa w niniejszym punkcie przez cały okres korzystania z Hulajnogi.
 10. Hulajnogą kierować może tylko ten Użytkownik, z którego Konta dokonano rezerwacji Hulajnogi. Niedopuszczalnym jest udostępnianie Hulajnogi innym osobom, w tym innym Użytkownikom Aplikacji.
 11. Za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz przepisów administracyjnych odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. Usługodawca jest zobowiązany do przekazywania danych Użytkownika organom prowadzącym postępowanie w zakresie popełnienia czynu zabronionego oraz organom administracyjnym nakładającym opłaty związane, np. z parkowaniem pojazdów.
 12. Hulajnogi są na bieżąco ładowane przez Usługodawcę. Koszty energii elektrycznej są uwzględnione w opłacie za najem Hulajnogi. Użytkownik nie jest uprawniony do uzupełniania poziomu energii elektrycznej, a rezerwując Hulajnogę powinien uwzględnić zasięg oraz planowaną trasę.
 13. W Aplikacji wskazane są następujące strefy:
  1. Strefa użytkowania – obszar, na którym Użytkownik może skorzystać z Usługi Mikromobilności;
  2. Strefa mobilności – obszar, na którym Użytkownik może zakończyć najem Hulajnogi tylko w obrębie punktu mobilności, tj. namalowanej na podłożu klamry, która wyznacza przestrzeń, na której Użytkownik może zaparkować Hulajnogę, w Aplikacji na mapie oznaczone niebieskim kółkiem z białą literą „P”;
  3. Strefa ograniczonej prędkości – obszar, w obrębie którego obowiązuje ograniczenie prędkości, ze względu na duże natężenie ruchu pieszych i przejazd w tej strefie wymaga zachowania szczególnej ostrożności, Hulajnoga automatycznie zwolni do maksymalnej dopuszczalnej prędkości w tej strefie;
  4. Strefa zakazu parkowania – obszar, na którym Użytkownik nie może zakończyć najmu, pozostawić Hulajnogi ani wstrzymać przejazdu (zakaz postoju);
  5. Strefa zakazu jazdy – obszar wyłączony z użytkowania, na którym nie jest możliwe korzystanie z Usługi Mikromobilności, po wjechaniu w tę strefę Hulajnoga automatycznie zwolni do prędkości 5 km/h, aby umożliwić Użytkownikowi opuszczenie strefy; jest automatycznie Strefą zakazu parkowania, o której mowa w lit. d).
 14. W razie naruszenia przez Użytkownika przepisów ruchu drogowego lub przepisów prawa miejscowego skutkujących usunięciem Hulajnogi, w czasie korzystania przez Użytkownika z Usługi Mikromobilności, Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia czynności skutkujących odebraniem od właściwego organu usuniętej Hulajnogi w ciągu 24 godzin od momentu powzięcia wiedzy o zdarzeniu. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zaleceniami pracownika Infolinii Technicznej.
 15. Jeżeli Użytkownik nie dokona czynności, o których mowa w ust. 19 w terminie 24 godzin od momentu powzięcia wiedzy o usunięciu Hulajnogi bądź odmówy ich podjęcia, Usługodawca podejmuje niezwłocznie działania mające na celu odebranie Hulajnogi. W powyższych przypadkach Użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą za obsługę usuniętej Hulajnogi zgodną z cennikiem.
 16. W Hulajnogach dostępnych w Usłudze Mikromobilności zamontowane są urządzenia pozwalające na lokalizację Hulajnogi, odczyt zasięgu – poziomu naładowania baterii, monitorowanie prędkości.
 17. Usługodawca zastrzega możliwość zablokowania Konta Użytkownika na okres do 30 dni w przypadku stwierdzenia powtarzających się przypadków korzystania z Hulajnogi w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami ruchu drogowego. W przypadku, gdy Użytkownik przekracza przepisy ruchu drogowego w sposób notoryczny, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub pieszym (co zostało stwierdzone poprzez pomiar z urządzeń określonych w ust.16), Usługodawca zastrzega możliwość wypowiedzenia umowy, co wiąże się z brakiem możliwości korzystania z Usług.

XI. Usługa Mikromobilności – zakończenie najmu

 1. Zakończenie najmu Hulajnogi następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zakończ wynajem”, a następnie „Potwierdź” w Aplikacji. Urządzenie Użytkownika musi mieć połączenie z Internetem (usługa przesyłania danych pakietowych).
 2. W Strefie mobilności, o której mowa w pkt X ust. 18 lit. b) Regulaminu, Hulajnoga musi zostać zaparkowana w wyznaczonym klamrą miejscu, przeznaczonym do parkowania Hulajnóg, odpowiednio oznakowanym. Nie ma możliwości zakończenia najmu Hulajnogi w innym miejscu w tej Strefie. Poza Strefą mobilności możliwe jest zakończenie najmu, pod warunkiem, że będzie to w granicach Strefy użytkowania, zgodnie z pkt X ust. 18 lit. a) i poza Strefą zakazu parkowania określoną w pkt X ust. 18 lit. d). W każdym przypadku Hulajnoga musi zostać zaparkowana w sposób nie blokujący ciągu komunikacyjnego pieszych i innych pojazdów, z dala od innych pojazdów lub innych rzeczy, które w przypadku przewrócenia Hulajnogi byłyby narażone na uszkodzenie, oddalona o co najmniej 1m od krawędzi jezdni, ustawiona równolegle do jezdni, podparta na nóżce. Zabronione jest kończenie najmu na parkingach podziemnych i parkingach zadaszonych, z wyjątkiem miejsc dedykowanych dla Hulajnóg Usługodawcy, wskazanych na stronie www.traficar.pl lub w Aplikacji, o ile są zaznaczone na mapie w Aplikacji. Zabronione jest parkowanie Hulajnóg w sposób blokujący miejsce parkingowe przeznaczone dla samochodów, dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej ruchomości. Ponadto zabronione jest kończenie najmu w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający skorzystanie z Hulajnogi kolejnemu Użytkownikowi, np. na terenie osiedli zamkniętych. W przypadku zaparkowania Hulajnogi w sposób niezgodny z Regulaminem lub jej porzucenia bez zakończenia najmu w Aplikacji Użytkownik zostanie obciążony Opłatą wynikającą z cennika.
 3. W przypadku zakończenia najmu poza obszarem wskazanym w ust. 2, Użytkownik zostanie obciążony kosztami związanymi z koniecznością przeparkowania Hulajnogi.
 4. W przypadku niezakończenia najmu w sposób wskazany w ust. 1 opłata za czas korzystania z Hulajnogi będzie w dalszym ciągu naliczana.
 5. W przypadku utraty, całkowitego zniszczenia lub kradzieży Hulajnogi Użytkownik zostanie obciążony Opłatą wynikającą z cennika.

XII. Opłaty z tytułu korzystania z Usług

 1. Z tytułu najmu Samochodu w ramach Usługi Carsharingu naliczana jest opłata stanowiąca sumę:
  1. opłaty za korzystanie z Samochodu przez określony czas (oferta „Na 24h lub dłużej”) lub jednorazowej opłaty startowej (oferta „Na ile chcesz”) – w zależności od wyboru sposobu naliczania opłat z tytułu najmu Samochodu przez Użytkownika,
  2. opłaty za korzystanie z Samochodu w trakcie postoju (oferta „Na ile chcesz”),
  3. opłaty za pokonany dystans (oferta Na ile chcesz” i oferta „Na 24h lub dlużej”),
  4. ewentualnej opłaty za przedłużenie rezerwacji (oferta Na ile chcesz” i oferta „Na 24h lub dlużej”).
 2. Z tytułu najmu Hulajnogi w ramach Usługi Mikromobilności naliczana jest opłata stanowiąca sumę:
  1. opłaty za korzystanie z Hulajnogi przez określony czas według stawki określonej w cenniku za każdą minutę od momentu zeskanowania kodu QR,
  2. ewentualnej opłata za przedłużenie rezerwacji.
  3. opłaty za korzystanie z Hulajnogi w trakcie postoju.
 3. Opłata za korzystanie z Samochodu w trakcie postoju naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę korzystania z Samochodu, od momentu pierwszego otwarcia Samochodu, do momentu zakończenia najmu w Aplikacji, poza okresem, kiedy Samochód jest w ruchu. W przypadku Usługi Carsharingu, naliczanie opłaty za korzystanie z Samochodu w trakcie postoju rozpoczyna się od rozpoczętej minuty po wyłączeniu zapłonu Samochodu lub po wyłączeniu silnika w przypadku Samochodu elektrycznego.
 4. Opłata za korzystanie z Samochodu w ramach Usługi Carsharingu przez określony czas (oferta „Na 24h lub dłużej”) naliczana jest od momentu pierwszego otwarcia Samochodu do momentu zakończenia najmu za każdą rozpoczętą dobę najmu. Opłata startowa naliczana jest w przypadku wyboru przez Użytkownika oferty „Na ile chcesz”.
 5. Opłata za pokonany Samochodem dystans jest naliczana za każdy rozpoczęty kilometr przejazdu w ramach Usługi Carsharingu. Przejechany dystans jest odczytywany z danych transmitowanych z szyny CAN w Samochodzie. Opłata za pokonany dystans może się różnić w zależności od dokonanego przez Użytkownika wyboru sposobu naliczania opłat z tytułu najmu Samochodu.
 6. Opłata za najem Hulajnogi jest naliczana za każdą rozpoczętą minutę w ramach Usługi Mikromobilności.
 7. Opłata za korzystanie z Hulajnogi w trakcie postoju naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę korzystania z Hulajnogi, od momentu kliknięcia przycisku „Wstrzymaj”, a następnie „Potwierdź” w Aplikacji, do momentu kliknięcia przycisku „Kontynuuj jazdę” w Aplikacji, poza okresem, kiedy Hulajnoga jest w ruchu. W przypadku Usługi Mikromobilności, naliczanie opłaty za korzystanie z Hulajnogi w trakcie postoju rozpoczyna się od rozpoczętej minuty po kliknięciu przycisków „Wstrzymaj”, a następnie „Potwierdź” w Aplikacji.
 8. Stawki opłat wskazane są w cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczonym na stronie www.traficar.pl i w Aplikacji. Użytkownik związany jest cennikiem najmu obowiązującym w chwili dokonywania rezerwacji Pojazdu, tj. w momencie zawierania umowy najmu. W przypadku zmiany cennika korzystanie z Usług jest możliwe dopiero po akceptacji zmian cennika. Użytkownik niezgadzający się na zmianę cennika nie może korzystać z Usług i jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika.
 9. W momencie potwierdzenia rezerwacji Pojazdu dokonywana jest preautoryzacja polegająca na blokadzie środków na karcie płatniczej podpiętej do Konta Użytkownika na kwotę 10 zł dla Usługi Mikromobilności i Usługi Carsharingu w ofercie „Na ile chcesz” lub kwoty wynikającej z cennika za dobę najmu dla Usługi Carsharingu w ofercie „Na 24h lub dłużej”. Kwota preautoryzacji jest aktualizowana co godzinę od momentu rozpoczęcia przejazdu w ramach danej Usługi. Aktualizacja polega na sprawdzaniu naliczonej wysokości opłaty z tytułu korzystania z danej Usługi w trakcie wynajmu i blokowania na karcie płatniczej kwoty odpowiadającej wysokości naliczonej opłaty za korzystanie z Usługi na moment sprawdzania. W ramach kolejnych preutoryzacji blokowana jest kwota każdorazowo:
  1. w przypadku, gdy na moment dokonywania kolejnej preautoryzacji naliczona opłata za daną Usługę przekracza kwotę 30 zł, a Użytkownik jest nowym Użytkownikiem i łącznie skorzystał z danej Usługi mniej niż 10 razy;
  2. w przypadku, gdy na moment dokonywania kolejnej preautoryzacji naliczona opłata za daną Usługę przekracza kwotę 200 zł, a Użytkownik jest Użytkownikiem, który łącznie skorzystał z danej Usługi co najmniej 10 razy i nigdy nie zalegał z płatnościami na rzecz Usługodawcy.
 10. Wysokość blokowanej kwoty w ramach drugiej i kolejnej preautoryzacji będzie stanowiła sumę iloczynu przejechanych kilometrów i kwoty opłaty za kilometr wynikającej z aktualnego cennika oraz iloczynu liczby minut postoju w dzień lub w nocy i opłaty za postój wynikającej z cennika dla Usługi Carsharingu w ofercie „Na ile chcesz”.
 11. Wysokość blokowanej kwoty w ramach drugiej i kolejnej preautoryzacji będzie stanowiła sumę iloczynu przejechanych kilometrów i kwoty opłaty za kilometr wynikającej z aktualnego cennika oraz opłaty za dobę najmu wynikającej z cennika dla Usługi Carsharingu w ofercie Na 24h lub dłużej”.
 12. Wysokość blokowanej kwoty w ramach drugiej i kolejnej preautoryzacji będzie stanowiła iloczyn ilości minut trwania najmu Hulajnogi i kwoty opłaty za minutę oraz iloczynu liczby minut postoju i opłaty za postój wynikającej z cennika dla Usługi Mikromobilności.
 13. W każdym przypadku zablokowana kwota w ramach kolejnych preautoryzacji nie będzie wyższa niż naliczone Opłaty z tytułu korzystania z danej Usługi.
 14. Po zakończeniu najmu Użytkownik w Aplikacji otrzymuje informację o naliczonych opłatach oraz fakturę elektroniczną dokumentującą naliczone opłaty. Płatność zostanie zrealizowana automatycznie za pośrednictwem operatora płatności bezgotówkowych współpracującego z Usługodawcą. Opłata zostanie pomniejszona o kwotę zablokowaną na karcie płatniczej Użytkownika w ramach dokonanej preautoryzacji. W przypadku braku możliwości realizacji płatności bezgotówkowej Użytkownik będzie zobowiązany o dokonanie płatności wybranym przez siebie sposobem.
 15. Zwolnienie kwoty preautoryzacji następuje w terminie wynikającym z procedur banku będącego wystawcą karty płatniczej.
 16. W przypadku istnienia niezapłaconych opłat lub braku środków pieniężnych na karcie płatniczej, możliwość dokonywania rezerwacji Pojazdów będzie wstrzymana do czasu zapłaty przysługujących Usługodawcy opłat lub zapewnienia środków pieniężnych na karcie płatniczej. O braku możliwości dokonania rezerwacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji.
 17. W przypadku braku możliwości aktualizacji wysokości blokady środków pieniężnych na karcie płatniczej Użytkownika w trakcie trwania najmu zgodnie z ust. 9 – 13, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy najmu nastąpi po powiadomieniu Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji o braku możliwości dokonania preautoryzacji, co skutkuje wypowiedzeniem umowy najmu. W przypadku braku możliwości aktualizacji wysokości blokady środków pieniężnych na karcie płatniczej, po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej email, telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS) Usługodawca uprawniony jest do zablokowania Samochodu w sposób, który uniemożliwi jego uruchomienie lub jazdę lub zablokowania Hulajnogi poprzez blokadę kół. W stanie wyższej konieczności Użytkownik może skontaktować się z Infolinią Techniczną celem odblokowania Samochodu.
 18. Cennik określa wysokość wszelkich opłat, jakie Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z Usług, w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

XII. Uszkodzenia Pojazdów

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyposażenie Pojazdu oraz jego stan techniczny jak i za ewentualne uszkodzenia Pojazdu zaistniałe z winy Użytkownika.
 2. Wszelkie zaistniałe uszkodzenia Pojazdu Użytkownik zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie na Infolinię Techniczną. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić policję o uszkodzeniu Pojazdu na skutek wypadku, kolizji lub czynu o charakterze wykroczenia lub przestępstwa, np. umyślnego niszczenia mienia. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Użytkownik ma obowiązek pozostać na miejscu zdarzenia do momentu poinformowania Użytkownika przez Infolinię Techniczną, iż obecność Użytkownika na miejscu zdarzenia nie jest konieczna. Użytkownik, najpóźniej w terminie 24 godzin od wezwania, zobowiązany jest przedłożyć na żądanie Usługodawcy wszelkie dokumenty oraz składać wyjaśnienia w związku z procesem likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.
 3. Orientacyjne koszty uzupełnienia wyposażenia Pojazdu oraz usunięcia zaistniałych uszkodzeń Pojazdu wskazane są w cenniku. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem Usługodawca będzie dochodził zwrotu faktycznie poniesionej szkody, po udokumentowaniu jej wysokości.
 4. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za kradzież Pojazdu jak i za uszkodzenie lub zniszczenie Pojazdu na skutek wypadku lub kolizji. Brak odpowiedzialności Użytkownika nie obejmuje przypadków:
  1. umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia Pojazdu przez Użytkownika,
  2. uszkodzenia lub zniszczenia Pojazdu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych, pod wpływem innego środka odurzającego lub bez ważnego i honorowanego w Polsce dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia Pojazdu danego rodzaju,
  3. uszkodzenia lub zniszczenia Pojazdu na skutek naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  4. zdarzeń, w trakcie których Użytkownik zbiegł z miejsca zdarzenia,
  5. szkody powstałej, gdy kierującym Pojazdem nie był Użytkownik, który dokonał rezerwacji i zawarł umowę najmu tego Pojazdu,
  6. uszkodzenia lub zniszczenia Pojazdu niezgłoszonego Infolinii Technicznej zgodnie z ust. 2;
  7. uszkodzenia lub zniszczenia Pojazdu, jeżeli Użytkownik nie złożył dokumentów lub wyjaśnień zgodnie z ust. 2. W tym wypadku odpowiedzialność Użytkownika ogranicza się do wartości szkody przekraczającej opłatę wskazaną w pkt K. Cennika opłat dodatkowych.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Pojazdu powstałe w wyniku użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem (użytkowanie w warunkach prowadzących do ponadnormatywnego zużycia Pojazdu, utrzymywanie wysokich obrotów silnika, korzystanie z hamulca ręcznego w trakcie jazdy) albo używania Pojazdu mimo wyświetlania się kontrolki nakazującej natychmiastowe zatrzymanie Pojazdu (np. uszkodzenia silnika, braku oleju, „STOP”). W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem Usługodawca może dochodzić zwrotu kwoty w wysokości faktycznie poniesionej szkody, po jej udokumentowaniu.

XIV. Infolinia Techniczna

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu technicznego oraz zasad korzystania z Pojazdu jak i Aplikacji Użytkownik może kontaktować się z Infolinią Techniczną dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 123 000 330.
 2. Niezwłoczny kontakt z Infolinią Techniczną jest konieczny w przypadku:
  1. awarii Pojazdu,
  2. utraty kluczyków/karty do Pojazdu,
  3. kradzieży Pojazdu,
  4. zaobserwowania uszkodzenia Pojazdu,
  5. kolizji lub wypadku z udziałem Pojazdu,
  6. braku obowiązkowego wyposażenia Pojazdu,
  7. w przypadku opisanym w pkt IX ust. 7
 3. W przypadku, gdy Pojazd ulegnie wypadkowi lub kolizji drogowej, Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zaleceń Infolinii Technicznej.
 4. W przypadku utraty kluczyka/karty do Pojazdu, w tym w szczególności na skutek kradzieży bądź zagubienia, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zadbać o właściwe zabezpieczenie Pojazdu przed kradzieżą, a następnie skontaktować się z Infolinią Techniczną i postępować zgodnie z  zaleceniami.
 5. W przypadku zaistnienia awarii w trakcie korzystania z Pojazdu, Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Pojazd przed dalszym uszkodzeniem oraz zadbać o bezpieczeństwo w ruchu. Dalsze korzystanie z Pojazdu uzależnione jest od oceny stanu technicznego Pojazdu przez Infolinię Techniczną. W przypadku awarii niezagrażających bezpieczeństwu ruchu i Użytkownika Infolinia Techniczna może wyrazić zgodę na dalsze korzystanie z Pojazdu.

XV. Ocena Użytkownika

 1. W Samochodach dostępnych w Usłudze Carsharingu zamontowane są urządzenia pozwalające na lokalizację Samochodu, odczyt poziomu paliwa (odczyt zasięgu w przypadku Samochodów elektrycznych), monitorowanie prędkości Samochodu, prędkości obrotowej silnika, uruchomienie systemów ABS, ESP w czasie jazdy.
 2. Na podstawie danych zarejestrowanych przez urządzenia, o których mowa w ust. 1 Usługodawca dokonuje oceny techniki i prędkości jazdy Użytkownika. W Aplikacji na Koncie Użytkownika wyświetla się ogólna ocena przejazdu będąca średnią ocen ostatnich dziesięciu przejazdów. Ocena widoczna jest tylko dla Użytkownika, którego dotyczy.
 3. W przypadku, gdy ocena Użytkownika wynosi od 1 do 2, Usługodawca ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usługi Carsharingu na okres 30 dni. W przypadku, gdy po odblokowaniu dostępu do Usługi Carsharingu przez kolejnych dwóch przejazdów ocena techniki i prędkości jady Użytkownika nie wzrośnie, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę Użytkownikowi, co skutkuje brakiem możliwości korzystania z Usług.

XVI. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca: Traficar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7F, 30-644 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592539, NIP: 6751529371, REGON: 363258160, kapitał zakładowy 4 630 200,00 zł, będąca dużym przedsiębiorcą.
 2. Usługodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel.+48334861986 oraz adresem e-mail iod@traficar.pl.
 3. Dane osobowe potencjalnych Użytkowników, podane w trakcie rozmowy z pracownikiem Infolinii Technicznej – imię, nazwisko, firma, adres e-mail, nagrania audio rozmów z infolinią – przetwarzane będą na żądanie potencjalnego Użytkownika w celu przedstawienia oferty najmu Pojazdów oraz zawarcia umowy z Usługodawcą, a podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do przedstawienia oferty, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Dane osobowe Użytkowników:
  1. imię i nazwisko, obywatelstwo i adres zamieszkania (w przypadku Użytkowników będących cudzoziemcami z jednego z krajów, o których mowa w pkt V ust. 8 Regulaminu – adres zameldowania w Polsce oraz datę upływu okresu ważności karty pobytu), numer telefonu, adres e-mail, kraj wydania, seria i nr blankietu prawa jazdy (w przypadku cudzoziemców – także datę ważności dokumentu prawa jazdy), nr PESEL (jeżeli został nadany), data urodzenia, lokalizacja i trasa przejazdu – będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług najmu Pojazdów, a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania powyższych umów z Usługodawcą, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Usługodawcy wynikających z umów zawartych z Użytkownikiem, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów,
  2. dane osobowe wskazane w prawie jazdy (lub innym dokumencie potwierdzającym uprawnienia do kierowania Pojazdami na terenie Polski) i karcie pobytu oraz dane przekazane w toku weryfikacji (m.in. imię, nazwisko, nr PESEL, adres) wraz z dokonaną opłatą weryfikacyjną przez instytucję prowadzącą rachunek bankowy przypisany do podanej przez Użytkownika karty płatniczej lub przez instytucję dokonującą weryfikacji za pośrednictwem rachunku bankowego Użytkownika (TransactionLink Sp. z o.o. w Warszawie, KRS: 0000823971) – będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na ochronie Usługodawcy przed nadużyciami, w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika, a w przypadku Użytkownika będącego cudzoziemcem z jednego z krajów, o których mowa w pkt V ust. 8 Regulaminu – adresu zameldowania w Polsce oraz uprawnienia Użytkownika do prowadzenia Pojazdów, a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Usługodawcą, weryfikacja danych osobowych Użytkownika niezbędnych do pełnego korzystania z Konta Użytkownika i Usług, w tym negatywna/pozytywna decyzja co do tej weryfikacji może odbywać się częściowo w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody Użytkownika,
  3. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, a w przypadku Użytkowników będących cudzoziemcami z jednego z krajów, o których mowa w pkt V ust. 8 Regulaminu także adres zameldowania w Polsce, data urodzenia i płeć, historia wizyt na stronie www.traficar.pl, historia transakcji – będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika, a także wyświetlanie w Aplikacji reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Usługodawcy, a także wyświetlanie informacji o ofertach i promocjach towarów i usług jego partnerów strategicznych, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji, oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia oraz wyświetlenia Użytkownikowi zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji, a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Usługodawcą, a dane będą przetwarzane nie dłużej niż 3 lata od wyrażenia zgody lub ostatniego kontaktu marketingowego. Lista partnerów strategicznych Usługodawcy oraz ich ofert i promocji, dostępna jest w zakładce „Promocje” na stronie internetowej Usługodawcy oraz w Aplikacji,
  4. imię, nazwisko, e-mail, telefon – będą przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegającego na badaniu jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, poprzez kontakt w tym celu drogą mailową lub telefoniczną z Użytkownikiem, a dane będą mogły być wykorzystane w tym celu w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu – w tym przypadku nie później niż w okresie 1 miesiąca od zakończenia przez Użytkownika ostatniego najmu Pojazdu.
  5. nagrania rozmów z pracownikami infolinii będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO polegającego na podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz ochrony lub dochodzeniu roszczeń z tytułu świadczonych usług. Nagrania będą przechowane przez 2 lata.
  6. imię, nazwisko, nr PESEL, adres będą przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegającego na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami cywilno-prawnymi w tym na wskazaniu właściwym organom osoby, która jest zobowiązana do uiszczenia opłaty dodatkowej określonej w art. 13f Ustawy o drogach publicznych lub wykonania przez ten podmiot obowiązku prawnego zgodnie z art. 78 ust. 4. Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  7. parametry pracy Pojazdu lub jego podzespołów, tj. prędkość, operowanie pedałami hamulca, gazu, dynamika jazdy, szybkość i częstotliwość zmiany biegów, przeciążenia, przyspieszenia, działanie układów bezpieczeństwa oraz dane geolokalizacyjne (GPS) będą służyć do zbudowania profilu Użytkownika oraz jego profilowania. Przetwarzanie powyższych danych jest integralną częścią Usługi i jest niezbędne w celu realizacji umowy. Celem przetwarzania tych danych jest zwiększenie bezpieczeństwa Użytkownika oraz innych uczestników ruchu drogowego, obniżenie potencjalnych kosztów niezgodnego z Regulaminem użytkowania Pojazdów oraz dochodzenie roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem umowy przez Usługodawcę oraz wobec Usługodawcy. Przetwarzanie będzie dokonywane do momentu przedawnienia roszczeń Usługodawcy z tytułu zawartej umowy. Dane te mogą mieć wpływ na realizację obecnej i przyszłej usługi przez Usługodawcę, w szczególności możliwość odmowy świadczenia usług przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zebrane dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (ust. 2).
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że Traficar przetwarza jego dane niezgodnie z prawem.
 7. Jeżeli podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest wyrażona zgoda, Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych (ust. 2).
 8. Dane Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Usługodawcy, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi związane przede wszystkim z obsługą Użytkownika (w tym Infolinia Techniczna oraz dział techniczny), windykacją, działaniami marketingowymi, public relations, operatorowi płatności bezgotówkowej współpracującemu z Usługodawcą, w celu realizacji płatności i Ministrowi Cyfryzacji.
 9. Dane Użytkownika zostaną udostępnione spółce EXPRESS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7F, 30 – 644 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000434068, NIP: 6770046633, REGON:008156612, w celu realizacji uzasadnionego interesu tego podmiotu, polegającego na wskazaniu właściwym organom osoby, która jest zobowiązana do uiszczenia opłaty dodatkowej określonej w art. 13f Ustawy o drogach publicznych lub wykonania przez ten podmiot obowiązku prawnego zgodnie z art. 78 ust. 4. Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Powyższe ma zastosowanie w sytuacji, gdy Express sp. z o.o. sp. k., przekazała pojazd do korzystania Usługodawcy na podstawie odrębnej umowy, a następnie Usługodawca świadczy Usługi przy użyciu tych Pojazdów. Klauzula informacyjna EXPRESS sp. z o.o. sp.k. dostępna jest pod tym linkiem www.express.pl/pl/regulaminy

XVII. Licencja

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji, w tym prawa własności kodu, grafik, treści i wszelkich innych elementów Aplikacji przysługują Usługodawcy. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie na podstawie Regulaminu i w określonym w nim zakresie.
 2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Usługodawca udziela Użytkownikowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Licencja obejmuje prawo do zwielokrotniania Aplikacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej uruchomienia, działania i przechowywania w pamięci Urządzenia.
 4. Licencja nie obejmuje prawa do:
  1. wynajmu, dzierżawy, użyczania, sprzedaży, redystrybucji, sublicencjonowania lub innego komercyjnego wykorzystywania Aplikacji;
  2. wykorzystywania Aplikacji do jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem lub w celu ułatwienia lub wspierania takiej działalności;
  3. z zastrzeżeniem ust. 3 kopiowania, adaptacji, tłumaczenia, dekompilowania, stosowania inżynierii odwrotnej, deasemblacji, prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikacji lub tworzenia dzieł pochodnych Aplikacji lub dowolnej jej części;
  4. debugowania, jakiejkolwiek ingerencji w kod programu;
  5. korzystania z Aplikacji w dowolnym celu zmierzającym pośrednio lub bezpośrednio do wyrządzenia szkody Usługodawcy lub podmiotom powiązanym z Usługodawcą, w tym między innymi w celu opracowania konkurencyjnego oprogramowania lub usługi.
 5. Licencja wygasa z chwilą usunięcia Konta.

XVIII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, wywołaną Przerwą Techniczną, jeśli Przerwa Techniczna została ogłoszona w sposób określony w pkt. IV ust. 5 Regulaminu, jak również za jakiekolwiek szkody wynikłe z zarządzenia Przerwy Technicznej.
 3. Siła Wyższa nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, o ile zostanie wykazana przez stronę, która się na nią powołuje.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika w czasie zakładania Konta nieprawdziwych Danych Osobowych.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia hasła do Konta Użytkownika w Aplikacji, bądź udostępniania Konta w ramach Aplikacji przez Użytkownika osobom trzecim.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na urządzeniu nie spełniającym wymagań technicznych, o których mowa w pkt. IV Regulaminu.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy, w szczególności w zakresie połączenia do sieci Internet, jak również za wysokość opłat za te usługi.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów operacyjnych, które są wymagane do uruchomienia Aplikacji, zgodnie z pkt. I ust. 5 Regulaminu, jak również oprogramowania innego niż Aplikacja, zainstalowanego na Urządzeniu lub pobranego na Urządzenie.
 9. Usunięcie Konta Użytkownika na podstawie pkt. V ust. 25 nie stanowi nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę. Usługodawcą nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu.

XIX. Ustawowe prawo konsumentów do odstąpienia od umowy najmu zawartej na odległość

 1. W związku z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownikowi – Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu Pojazdu na podstawie art. 27 ww. ustawy.

XX. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Aplikacji oraz niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Użytkownik może zgłosić w formie elektronicznej pod adresem: reklamacja@traficar.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail użyty do rejestracji Konta Użytkownika w Aplikacji oraz opis nieprawidłowości.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania chyba, że z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika inny termin. W dniu otrzymania reklamacji Usługodawca potwierdzi Użytkownikowi w zwrotnej wiadomości e-mail jej otrzymanie.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne.

XXI. Szczególne postanowienia dotyczące rękojmi konsumenckiej, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy Usługę, która – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) – stanowi usługę cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.), rozumiane zgodnie z tą ustawą jako usługi pozwalające konsumentowi na:
  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

  Z uwagi na specyfikę świadczonej Usługi, nie jest ona połączona z nabywaniem przez Konsumenta od Usługodawcy towaru z elementami cyfrowymi w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, czyli towaru zawierającego treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączonego w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

 2. Niniejszy Regulamin stanowi umowę, na podstawie której Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń. Postanowienia niniejszego pkt XXI stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Postanowień niniejszego pkt XXI nie stosuje się do umów, na podstawie których Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu poprawy bezpieczeństwa, kompatybilności lub interoperacyjności oprogramowania oferowanego na podstawie otwartej i wolnej licencji.
 4. Usługodawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy (rejestracja Konta i akceptacja przez Konsumenta Regulaminu), z zastrzeżeniem udostępnienia Konsumentowi przez Usługodawcę treści cyfrowych niezbędnych w celu dokonania rejestracji Konta. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu lub, gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 5. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument ma prawo wezwać go do ich dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie. Konsument może odstąpić od umowy. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  2. Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 6. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na Usługodawcy.
 7. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i, który Usługodawca zaakceptował.
 8. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i, których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć;
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
 9. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
  1. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 10. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 12. W przypadku, gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy chyba, że strony postanowiły inaczej.
 13. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 14. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 15. Domniemania określone w ust. 13 i 14 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. Urządzenie nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi wskazanymi w pkt IV;
  2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech Urządzenia Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 16. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 17. Usługodawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 18. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (jeżeli usługa cyfrowa była odpłatna) albo o odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości doprowadzenia do stanu zgodności z umową;
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 19. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 20. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 21. Po odstąpieniu od umowy Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  3. zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 22. Usługodawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 21 lit. a) – c) powyżej.
 23. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 24. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 25. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 26. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 27. Usługodawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 28. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 30 poniżej.
 29. W przypadku, o którym mowa w ust. 28 powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 30. Postanowienia ust. 29 powyżej nie stosuje się, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

XXII. Postanowienia końcowe

 1. Zakończenie umowy następuje w momencie usunięcia przez:
  1. Usługodawcę Konta w Aplikacji, co następuje inicjatywy Usługodawcy w przypadkach określonych w Regulaminie lub w momencie likwidacji Aplikacji przez Usługodawcę lub zakończenia przez niego działalności gospodarczej w zakresie świadczenia Usług;
  2. Użytkownika Konta w Aplikacji z jego inicjatywy, w dowolnym momencie.
 2. Zakończenie umowy w sposób określony w ust. 1 lit. b), a dokonane przez Konsumenta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (zarejestrowania Konta), jest traktowane jako odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Konsumenta na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.), chyba że Konsument wyraźnie oświadczy inaczej. Takie odstąpienie nie wymaga podania przyczyn odstąpienia i nie wiąże się z ponoszeniem przez Konsumenta jakichkolwiek kosztów. Jednocześnie:
  1. Usługodawca, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych w Aplikacji lub Usługi dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które:
   1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową w Aplikacji lub Usługą, które stanowiły przedmiot umowy,
   2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych w Aplikacji lub Usług dostarczonych przez Usługodawcę,
   3. zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków,
   4. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać;
  2. z wyjątkiem przypadków, o których mowa w lit. a) pkt. i-iii powyżej, Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych w Aplikacji lub Usługi dostarczonych przez Usługodawcę;
  3. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego;
  4. w przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub Usługi (tj. w ramach Konta w Aplikacji), w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych w ramach Aplikacji;
  5. w przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej w Aplikacji lub Usługi i udostępniania ich osobom trzecim.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany Regulaminu z ważnego powodu, jakim jest:
  1. zmiana przepisów prawa mająca wpływ na treść Regulaminu lub nałożenie określonych obowiązków na Usługodawcę przez organy państwa lub sądy powszechne;
  2. zmiana w zakresie świadczonych Usług, w tym ich usunięcie oraz wprowadzanie nowych usług;
  3. zmiana procesu najmu Pojazdów;
  4. zmiana sposobu działania Aplikacji;
  5. usprawnienie obsługi Użytkowników oraz procesu rozpatrywania reklamacji;
  6. konieczność poprawy ochrony prywatności lub bezpieczeństwa Użytkowników;
  7. zapobieganie nadużyciom;
  8. zapewnienie bezpieczeństwa lub stabilności Aplikacji;
  9. zmiana technologiczna lub funkcjonalna związana ze świadczonymi na podstawie Regulaminu Usługami;
  10. zmiana uwarunkowań operacyjnych, ekonomicznych lub rynkowych świadczonych Usług objętych Regulaminem;
  11. konieczność zmian redakcyjnych, korekty błędów pisarskich;
  12. aktualizacja danych rejestrowych, adresowych i teleadresowych, odnośników zawartych w Regulaminie.
 4. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji oraz może poinformować o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Użytkownikowi informacji o zmianie na adres e-mail Użytkownika użyty w czasie rejestracji Konta.
 5. Zmiana Regulaminu jest wiążąca dla Użytkownika w przypadku jego akceptacji w Aplikacji. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu przedstawionego mu przez Usługodawcę, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Aplikacji.
 6. Wszelkie prawa do Aplikacji, w tym do kodu źródłowego, treści, użytych grafik, układu zawartości Aplikacji oraz innych elementów związanych z Aplikacją należą do Usługodawcy lub podmiotów kapitałowo powiązanych z Usługodawcą, tym samym stanowią one prawa autorskie, wobec których zakazane jest podejmowanie działań naruszających te prawa.
 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

Cennik opłat dodatkowych:

ZDARZENIE OPŁATA
 A. Brak tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie Samochodu  320 PLN
 B. Utrata kluczyka do Samochodu  2000 PLN
 C. Brak części wyposażenia Samochodu niewymienionych w Cenniku  opłata wg.  cennika  producenta +  35%
 D. Palenie tytoniu w Samochodzie  250 PLN
 E. Holowanie innych pojazdów lub uruchamianie kablami rozruchowymi innych pojazdów Samochodem  250 PLN
 F. Udostępnienie Samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem  500 PLN
 G. Koszt naprawy blacharsko-lakierniczej, mechanicznej (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia  koszt usługi lub  części + 35%
 H. Koszt transportu Samochodu osobowego do granic administracyjnych miasta świadczenia Usługi Traficar, w razie zakończenia Usługi Carsharingu poza wyznaczoną strefą. Koszt transportu Samochodu dostawczego Traficar do miasta rozpoczęcia wynajmu, w razie zakończenia Usługi Carsharingu poza wyznaczoną strefą.  2 zł za kilometr + 100 zł za dobę
 I. Sprzątanie Samochodu w związku z przewozem zwierząt w sposób niezgodny z Regulaminem  80 PLN
 J. Koszty przeparkowania Samochodu w związku z nieprawidłowym zaparkowaniem przez Użytkownika  250 PLN + ewentualne koszty usunięcia z drogi i przechowywania Samochodu
 K. Brak poinformowania Usługodawcy o zaistnieniu zdarzenia skutkującego szkodą podlegającej likwidacji z polisy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów (OC)  1000 PLN
 L. Użytkowanie Pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem (np. użytkowanie w warunkach prowadzących do ponadnormatywnego zużycia Pojazdu, utrzymywanie wysokich obrotów silnika, korzystanie z hamulca ręcznego w trakcie jazdy, uporczywe niestosowanie właściwego przełożenia skrzyni biegów) skutkujące awarią lub uszkodzeniem Pojazdu  50 PLN
 M. Obsługa unieruchomionego lub usuniętego pojazdu zgodnie z pkt. VIII ust. 11 Regulaminu  250 PLN
 N. Obsługa pojazdu zaparkowanego niezgodnie z pkt. VIII ust. 7 Regulaminu  250 PLN
 O. Obsługa Samochodu dostawczego Traficar w zaparkowanego niezgodnie z pkt. IX ust. 2 lit. a) Regulaminu  49 PLN
 P. Niezwrócenie kluczyka do Samochodu zgodnie z pkt. IX ust. 7 Regulaminu  500 PLN
R. Za niezwrócenie dowodu rejestracyjnego Samochodu 100 PLN
S. Parkowanie w sposób niezgodny z Regulaminem,  porzucenie Hulajnogi bez zakończenia najmu w Aplikacji 500 PLN
T. Utrata, całkowite zniszczenie lub kradzież Hulajnogi 4000 PLN

*Wysokość Opłaty wskazana w Cenniku jest informacyjna i stanowi orientacyjną wysokość szkody będącej skutkiem zdarzenia wskazanego w Cenniku.
**Opłaty wskazane w Cenniku nie dotyczą Konsumentów. Użytkownik będący Konsumentem odpowiada za wyrządzoną Usługodawcy szkodę na zasadach ogólnych, do wysokości szkody rzeczywistej. W przypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego w Cenniku, na skutek którego Usługodawca poniósł szkodę, Usługodawca skieruje, do Użytkownika będącego Konsumentem wezwanie do zapłaty wraz z dokumentacją potwierdzającą wysokość poniesionej szkody.