1. Strona główna
 2. Regulamin usługi Traficar w Bolt

Regulamin usługi Traficar w Bolt

Regulamin korzystania z usługi Traficar w Bolt

Obowiązuje od dnia 03.04.2024

I Postanowienia Ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Aplikacja Bolt – platforma obsługiwana przez Bolt składająca się z aplikacji mobilnej;
  2. Bolt – Bolt Rides PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, KRS: 0000981464, NIP: 5252915486, e-mail: info@bolt.eu;
  3. Dane Osobowe – wprowadzone przez Użytkownika informacje, zgromadzone przez Bolt w czasie rejestracji Konta w Aplikacji Bolt oraz w toku jej użytkowania, stanowiące dane osobowe w rozumieniu RODO, udostępnione Spółce zgodnie z RODO lub pozyskane przez Spółkę w związku z wcześniej świadczoną na rzecz Użytkownika usługą Traficar w aplikacji Traficar w celu weryfikacji Użytkownika przed świadczeniem Usługi Carsharingu;
  4. Konsument – Użytkownik, o którym mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). W zakresie jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają osobom określone uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;
  5. Konto – konto Użytkownika w Aplikacji Bolt;
  6. Regulamin – niniejszy dokument dostępny w Aplikacji Bolt oraz na stronie internetowej Traficar (wersja EN), stanowiący wzorzec umowy (umowę) w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem w rozumieniu z art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, które stosuje Usługodawca.
  8. Samochód – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h;
  9. Usługa Carsharingu – najem Samochodu za pośrednictwem Aplikacji Bolt zainstalowanej na Urządzeniu, szczegółowo opisany w pkt VI – IX Regulaminu;
  10. Usługi – łącznie Usługa Carsharingu i inne usługi w zakresie tymczasowego wynajmu pojazdów silnikowych oferowane przez inne podmioty w ramach Aplikacji Bolt;
  11. Spółka – Traficar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7F, 30-644 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592539, NIP: 6751529371, REGON: 363258160, kapitał zakładowy 4 630 200,00 zł, będąca dużym przedsiębiorcą, numer telefonu: + 48 123 000 330, adres e-mail: traficar@traficar.pl.
  12. Urządzenie mobilne urządzenie elektroniczne typu smartfon lub tablet;
  13. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usługi Carsharingu dostępnej w Aplikacji Bolt;
  14. Wybrana Metoda Płatności – ważna karta kredytowa lub debetowa lub inna metoda płatnoścu obsługiwana przez Aplikację Bolt, wybrana przez Użytkownika w ramach Konta.
 2. Pojęcia użyte w Regulaminie z wielkich liter odpowiadają także definicjom tych pojęć użytym w Warunkach korzystania z Platformy Bolt Drive (wersja EN).
 3. Aplikacja administrowana jest przez Bolt.
 4. Celem udostępnienia Aplikacji Bolt jest umożliwienie Użytkownikom skorzystania z Usług, w tym Usługi Carsharingu. Przy czym Aplikacja Bolt służy jedynie jako środek organizacji świadczenia Usług. Usługa Carsharingu świadczona jest przez partnera biznesowego Bolt – Spółkę.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z  Usługi Carsharingu za pośrednictwem Aplikacji Bolt.
 6. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu w Aplikacji Bolt lub na stronie, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.
 7. Warunki i zasady korzystania z Aplikacji Bolt są dostępne do pobrania tutaj (wersja EN).

II Usługa Carsharingu – informacje ogólne

 1. W ramach używania Aplikacji Bolt Użytkownik może skorzystać z Usług, w tym oferowanej przez Spółkę Usługi Carsharingu.
 2. Usługa Carsharingu dostępna w Aplikacji Bolt jest płatna. Cena Usługi Carsharingu będzie wynikać z cennika dostępnego w Aplikacji Bolt.
 3. Spółka w Aplikacji Bolt nie oferuje ani nie zapewnia usług oraz funkcjonalności polegających na wprowadzaniu, edytowaniu lub publikowaniu w ramach Aplikacji Bolt opinii ani innych treści pochodzących od Konsumentów, którzy nabyli Usługę Carsahringu.
 4. W celu korzystania z Usługi Carsharingu konieczne jest:
  1. ukończenie co najmniej 20. Roku życia i pełna zdolność do czynności prawnych,
  2. posiadanie uprawnienia do prowadzenia pojazdów osobowych (prawo jazdy kategorii B) od co najmniej roku w dacie rezerwacji Samochodu i przez cały okres najmu,
  3. dokonanie rejestracji Konta w Aplikacji Bolt,
  4. przejście pozytywnie procedury weryfikacji w Aplikacji Bolt przeprowadzanej przez Bolt,
  5. połączenie Konta z Wybraną Metodą Płatności,
  6. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,
  7. uprzednie uregulowanie wszystkich płatności wobec Spółki, jeżeli Użytkownik wcześniej korzystał z jakiejkolwiek usługi oferowanej przez Spółkę. Możliwość korzystania z Usługi Carsharingu i rezerwacji Samochodu będzie wstrzymana do czasu uregulowania zaległości, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji Bolt.

III Usługa Carsharingu – rezerwacja Samochodu

 1. Rezerwacja Samochodu dokonywana jest za pośrednictwem Aplikacji Bolt.
 2. Dostępne Samochody są uwidocznione na mapie w Aplikacji Bolt.
 3. Użytkownik dokonuje wyboru miejsca docelowego i Usługi Carsharingu, a także samego Samochodu w Aplikacji Bolt poprzez przyciski „Zarezerwuj”.
 4. Prawidłowe dokonanie rezerwacji Samochodu w ramach Usługi Carsharingu zostanie potwierdzone w Aplikacji Bolt poprzez udostępnienie opcji otwarcia wybranego Samochodu wraz ze wskazaniem numeru Samochodu. Rezerwacja dokonywana jest bezpłatnie na okres 15 minut. Jeżeli w tym czasie zarezerwowany Samochód nie zostanie otwarty przez Użytkownika, rezerwacja jest kontynuowana odpłatnie w cenie opłaty za postój. Jeśli Użytkownik nie otworzy samochodu w ciągu dwóch godzin zrezerwacja zostanie anulowana, a Użytkownik zostanie obciążony opłatą za czas rezerwacji. Rezerwacja może zostać anulowana także przez Użytkownika.
 5. Samochody identyfikowane są poprzez numer rejestracyjny.

IV Usługa Carsharingu – otwarcie Samochodu

 1. Pierwsze otwarcie Samochodu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji Bolt poprzez kliknięcie przycisku „Odblokuj drzwi”.
 2. Zawarcie umowy najmu Samochodu przez Użytkownika ze Spółką następuje z chwilą otwarcia Samochodu. Każdorazowe skorzystanie z Usługi Carsharingu jest zawarciem odrębnej umowy najmu, która rozpoczyna się w momencie dokonania rezerwacji i kończy się w momencie zakończenia najmu zgodnie z Regulaminem.
 3. Okres najmu Samochodu jest nieograniczony. Użytkownik jest uprawniony do zakończenia najmu w każdym czasie poprzez skorzystanie z opcji „Zakończ wynajem” w Aplikacji Bolt.
 4. Po otwarciu Samochodu Użytkownik proszony jest o ocenę stanu Samochodu i weryfikację, czy w Samochodzie znajduje się:
  1. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy (w bagażniku),
  2. kluczyk (w schowku pasażera lub w konsoli środkowej).
 5. Korzystanie z Samochodu jest możliwe dopiero po dokonaniu oceny jego stanu i weryfikacji jego wyposażenia. W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z wymienionych w ust. 4 elementów wyposażenia lub negatywnej oceny stanu Samochodu, Użytkownik proszony jest o kontakt z obsługą klienta za pośrednictwem funkcji czatu w Aplikacji Bolt. Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej elementów wyposażenia Samochodu uniemożliwia najem danego Samochodu. W takim wypadku Użytkownik nie zostanie obciążony opłatami za najem Samochodu. W przypadku negatywnej oceny stanu Samochodu Użytkownik uprawniony jest do kontynuowania najmu na zasadach przewidzianych w Regulaminie lub do odstąpienia od umowy najmu. W przypadku, gdy Użytkownik pomimo negatywnej oceny stanu Samochodu będzie kontynuował najem, przyjmuje się, że znany jest mu stan Samochodu, akceptuje go i nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń do Spółki.
 6. Za pośrednictwem Aplikacji Bolt możliwe jest pierwsze otwarcie oraz zamknięcie Samochodu po zakończeniu najmu. Zamykanie i otwieranie Samochodu w czasie trwania najmu Samochodu następuje poprzez wykorzystanie kluczyka umieszczonego w schowku po stronie pasażera lub konsoli środkowej.

V Usługa Carsharingu – korzystanie z Samochodu

 1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad użytkowania Samochodu określonych w Regulaminie, instrukcji obsługi Samochodu zamieszczonej w Aplikacji Bolt w sekcji Pomoc. Niedozwolone są w szczególności następujące czynności:
  1. palenie tytoniu w Samochodzie,
  2. holowanie Samochodem innych pojazdów,
  3. dokonywanie jakichkolwiek przeróbek lub napraw Samochodu,
  4. wyjazd Samochodem poza granice Rzeczpospolitej Polskiej,
  5. umieszczanie reklam lub innych oznaczeń na Samochodzie,
  6. usuwanie lub zamiana jakichkolwiek elementów składowych lub wyposażenia Samochodu,
  7. przewożenie zwierząt w sposób mogący prowadzić do zabrudzenia wnętrza Samochodu (zwierzęta powinny być transportowane w dedykowanych transporterach),
  8. wykorzystanie Samochodu do uruchomienia innego pojazdu przy użyciu kabli rozruchowych,
  9. wykorzystanie Samochodu do świadczenia komercyjnych usług przewozu osób.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Użytkownika w Samochodzie, w tym w szczególności dokumenty, środki pieniężne, papiery wartościowe, kosztowności oraz sprzęt elektroniczny. Użytkownik zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia mienia, o którym mowa w niniejszym punkcie przez cały okres najmu Samochodu.
 3. Samochodem kierować może tylko ten Użytkownik, który zawarł umowę najmu, tj. z którego Konta dokonano rezerwacji Samochodu. Niedopuszczalnym jest udostępnianie Samochodu innym osobom, w tym innym Użytkownikom Aplikacji Bolt.
 4. Za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz przepisów administracyjnych odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. Spółka jest zobowiązana do przekazywania danych Użytkownika organom prowadzącym postępowanie w zakresie popełnienia czynu zabronionego oraz organom administracyjnym nakładającym opłaty związane np. z parkowaniem pojazdów.
 5. Pojazdy są na bieżąco tankowane oraz ładowane przez pracowników Traficar. Koszty paliwa (energii elektrycznej) są uwzględnione w opłacie za korzystanie z pojazdu. W razie konieczności użytkownik ma możliwość uzupełnienia paliwa w pojeździe przy użyciu karty paliwowej znajdującej się w pojeździe uprawniającej do tankowania pojazdu na stacjach paliw, na których karta paliwowa jest obsługiwana. Płatność kartą paliwową zabezpieczona jest kodem PIN, który użytkownik uzyska w aplikacji mobilnej BOLT. Inny sposób płatności za paliwo niż karta paliwowa wymaga uprzedniego potwierdzenia przez pracownika Infolinii Technicznej Traficar. Koszty uzupełnienia paliwa w takiej sytuacji są zwracane przez Traficar po ustaleniu, iż w pojeździe wzrósł poziom paliwa oraz po dostarczeniu przez użytkownika paragonu fiskalnego z numerem NIP spółki Traficar dokumentującego koszt uzupełnienia paliwa pojazdu (możliwe jest przesłanie przez użytkownika zdjęcia paragonu). Weryfikacja i zwrot kosztów uzupełnienia paliwa następuje w terminie 7 dni roboczych od przekazania paragonu fiskalnego dokumentującego koszty paliwa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za tankowanie właściwego rodzaju paliwa. W przypadku pojazdów elektrycznych Użytkownik w razie konieczności (potwierdzonej przez pracownika Infolinii Technicznej Traficar) ma możliwość uzupełnienia poziomu energii elektrycznej wyłącznie w miejscu wskazanym przez pracownika Infolinii Technicznej Traficar, który odblokowuje zdalnie możliwość ładowania pojazdu. Użytkownik nie jest uprawniony do uzupełniania poziomu energii elektrycznej w inny sposób, a rezerwując pojazd elektryczny powinien uwzględnić zasięg pojazdu oraz planowaną trasę.
 6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zidentyfikowanych usterkach Samochodu, w tym w szczególności: niedobór oleju silnikowego czy też innych płynów eksploatacyjnych, niedziałających elementach oświetlenia oraz innych stwierdzonych usterkach. W powyższym przypadku najem Samochodu może być kontynuowany, chyba że pracownik obsługi klienta nie wyrazi zgody na dalsze używanie Samochodu.
 7. Samochód może być parkowany w każdym miejscu, o ile jest to zgodne z przepisami w zakresie dozwolonego parkowania pojazdów i niniejszym Regulaminem. Samochód może być również zaparkowany w tych miejscowościach, gdzie Usługa Carsharingu nie jest dostępna. Zabronione jest kończenie najmu na parkingach podziemnych i parkingach zadaszonych, z wyjątkiem miejsc dedykowanych dla Samochodów Spółki, wskazanych w Aplikacji Bolt. Ponadto zabronione jest kończenie najmu w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający skorzystanie z Samochodu kolejnemu Użytkownikowi. W przypadku samochodów elektrycznych, Użytkownik zobowiązany jest zakończyć najem tak, aby pozostały zasięg Samochodu był nie mniejszy niż 20 km, według wskazań komputera pokładowego Samochodu. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik może zostać obciążony kosztami holowania Samochodu do punktu ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z cennikiem.
 8. Spółka zapewnia Użytkownikom możliwość nieodpłatnego korzystania z miejsc parkingowych w obrębie miejskiej strefy płatnego parkowania w wybranych miejscowościach. Lista miejscowości, w których możliwe jest nieodpłatne parkowanie w miejskiej strefie płatnego parkowania dostępna jest w Aplikacji Bolt. Powyższe nie dotyczy tych lokalizacji, gdzie możliwość wjazdu lub parkowania Samochodu jest uzależniona od spełnienia dodatkowych wymagań (np. strefa płatnego parkowania dostępna wyłącznie dla mieszkańców) oraz parkingów prywatnych (np. w centrach handlowych, na prywatnych posesjach, itp.). Koszty parkowania Samochodu na parkingach płatnych, z wyłączeniem miejskiej strefy płatnego parkowania w wybranych miejscowościach, o czym mowa w zdaniu pierwszym oraz koszty przeparkowania Samochodu pozostawionego w niedozwolonym miejscu zgodnie z ust. 7, obciążają wyłącznie Użytkownika.
 9. Zabroniony jest postój Samochodu z uruchomionym silnikiem przez okres dłuższy niż 20 minut (łącznie) w trakcie trwania danego najmu, z zastrzeżeniem obowiązku przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
 10. W razie naruszenia przez Użytkownika przepisów ruchu drogowego skutkujących unieruchomieniem Samochodu przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół lub usunięciem Samochodu poprzez jego odholowanie na płatny parking strzeżony, Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia czynności skutkujących zdjęciem urządzenia lub odebraniem odholowanego Samochodu z parkingu w ciągu 24 godzin od momentu powzięcia wiedzy o zdarzeniu. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zaleceniami pracownika obsługi klienta.
 11. Jeżeli Użytkownik nie dokona czynności, o których mowa w ust. 10 w terminie 24 godzin od momentu powzięcia wiedzy o unieruchomieniu lub usunięciu Samochodu bądź odmówi ich podjęcia, Spółka podejmuje niezwłocznie działania mające na celu zdjęcie urządzenia lub odebranie Samochodu z parkingu. W powyższych przypadkach Użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą za obsługę unieruchomionego lub usuniętego Samochodu zgodną z Cennikiem.
 12. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza zamknąć Samochód nie kończąc jednak okresu najmu, zamknięcia Samochodu należy dokonać z wykorzystaniem kluczyka do Samochodu. Wybranie opcji „Zakończ przejazd” w Aplikacji Bolt jest równoznaczne z zakończeniem najmu.

V.Usługa Carsharingu – zakończenie najmu

 1. Zakończenie najmu Samochodu następuje poprzez skorzystanie z opcji „Zakończ przejazd” w Aplikacji Bolt. Urządzenie Użytkownika musi mieć połączenie z Internetem (usługa przesyłania danych pakietowych).
 2. Zakończenie najmu bez naliczenia kosztów transportu Samochodu jest możliwe tylko wówczas gdy:
  1. Samochód zaparkowany został w obszarze dostępności Usługi Carsharingu wskazanym w Aplikacji Bolt,
  2. Samochód zaparkowany został w obszarze zasięgu usługi przesyłania danych pakietowych oraz w zasięgu odbiorników sygnału GPS,
  3. Samochód nie został zaparkowany w miejscu, w którym parkowanie jest niedozwolone lub też w miejscu, gdzie możliwość wjazdu lub parkowania pojazdu jest uzależniona od spełnienia dodatkowych wymagań (np. strefa płatnego parkowania dostępna wyłącznie dla mieszkańców) lub na obszarze parkingów prywatnych lub parkingów podziemnych bądź zadaszonych lub w miejscach, w których parkowanie jest dozwolone tylko w określonych godzinach lub dniach.
 3. W przypadku zakończenia najmu poza obszarem wskazanym w ust. 2, Użytkownik zostanie obciążony kosztami parkowania Samochodu oraz innymi kosztami związanymi z koniecznością przeparkowania Samochodu.
 4. W przypadku Samochodu elektrycznego zakończenie najmu możliwe jest wyłącznie w tej samej strefie, w której nastąpiło rozpoczęcie najmu, a przy tym w obszarze dostępności Usługi Carsharingu (strefa, w obrębie której należy zakończyć najem oraz obszar dostępności Usługi Carsharingu wskazany jest w Aplikacji Bolt).
 5. W celu zakończenia najmu konieczne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
  1. umieszczenie kluczyka do Samochodu w schowku pasażera w specjalnie do tego przeznaczonym i oznaczonym miejscu,
  2. zaciągnięcie (uruchomienie) hamulca ręcznego, wyłączenie świateł, zamknięcie wszystkich okien w Samochodzie,
  3. uruchomienie polecenia „Zakończ wynajem” w Aplikacji Bolt po opuszczeniu Samochodu. Należy upewnić się, iż Samochód jest zamknięty (pociągając klamkę w Samochodzie), w przeciwnym wypadku najem nie zostanie zakończony.
 6. W przypadku niedopełnienia warunków z ust. 5 zakończenie najmu Samochodu nie będzie możliwe i opłata za najem Samochodu będzie w dalszym ciągu naliczana.
 7. Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę najmu w każdym przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik zobowiązany jest wówczas do niezwłocznego zwrotu kluczyków do Samochodu, nie później niż w terminie 24 h od momentu wypowiedzenia najmu pod rygorem naliczenia opłaty zgodnej z cennikiem, przy czym w czasie 4 h od momentu wypowiedzenia najmu Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą klienta za pośrednictwem Aplikacji Bolt i zwrócić kluczyk do Samochodu do miejsca, z którego go zabrał, chyba że obsługa klienta poinstruuje inaczej. Po upływie 4 godzin obsługa techniczna Spółki odbierze Samochód, a zwrot kluczyków będzie możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu miejsca i sposobu zwrotu kluczyków z obsługą klienta, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 24 h od momentu wypowiedzenia najmu pod rygorem naliczenia opłaty zgodnej z cennikiem. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu w każdym czasie poprzez zakończenie najmu w Aplikacji Bolt.

VI Opłaty z tytułu korzystania z Usługi Carsharingu

 1. Z tytułu najmu Samochodu w ramach Usługi Carsharingu naliczana jest opłata stanowiąca sumę:
  1. opłaty za korzystanie z Samochodu przez określony czas (na 24 h lub dłużej) lub jednorazowej opłaty startowej – w zależności od wyboru sposobu naliczania opłat z tytułu najmu Samochodu przez Użytkownika,
  2. opłaty za korzystanie z Samochodu w trakcie postoju,
  3. opłaty za pokonany dystans,
  4. ewentualnej opłaty za przedłużenie rezerwacji.
 2. Opłata za korzystanie z Samochodu w trakcie postoju naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę korzystania z Samochodu, od momentu pierwszego otwarcia Samochodu, do momentu zakończenia najmu w Aplikacji Bolt, poza okresem, kiedy Samochód jest w ruchu. W przypadku Usługi Carsharingu, naliczanie opłaty rozpoczyna się od kolejnej pełnej minuty po wyłączeniu zapłonu Samochodu lub po wyłączeniu silnika w przypadku Samochodu elektrycznego.
 3. Opłata za korzystanie z Samochodu w ramach Usługi Carsharingu przez określony czas (na 24 h lub dłużej) naliczana jest od momentu pierwszego otwarcia Samochodu do momentu zakończenia najmu za każdą rozpoczętą dobę najmu. Opłata startowa naliczana jest w przypadku wyboru przez Użytkownika oferty najmu na dowolny czas.
 4. Opłata za pokonany Samochodem dystans jest naliczana za każdy rozpoczęty kilometr przejazdu w ramach Usługi Carsharingu. Przejechany dystans jest odczytywany z danych transmitowanych z szyny CAN w Samochodzie. Opłata za pokonany dystans może się różnić w zależności od dokonanego przez Użytkownika wyboru sposobu naliczania opłat z tytułu najmu Samochodu.
 5. Stawki opłat wskazane są w cenniku zamieszczonym w Aplikacji Bolt. Użytkownik związany jest cennikiem najmu obowiązującym w chwili dokonywania rezerwacji Samochodu, tj. w momencie zawierania umowy najmu. W przypadku zmiany cennika korzystanie z Usługi Carsharingu jest możliwe dopiero po akceptacji zmian cennika.
 6. Po zakończeniu najmu Użytkownik w Aplikacji Bolt otrzymuje informację o naliczonych opłatach oraz fakturę elektroniczną dokumentującą naliczone opłaty. Płatność zostanie zrealizowana zgodnie z Wybranym Metodą Płatności. Fakturę elektroniczną w imieniu Spółki wystawia i dostarcza Użytkownikowi Bolt za pośrednictwem Aplikacji Bolt.
 7. Z kolei płatności z tytułu opłat dodatkowych wskazanych w Cenniku mogą być dochodzone przez Spółkę (i) albo za pośrednictwem Bolt w sposób określony w ust. 6 powyżej lub innej wybranej metody płatności zgodnie z Warunkami korzystania z Platformy Bolt Drive (wersja EN) albo bezpośrednio przez Spółkę poprzez przesłanie do Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej fakturę elektroniczną dokumentującą naliczone dodatkowe opłaty wraz z linkiem do płatności bezgotówkowej obsługiwanej przez operatora wybranego przez Spółkę lub wskazaniem rachunku bankowego Spółki. Przy czym dokonanie płatności w ten sposób wymaga akceptacji regulaminu operatora płatności mobilnych. Odmowa akceptacji regulaminu lub jego aktualizacji uniemożliwi operatorowi płatności bezgotówkowych rozliczenie opłat za korzystanie z Samochodu, a tym samym nie będzie możliwe korzystanie z Usługi Carsharingu.
 8. Cennik określa wysokość wszelkich opłat, jakie Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z Usługi Carsharingu, w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

VII Uszkodzenia Samochodu

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyposażenie Samochodu oraz jego stan techniczny jak i za ewentualne uszkodzenia Samochodu zaistniałe z winy Użytkownika.
 2. Wszelkie zaistniałe uszkodzenia Samochodu Użytkownik zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie obsłudze klienta za pośrednictwem Aplikacji Bolt. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić policję o uszkodzeniu Samochodu na skutek wypadku, kolizji lub czynu o charakterze wykroczenia lub przestępstwa, np. umyślnego niszczenia mienia. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Użytkownik ma obowiązek pozostać na miejscu zdarzenia do momentu poinformowania Użytkownika przez obsługę klienta, iż obecność Użytkownika na miejscu zdarzenia nie jest konieczna. Użytkownik, najpóźniej w terminie 24 godzin od wezwania, zobowiązany jest przedłożyć na żądanie Spółki wszelkie dokumenty oraz składać wyjaśnienia w związku z procesem likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.
 3. Orientacyjne koszty uzupełnienia wyposażenia Samochodu oraz usunięcia zaistniałych uszkodzeń Samochodu wskazane są w cenniku. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem Spółka będzie dochodziła zwrotu faktycznie poniesionej szkody, po udokumentowaniu jej wysokości.
 4. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za kradzież Samochodu jak i za uszkodzenie lub zniszczenie Samochodu na skutek wypadku lub kolizji. Brak odpowiedzialności Użytkownika nie obejmuje przypadków:
  1. umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia Samochodu przez Użytkownika,
  2. uszkodzenia lub zniszczenia Samochodu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych, pod wpływem innego środka odurzającego lub bez ważnego i honorowanego w Polsce dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia Samochodu danego rodzaju,
  3. uszkodzenia lub zniszczenia Samochodu na skutek naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  4. zdarzeń, w trakcie których Użytkownik zbiegł z miejsca zdarzenia,
  5. szkody powstałej, gdy kierującym Samochodem nie był Użytkownik, który dokonał rezerwacji i zawarł umowę najmu tego Samochodu,
  6. uszkodzenia lub zniszczenia Samochodu niezgłoszonego Infolinii Technicznej zgodnie z ust. 2;
  7. uszkodzenia lub zniszczenia Samochodu, jeżeli Użytkownik nie złożył dokumentów lub wyjaśnień zgodnie z ust. 2. W tym wypadku odpowiedzialność Użytkownika ogranicza się do wartości szkody przekraczającej opłatę wskazaną w pkt K. Cennika opłat dodatkowych.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Samochodu powstałe w wyniku użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem (użytkowanie w warunkach prowadzących do ponadnormatywnego zużycia Samochodu, utrzymywanie wysokich obrotów silnika, korzystanie z hamulca ręcznego w trakcie jazdy) albo używania Samochodu mimo wyświetlania się kontrolki nakazującej natychmiastowe zatrzymanie Pojazdu (np. uszkodzenia silnika, braku oleju, „STOP”). W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem Usługodawca może dochodzić zwrotu kwoty w wysokości faktycznie poniesionej szkody, po jej udokumentowaniu.

IX Obsługa klienta

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu technicznego oraz zasad korzystania z Samochodu Użytkownik może kontaktować się z obsługą klienta za pośrednictwem funkcji czatu w Aplikacji Bolt lub  poprzez inne kanały kontaktu z zespołem obsługi klienta Bolt wskazane tutaj (wersja EN). W przypadku problemu dotyczącego Usługi Carsharingu (poza weryfikacją Użytkownika i płatnościami, w których pośredniczy Bolt) związanego z obszarem wiedzy Spółki, zapytanie jest przekazywane do Infolinii Technicznej obsługiwanej przez Spółkę poprzez połączenie z obsługą przez Aplikację Bolt z użyciem jednorazowego kodu, który w tym celu pojawi się w Aplikacji Bolt.
 2. Niezwłoczny kontakt z obsługą klienta jest konieczny w przypadku:
  1. awarii Samochodu,
  2. utraty kluczyków do Samochodu,
  3. kradzieży Samochodu,
  4. zaobserwowania uszkodzenia Samochodu,
  5. kolizji lub wypadku z udziałem Samochodu,
  6. braku obowiązkowego wyposażenia Samochodu,
  7. w przypadku opisanym w pkt V ust. 7.
 3. W przypadku, gdy Samochod ulegnie wypadkowi lub kolizji drogowej, Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zaleceń obsługi klienta.
 4. W przypadku utraty kluczyka do Samochodu, w tym w szczególności na skutek kradzieży bądź zagubienia, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zadbać o właściwe zabezpieczenie Samochodu przed kradzieżą, a następnie skontaktować się z obsługą klienta i postępować zgodnie z  zaleceniami.
 5. W przypadku zaistnienia awarii w trakcie korzystania z Samochodu, Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Samochód przed dalszym uszkodzeniem oraz zadbać o bezpieczeństwo w ruchu. Dalsze korzystanie z Samochodu uzależnione jest od oceny stanu technicznego Samochodu przez obsługę klienta. W przypadku awarii niezagrażających bezpieczeństwu ruchu i Użytkownika obsługa klienta może wyrazić zgodę na dalsze korzystanie z Samochodu.

X Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka: Traficar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7F, 30-644 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592539, NIP: 6751529371, REGON: 363258160, kapitał zakładowy 4 630 200,00 zł, będąca dużym przedsiębiorcą oraz Bolt. Podmioty te pozostają odrębnymi i niezależnymi administratorami Danych Osobowych Użytkowników. Bolt udostępnia Spółce Dane Osobowe Użytkowników w związku z Usługą Carsharingu na podstawie i w zakresie zgodnym z RODO.
 2. Usługodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel.+48334861986 oraz adresem e-mail iod@traficar.pl.
 3. Szczegółowe informacje, w tym klauzula informacyjna dla Użytkowników dotycząca przetwarzania przez Spółkę Danych Osobowych znajduje się w Polityce Prywatności Spółki dostępnej tutaj.

XI Ustawowe prawo konsumentów do odstąpienia od umowy najmu zawartej na odległość

 1. W związku z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownikowi – Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu Samochodu na podstawie art. 27 ww. ustawy.

XII Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Carsharingu Użytkownik może zgłosić w dowolnej formie obsłudze klienta w sposób opisany w pkt VIII. Dodatkowo kanały kontaktu bezpośrednio do Spółki zostały podane w formie: danych teleadresowych w pkt I ust. 1 lit. k, w formie elektronicznej: reklamacja@traficar.pl lub za pośrednictwem obsługi klienta w funkcji czatu w Aplikacji Bolt. Przy czym preferowaną, ale nie wymaganą, formą kontaktu pozostaje czat w Aplikacji Bolt. Reklamacje składane poprzez czat są rozdzielane pomiędzy Bolt i Spółkę. Reklamacje dotyczące płatności (w zakresie opłat za Usługę Carsharingu i opłaty dodatkowe, jeżeli zostały zlecone za pośrednictwem Bolt) będą rozpatrywane przez Bolt zgodnie z informacjami zawartymi tutaj (wersja EN).
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Spółkę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania, chyba że z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika inny termin.
 3. Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail lub pisemnie w zależności od tego, z którego kanału zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne.
 4. Wszelkie spory wynikające z Usługi Carsharingu, których nie można rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sądy Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli Użytkownik jest Konsumentem i ma miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej (UE), może wnieść roszczenie w celu wyegzekwowania swoich praw ochrony konsumentów także w kraju UE, w którym mieszka. Użytkownik może również mieć prawo do złożenia wniosku w lokalnym organie ochrony konsumentów lub za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.

XII  Szczególne postanowienia dotyczące rękojmi konsumenckiej, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Spółka świadczy Usługę Carsahringu, która – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) – stanowi usługę cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.), rozumiane zgodnie z tą ustawą jako usługi pozwalające konsumentowi na:
  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
   Z uwagi na specyfikę świadczonej Usługi Carsharingu, nie jest ona połączona z nabywaniem przez Konsumenta od Spółki towaru z elementami cyfrowymi w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, czyli towaru zawierającego treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączonego w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi umowę, na podstawie której Spółka jest zobowiązana do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń. Postanowienia niniejszego pkt XII stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Postanowień niniejszego pkt XII nie stosuje się do umów, na podstawie których Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu poprawy bezpieczeństwa, kompatybilności lub interoperacyjności oprogramowania oferowanego na podstawie otwartej i wolnej licencji.
 4. Spółka dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy (rejestracja Konta i akceptacja przez Konsumenta Regulaminu). Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu lub, gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 5. Jeżeli Spółka nie dostarczyła treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument ma prawo wezwać go do ich dostarczenia. Jeżeli Spółka nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie. Konsument może odstąpić od umowy. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. z oświadczenia Spółki lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  2. Konsument i Spółka uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Spółka nie dostarczyła ich w tym terminie.
 6. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na Spółce.
 7. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Spółkę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i, który Spółka zaakceptowała.
 8. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i, których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Spółkę, jej poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Spółka wykaże, że:
   1. nie wiedziała o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mogła o nim wiedzieć;
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Spółkę przed zawarciem umowy.
 9. Spółka informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
  1. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 10. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Spółkę, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformowała Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Spółkę.
 11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 12. W przypadku, gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy chyba, że strony postanowiły inaczej.
 13. Spółka ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Spółka nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataiła.
 14. Spółka ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 15. Domniemania określone w ust. 13 i 14 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. Urządzenie nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi wskazanymi w pkt IV;
  2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Spółką, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech Urządzenia Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 16. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. Spółka może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Spółki. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Spółki uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 17. Spółka doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Spółka został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Spółka.
 18. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (jeżeli usługa cyfrowa była odpłatna) albo o odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Spółka nie doprowadziła treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Spółka próbowała doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości doprowadzenia do stanu zgodności z umową;
  5. z oświadczenia Spółki lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 19. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 20. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 21. Po odstąpieniu od umowy Spółka nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Spółkę, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  3. zostały połączone przez Spółkę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 22. Spółka udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 21 lit. a) – c) powyżej.
 23. Spółka nie jest uprawniona do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 24. Spółka jest zobowiązana do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 25. Spółka ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 26. Spółka dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 27. Spółka może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Spółka nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Spółka ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 28. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Spółka jest zobowiązana poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 30 poniżej.
 29. W przypadku, o którym mowa w ust. 28 powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 30. Postanowienia ust. 29 powyżej nie stosuje się, jeżeli Spółka zapewniła Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

XIII Postanowienia końcowe

 1. Spółce przysługuje prawo zmiany Regulaminu z ważnego powodu, jakim jest:
  1. zmiana przepisów prawa mająca wpływ na treść Regulaminu lub nałożenie określonych obowiązków na Spółkę przez organy państwa lub sądy powszechne;
  2. zmiana w zakresie świadczonej Usługi Carsharingu, w tym jej usunięcie oraz wprowadzanie nowych usług we współpracy z Bolt;
  3. zmiana procesu najmu Samochodów;
  4. zmiana sposobu działania Aplikacji Bolt;
  5. usprawnienie obsługi Użytkowników oraz procesu rozpatrywania reklamacji;
  6. konieczność poprawy ochrony prywatności lub bezpieczeństwa Użytkowników;
  7. zapobieganie nadużyciom;
  8. zapewnienie bezpieczeństwa lub stabilności Aplikacji;
  9. zmiana technologiczna lub funkcjonalna związana z Usługą Carsharingu świadczoną na podstawie Regulaminu;
  10. zmiana uwarunkowań operacyjnych, ekonomicznych lub rynkowych świadczonej Usługi Carsharingu objętej Regulaminem;
  11. konieczność zmian redakcyjnych, korekty błędów pisarskich;
  12. aktualizacja danych rejestrowych, adresowych i teleadresowych, odnośników zawartych w Regulaminie.
 2. Spółka poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji Bolt.
 3. Zmiana Regulaminu jest wiążąca dla Użytkownika w przypadku jego akceptacji w Aplikacji Bolt.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Cennik

Cennik opłat dodatkowych:

 A. Brak tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie Samochodu 320 PLN
 B. Utrata kluczyka do Samochodu 2000 PLN
 C. Brak części wyposażenia Samochodu niewymienionych w Cenniku opłata wg.  cennika  producenta +  35%
 D. Palenie tytoniu w Samochodzie 250 PLN
 E. Holowanie innych pojazdów lub uruchamianie kablami rozruchowymi innych pojazdów Samochodem 250 PLN
 F. Udostępnienie Samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem 500 PLN
 G. Koszt naprawy blacharsko-lakierniczej, mechanicznej (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia koszt usługi lub  części + 35%
 H. Koszt transportu Samochodu osobowego do granic administracyjnych miasta świadczenia Usługi Traficar, w razie zakończenia Usługi Carsharingu poza wyznaczoną strefą. Koszt transportu Samochodu dostawczego Traficar do miasta rozpoczęcia wynajmu, w razie zakończenia Usługi Carsharingu poza wyznaczoną strefą. 2 zł za kilometr + 100 zł za dobę
 I. Sprzątanie Samochodu w związku z przewozem zwierząt w sposób niezgodny z Regulaminem 80 PLN
 J. Koszty przeparkowania Samochodu w związku z nieprawidłowym zaparkowaniem przez Użytkownika 250 PLN + ewentualne koszty usunięcia z drogi i przechowywania Samochodu
 K. Brak poinformowania Usługodawcy o zaistnieniu zdarzenia  skutkującego szkodą podlegającej likwidacji  z polisy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów (OC) 1000 PLN
 L. Użytkowanie Pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem (np. użytkowanie w warunkach prowadzących do ponadnormatywnego zużycia Pojazdu, utrzymywanie wysokich obrotów silnika, korzystanie z hamulca ręcznego w trakcie jazdy, uporczywe niestosowanie właściwego przełożenia skrzyni biegów) skutkujące awarią lub uszkodzeniem Pojazdu 50 PLN
 M. Obsługa unieruchomionego lub usuniętego pojazdu zgodnie z pkt. VIII ust. 11 Regulaminu 250 PLN
 N. Obsługa pojazdu zaparkowanego niezgodnie z pkt. VIII ust. 7 Regulaminu 250 PLN
 O. Obsługa Samochodu dostawczego Traficar w zaparkowanego niezgodnie z pkt. IX ust. 2 lit. a) Regulaminu 49 PLN
 P. Niezwrócenie kluczyka do Samochodu zgodnie z pkt. IX ust. 7 Regulaminu 500 PLN
R. Za niezwrócenie dowodu rejestracyjnego Samochodu100 PLN

Wysokość Opłaty wskazana w Cenniku jest informacyjna i stanowi orientacyjną wysokość szkody będącej skutkiem zdarzenia wskazanego w Cenniku.

Opłaty wskazane w Cenniku nie dotyczą Konsumentów. Użytkownik będący Konsumentem odpowiada za wyrządzoną Usługodawcy szkodę na zasadach ogólnych, do wysokości szkody rzeczywistej. W przypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego w Cenniku, na skutek którego Usługodawca poniósł szkodę, Usługodawca skieruje, do Użytkownika będącego Konsumentem wezwanie do zapłaty wraz z dokumentacją potwierdzającą wysokość poniesionej szkody.