1. Strona główna
 2. Regulamin do 26.11.2020

Regulamin korzystania z usługi Traficar

Uwagi wstępne

 1. Traficar umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi wypożyczenie pojazdu za pośrednictwem
  aplikacji mobilnej zainstalowanej na urządzeniu mobilnym użytkownika (usługa Traficar).
 2. Usługa Traficar świadczona jest przez spółkę TRAFICAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
  siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592539, numer NIP 6751529371, nr REGON: 363258160, numer
  telefonu: + 48 123 000 330, adres e-mail: traficar@traficar.pl (Traficar).
 3. Lista miejscowości objętych usługą Traficar dostępna jest na stronie internetowej
  www.traficar.pl oraz w aplikacji mobilnej Traficar.

Aplikacja Mobilna

 1. Rejestracja konta użytkownika a następnie dokonywanie rezerwacji i wynajem pojazdu oraz korzystanie z pojazdu możliwe jest za pośrednictwem urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją mobilną usług Traficar (Aplikacja Mobilna).
 2. Aplikacja Mobilna przeznaczona jest na urządzenia z systemem Android, iOS oraz HMS. Aplikacja może
  zostać pobrana ze strony www.traficar.pl. Informacja o urządzeniach współpracujących z aplikacją
  mobilną Traficar oraz akceptowalnej wersji systemu operacyjnego dostępna jest na stronie
  www.traficar.pl oraz na stronach na których udostępniono Aplikację Mobilną.
 3. Dla prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest połączenie urządzenia mobilnego
  z Internetem (uruchomiona funkcja pakietowego przesyłania danych). Część funkcji Aplikacji
  Mobilnej wymaga uruchomienia usług lokalizacji.

Dostęp do usługi Traficar

 1. Możliwość zarejestrowania konta użytkownika posiadają osoby, które spełniają następujące
  warunki:
  1. wiek co najmniej 18 lat,
  2. dysponowanie kartą płatniczą z logo Visa lub Mastercard akceptowaną przez operatora
   płatności bezgotówkowych,
  3. posiadanie uprawnienia do prowadzenia pojazdów osobowych (prawo jazdy kategorii B).
 2. W celu korzystania z usługi Traficar konieczne jest:
  1. dokonanie rejestracji konta w programie Traficar,
  2. podanie danych osobowych wskazanych w pkt 10,
  3. podanie danych karty płatniczej jaka będzie wykorzystywana do płatności za usługi wynajmu
   pojazdów oraz akceptacja regulaminu płatności bezgotówkowych. Karta płatnicza może być
   wystawiona jedynie na dane osobowe (imię i nazwisko) osoby, która zakłada konto w usłudze.
   Okres ważności karty płatniczej nie może być krótszy niż 31 dni od daty rejestracji konta.
  4. uiszczenie opłaty weryfikacyjnej w wysokości 0,01 zł w celu weryfikacji danych osobowych
   użytkownika z danymi osobowymi posiadacza rachunku bankowego i przypisanej do niego karty
   płatniczej, w sposób określony w pkt 11 niniejszego regulaminu.
 3. Rejestracja konta dokonywana jest na stronie internetowej www.traficar.pl lub za pośrednictwem
  Aplikacji Mobilnej. Rejestracja konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Do dalszego
  korzystania z Aplikacji Mobilnej zawsze wymagane jest zalogowanie się do konta poprzez
  wprowadzenie loginu (adres poczty elektronicznej użytkownika) oraz hasła wybranego przez
  użytkownika w trakcie rejestracji konta. Zabronione jest dokonywanie kolejnej Rejestracji w
  usłudze Traficar w celu unikania zapłaty należności wobec Traficar, z tytułu usług świadczonych
  w ramach Traficar.
 4. W trakcie rejestracji konta użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię,
  nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL, termin ważności oraz numer prawa
  jazdy, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej. Ponadto warunkiem skutecznej
  rejestracji konta użytkownika jest:
  1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w dokumencie osobistym oraz w
   dokumencie prawa jazdy,
  2. zaakceptowanie regulaminu dokonywania płatności kartą płatniczą,
  3. wykonanie i przesłanie w formie elektronicznej zdjęcia prawa jazdy,
  4. wyrażenie zgody na weryfikacje danych w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) oraz pozytywna
   weryfikacja danych w KRD (braków wpisów odnośnie zadłużenia użytkownika).
 5. W trakcie rejestracji konta użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę weryfikacyjną, stanowiącą koszt weryfikacji użytkownika, w wysokości 0,01 zł poprzez uruchomienie linku przesłanego na podany przez użytkownika adres e-mail wraz linkiem aktywującym konto użytkownika w Aplikacji Mobilnej. Uruchomienie ww. linku spowoduje niezwłoczne dokonanie opłaty weryfikacyjnej.
 6. Podane przez użytkownika dane osobowe podlegają weryfikacji w oparciu o udostępnione przez
  użytkownika zdjęcie prawa jazdy oraz dane przekazane wraz z dokonaną opłatą weryfikacyjną przez
  instytucję prowadzącą rachunek bankowy użytkownika. Zdjęcie prawa jazdy użytkownika jest usuwane
  natychmiast po zweryfikowaniu prawidłowości wprowadzonych przez użytkownika danych.
 7. W przypadku wprowadzenia technicznej możliwości weryfikacji danych wskazanych w dokumentach za
  pośrednictwem skanera OCR Aplikacji Mobilnej przesłanie zdjęcia prawa jazdy będzie zbędne. W
  trakcie weryfikacji dokumentów za pośrednictwem skanera OCR nie jest wykonywany zapis dokumentów
  użytkownika, Aplikacja Mobilna odczytuje z dokumentów jedynie te dane osobowe użytkownika, które
  zostały przez użytkownika wskazane w procesie rejestracji konta.
 8. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych wskazanych przez użytkownika z treścią dokumentu
  udostępnionego przez użytkownika lub z danymi odczytanymi przez Aplikację Mobilną lub z danymi
  przekazanymi wraz z opłatą weryfikacyjną użytkownik zostanie poproszony o poprawienie podanych
  danych (i ponowną weryfikację danych za pośrednictwem skanera OCR – w przypadku weryfikacji
  dokumentów za pośrednictwem skanera OCR, a w przypadku danych przekazanych wraz z opłatą
  weryfikacyjną ponowną weryfikację danych poprzez ponowne uiszczenie opłaty weryfikacyjnej w
  wysokości 0,01 zł).
 9. Jeżeli użytkownik nie dysponuje prawem jazdy wydanym przez kraj należący do UE, weryfikacja
  użytkownika możliwa jest poprzez udostępnienie Traficar dokumentu potwierdzającego uprawnienie
  do prowadzenia pojazdów osobowych na terenie Polski.
 10. Dane karty płatniczej są przechowywane wyłącznie przez operatora płatności mobilnych. Traficar
  nie przechowuje danych kart płatniczych użytkowników. Korzystanie z usługi Traficar wymaga
  akceptacji regulaminu operatora płatności mobilnych. Odmowa akceptacji regulaminu lub jego
  aktualizacji uniemożliwi operatorowi płatności bezgotówkowych rozliczenie opłat za korzystanie z
  pojazdu, a tym samym nie będzie możliwe korzystanie z usługi Traficar.
 11. Użytkownik zostanie poinformowany o pozytywnie zakończonej weryfikacji danych osobowych oraz
  weryfikacji karty płatniczej w treści wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej
  użytkownika podany w toku rejestracji konta użytkownika. Pozytywnie zakończona weryfikacja
  upoważnia Użytkownika do korzystania z Traficar.
 12. W toku dalszego korzystania z Traficar firma Traficar nie prosi użytkownika o podanie
  jakichkolwiek danych osobowych lub udostępnienie dokumentów tożsamości. Korzystanie z usługi
  Traficar następuje wyłącznie poprzez poprawne zalogowanie się do Aplikacji Mobilnej.
 13. Użytkownik jest zobowiązany nie udostępniać danych logowania osobom trzecim i może zostać
  obciążony kosztami korzystania z usługi Traficar przez osoby, którym udostępnił dane logowania.
 14. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Traficar o każdym przypadku pozyskania
  danych logowania przez osobę trzecią. Traficar blokuje konto użytkownika niezwłocznie po
  otrzymaniu od użytkownika powyższej informacji.
 15. Poza wypadkiem wskazanym w pkt 20 konto użytkownika może zostać zablokowane w przypadku:
  1. niewłaściwej lub niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji pojazdu.
  2. powtarzających się przypadków anulowania niezrealizowanych rezerwacji pojazdów,
  3. istnienia niespłaconych wymagalnych należności użytkownika wobec Traficar.

Rezerwacja pojazdu

 1. Rezerwacja pojazdu dokonywana jest za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 2. Dostępne pojazdy są uwidocznione na mapie w Aplikacji Mobilnej. W przypadku uruchomienia w
  urządzeniu usługi lokalizacji użytkownik może wybrać pojazd znajdujący się najbliżej aktualnej
  lokalizacji użytkownika oraz uzyskać przybliżoną informację o dystansie dzielącym użytkownika od
  wybranego pojazdu. W przypadku niektórych z udostępnianych pojazdów odbiór pojazdu może nastąpić
  wyłącznie w dedykowanej lokalizacji wskazanej na mapie w Aplikacji Mobilnej.
 3. Rezerwacja pojazdu możliwa jest również poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego za przednią
  lub boczną szybą pojazdu. O ile pojazd nie jest objęty rezerwacją dokonaną przez innego
  użytkownika nastąpi otwarcie pojazdu.
 4. Prawidłowe dokonanie rezerwacji pojazdu zostanie potwierdzone komunikatem „Rezerwacja Pomyślna” w Aplikacji Mobilnej wraz ze wskazaniem numeru pojazdu. Rezerwacja dokonywana jest bezpłatnie na okres 15 minut Jeżeli w powyższym czasie zarezerwowany pojazd nie zostanie otwarty przez użytkownika rezerwacja jest anulowana. Rezerwacja może zostać anulowana przez użytkownika także w czasie jej trwania.
 5. Pojazdy identyfikowane są poprzez numer rejestracyjny oraz numer boczny pojazdu.

Otwarcie pojazdu

 1. Pierwsze otwarcie pojazdu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Otwarcie
  pojazdu następuje poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego za przednią lub boczną szybą
  pojazdu.
 2. Zawarcie umowy najmu przez użytkownika z Traficar następuje z chwilą otwarcia pojazdu.
 3. Okres wynajmu pojazdu w Traficar jest nieograniczony. Użytkownik jest uprawniony do zakończenia
  najmu w każdym czasie poprzez skorzystanie z opcji „Zamknij” w Aplikacji Mobilnej.
 4. Po otwarciu pojazdu użytkownik proszony jest o ocenę stanu pojazdu i weryfikację czy w pojeździe
  znajduje się:
  1. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy (w bagażniku pojazdu),
  2. kluczyk (w schowku pasażera).
 5. Korzystanie z pojazdu jest możliwe dopiero po dokonaniu oceny stanu pojazdu i weryfikacji jego
  wyposażenia. W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z wymienionych w pkt 30 elementów
  wyposażenia pojazdu lub negatywnej oceny stanu pojazdu użytkownik proszony jest o kontakt z
  Infolinią Techniczną Traficar. Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej elementów wyposażenia
  pojazdu uniemożliwia wynajem danego pojazdu. W takim wypadku użytkownik nie zostanie obciążony
  opłatami za korzystanie z pojazdu. W przypadku negatywnej oceny stanu pojazdu użytkownik
  uprawniony jest do kontynuowania najmu lub do odstąpienia od umowy najmu.
 6. Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej możliwe jest pierwsze otwarcie oraz zamknięcie pojazdu po
  zakończeniu najmu. Zamykanie i otwieranie pojazdu w toku korzystania z pojazdu następuje poprzez
  wykorzystanie kluczyka umieszczonego w schowku po stronie pasażera.

Korzystanie z pojazdu

 1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać instrukcji obsługi pojazdu umieszczonej w schowku
  pasażera przez cały okres korzystania z pojazdu. Niedozwolone są w szczególności następujące
  czynności:
  1. palenie tytoniu w pojeździe,
  2. holowanie pojazdem innych pojazdów,
  3. dokonywanie jakichkolwiek przeróbek lub napraw pojazdu,
  4. wyjazd pojazdem poza granice Rzeczpospolitej Polskiej,
  5. umieszczanie reklam lub innych oznaczeń na pojeździe,
  6. usuwanie lub zamiana jakichkolwiek elementów składowych lub wyposażenia pojazdu,
  7. przewożenie zwierząt w sposób mogący prowadzić do zabrudzenia wnętrza pojazdu. Zwierzęta
   powinny być transportowane w dedykowanych transporterach,
  8. wykorzystanie pojazdu Traficar do uruchomienia innego pojazdu przy użyciu kabli
   rozruchowych.
 2. Traficar nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Użytkownika w pojeździe, w tym w szczególności dokumenty, środki pieniężne, papiery wartościowe, kosztowności oraz sprzęt elektroniczny. Użytkownik zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia mienia, o którym mowa w niniejszym punkcie przez cały okres korzystania z pojazdu.
 3. W ramach Traficar pojazdem kierować może tylko ten użytkownik, z którego konta dokonano
  rezerwacji pojazdu. Niedopuszczalnym jest udostępnianie pojazdu innym osobom, w tym innym
  użytkownikom Traficar.
 4. Za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz przepisów administracyjnych odpowiedzialność
  ponosi wyłącznie użytkownik. Traficar jest zobowiązany do przekazywania danych użytkownika
  organom prowadzącym postępowanie w zakresie popełnienia czynu niedozwolonego oraz organom
  administracyjnym nakładającym opłaty związane z parkowaniem pojazdów.
 5. Pojazdy są na bieżąco tankowane oraz ładowane przez pracowników Traficar. Koszty paliwa (energii elektrycznej) są uwzględnione w opłacie za korzystanie z pojazdu. W razie konieczności (potwierdzonej przez pracownika Infolinii Technicznej Traficar) użytkownik ma możliwość uzupełnienia paliwa w pojeździe we własnym zakresie. Koszty uzupełnienia paliwa są zwracane przez Traficar po ustaleniu, iż w pojeździe wzrósł poziom paliwa oraz po dostarczeniu przez użytkownika paragonu fiskalnego z numerem NIP spółki Traficar dokumentującego koszt uzupełnienia paliwa pojazdu (możliwe jest przesłanie przez użytkownika zdjęcia paragonu). Weryfikacja i zwrot kosztów uzupełnienia paliwa następuje w terminie 7 dni roboczych od przekazania paragonu fiskalnego dokumentującego koszty paliwa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za tankowanie właściwego rodzaju paliwa. Użytkownik nie jest upoważniony do uzupełniania poziomu energii elektrycznej we własnym zakresie. Użytkownik rezerwując pojazd elektryczny powinien uwzględnić zasięg pojazdu oraz planowaną trasę..
 6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Traficar o zidentyfikowanych usterkach
  pojazdu takich jak: niedobór oleju silnikowego czy też innych płynów eksploatacyjnych,
  niedziałające elementy oświetlenia oraz inne stwierdzone usterki pojazdu. W powyższym przypadku
  Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z pojazdu, o ile pracownik Infolinii Technicznej
  Traficar nie wyrazi zgody na dalsze korzystanie z pojazdu.
 7. Pojazd może być parkowany w każdym miejscu, o ile jest to zgodne z przepisami w zakresie dozwolonego parkowania pojazdów i niniejszym regulaminem. Pojazd może być również zaparkowany w tych miejscowościach, gdzie usługa Traficar nie jest dostępna. Zabronione jest kończenie wynajmu na parkingach podziemnych i parkingach zadaszonych, z wyjątkiem miejsc dedykowanych dla pojazdów Traficar wskazanych na stronie www.traficar.pl lub w Aplikacji Mobilnej. Powyższe zasady parkowania dotyczą również pojazdów odbieranych z dedykowanej lokalizacji. Ponadto zabronione jest kończenie wynajmu w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający skorzystanie z pojazdu kolejnemu użytkownikowi. W przypadku pojazdów elektrycznych użytkownik zobowiązany jest zakończyć wynajem tak aby pozostały zasięg pojazdu był nie mniejszy niż 20 km, według wskazań komputera pokładowego pojazdu. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania użytkownik może zostać obciążony kosztami holowania pojazdu do punktu ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z Cennikiem.
 8. Traficar zapewnia użytkownikom możliwość nieodpłatnego korzystania z miejsc parkingowych w obrębie miejskiej strefy płatnego parkowania w wybranych miejscowościach. Lista miejscowości, w których możliwe jest nieodpłatne parkowanie w miejskiej strefie płatnego parkowania dostępna jest na stronie www.traficar.pl oraz w Aplikacji Mobilnej. Powyższe nie dotyczy tych lokalizacji gdzie możliwość wjazdu lub parkowania pojazdu jest uzależniona od spełnienia dodatkowych wymagań (np. strefa płatnego parkowania dostępna wyłącznie dla mieszkańców) oraz parkingów prywatnych (np. w centrach handlowych, na prywatnych posesjach, itp.). Koszty parkowania pojazdu na parkingach płatnych poza miejscami parkowania w ramach miejskiej strefy płatnego parkowania oraz koszty przeparkowania pojazdu pozostawionego w niedozwolonym miejscu zgodnie z pkt 39 regulaminu, obciążają wyłącznie użytkownika.
 9. Zabroniony jest postój pojazdu z uruchomionym silnikiem przez okres dłuższy niż 20 minut (łącznie) w trakcie trwania danego wynajmu.
 10. W razie naruszenia przez użytkownika przepisów ruchu drogowego skutkujących unieruchomieniem pojazdu przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół lub usunięciem pojazdu poprzez jego odholowanie na płatny parking strzeżony użytkownik zobowiązany jest do podjęcia czynności skutkujących zdjęciem urządzenia lub odebraniem odholowanego pojazdu z parkingu w ciągu 24 godzin od momentu poinformowania. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zaleceniami pracownika Infolinii Technicznej Traficar.
 11. Jeżeli użytkownik nie dokona czynności, o których mowa w pkt 42 regulaminu w terminie 24 godzin od momentu poinformowania o unieruchomieniu lub usunięciu pojazdu bądź odmówi ich podjęcia, Traficar podejmuje niezwłocznie działania mające na celu zdjęcie urządzenia lub odebranie pojazdu z parkingu. W powyższych przypadkach użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą za obsługę unieruchomionego lub usuniętego pojazdu zgodną z Cennikiem.
 12. W przypadku gdy użytkownik zamierza zamknąć pojazd nie kończąc jednak okresu najmu zamknięcie pojazdu następuje z wykorzystaniem kluczyka do pojazdu. Wybranie opcji „Zamknij” w Aplikacji Mobilnej jest natomiast równoznaczne z zakończeniem najmu.
 13. W pojazdach udostępnianych w ramach Traficar zamontowane są urządzenia pozwalające na lokalizację pojazdu, odczyt poziomu paliwa (odczyt zasięgu w przypadku pojazdów elektrycznych), monitorowanie prędkości pojazdu oraz prędkości obrotowej silnika.
 14. Traficar zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika na okres do 30 dni w przypadku stwierdzenia powtarzających się przypadków korzystania z pojazdu w sposób niezgodny z regulaminem, instrukcją obsługi lub przepisami ruchu drogowego.

Zakończenie najmu

 1. Zakończenie najmu pojazdu następuje poprzez skorzystanie z opcji zakończenia najmu w Aplikacji
  Mobilnej. Urządzenie mobilne użytkownika musi mieć połączenie z Internetem (usługa przesyłania
  danych pakietowych).
 2. Zakończenie najmu bez naliczenia kosztów transportu pojazdu jest możliwe tylko wówczas gdy:
  1. pojazd zaparkowany został w tej samej strefie, w której nastąpiło rozpoczęcie korzystania z
   pojazdu, a przy tym w obszarze dostępności usługi Traficar (strefa, w obrębie której należy
   zakończyć najem oraz obszar dostępności usługi Traficar wskazany jest w Aplikacji Mobilnej),
  2. pojazd zaparkowany został w obszarze zasięgu usługi przesyłania danych pakietowych oraz w
   zasięgu odbiorników sygnału GPS,
  3. pojazd nie został zaparkowany w miejscu, w którym parkowanie jest niedozwolone lub też w miejscu, gdzie możliwość wjazdu lub parkowania pojazdu jest uzależniona od spełnienia dodatkowych wymagań (np. strefa płatnego parkowania dostępna wyłącznie dla mieszkańców) lub na obszarze parkingów prywatnych lub parkingów podziemnych bądź zadaszonych lub w miejscach, w których parkowanie jest dozwolone tylko w określonych godzinach lub dniach
 3. W przypadku zakończenia najmu poza obszarem wskazanym w pkt 48 użytkownik zostanie obciążony
  kosztami parkowania pojazdu oraz innymi kosztami związanymi z koniecznością przeparkowania
  pojazdu.
 4. W przypadku pojazdu odbieranego z dedykowanej lokalizacji zakończenie najmu jest możliwe
  wyłącznie po zaparkowaniu pojazdu w tej samej lokalizacji, w której nastąpił odbiór pojazdu.
 5. W celu zakończenia najmu konieczne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
  1. umieszczenie kluczyka do pojazdu w schowku pasażera w specjalnie do tego przeznaczonym i
   oznaczonym miejscu,
  2. zaciągnięcie (uruchomienie) hamulca ręcznego, wyłączenie świateł, zamknięcie wszystkich
   okien w pojeździe,
  3. uruchomienie polecenia „Zamknij” w Aplikacji Mobilnej po opuszczeniu pojazdu. Należy upewnić
   się, iż pojazd jest zamknięty (pociągając klamkę w pojeździe), w przeciwnym wypadku najem
   nie zostanie zakończony.
 6. W przypadku niedopełnienia warunków z pkt 51 zakończenie korzystania z pojazdu nie będzie
  możliwe i opłata za czas korzystania z pojazdu będzie w dalszym ciągu naliczana.
 7. Traficar ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu w każdym przypadku naruszenia przez użytkownika przepisów niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu w każdym czasie poprzez zakończenie najmu.

Opłaty za korzystanie z pojazdu

 1. Z tytułu użytkowania pojazdu w ramach Traficar naliczana jest opłata stanowiąca sumę:
  1. opłaty za korzystanie z pojazdu przez określony czas (na 24 h lub dłużej) lub jednorazowej opłaty startowej – w zależności od wyboru sposobu naliczania opłat z tytułu użytkowania pojazdu przez użytkownika,
  2. opłaty za korzystanie z pojazdu w trakcie postoju pojazdu,
  3. opłaty za pokonany pojazdem dystans.
 2. Opłata za korzystanie z pojazdu w trakcie postoju pojazdu naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę korzystania z pojazdu, od momentu pierwszego otwarcia pojazdu do momentu zakończenia najmu, poza okresem czasu, kiedy pojazd jest w ruchu. Naliczanie opłaty rozpoczyna się od kolejnej pełnej minuty po wyłączeniu zapłonu pojazdu lub po wyłączeniu silnika w przypadku pojazdu elektrycznego.
 3. Opłata za korzystanie z pojazdu przez określony czas (na 24 h lub dłużej) naliczana jest od momentu pierwszego otwarcia pojazdu do momentu zakończenia najmu za każdą rozpoczętą dobę wynajmu. Opłata startowa naliczana jest w przypadku wyboru przez użytkownika oferty wynajmu na dowolny okres czasu.
 4. Opłata za pokonany pojazdem dystans jest naliczana za każdy rozpoczęty kilometr przejazdu. Przejechany dystans jest odczytywany z danych transmitowanych z szyny CAN w pojeździe. Opłata za pokonany pojazdem dystans może się różnić w zależności od dokonanego przez użytkownika wyboru sposobu naliczania opłat z tytułu użytkowania pojazdu.
 5. Stawki wskazanych wyżej opłat wskazane są w cenniku usług najmu zamieszczonym na stronie www.traficar.pl. Użytkownik związany jest cennikiem usług najmu obowiązującym w chwili dokonywania rezerwacji pojazdu. W przypadku zmiany cennika usług najmu korzystanie z Traficar jest możliwe dopiero po akceptacji zmian cennika usług najmu. Użytkownik niezgadzający się na zmianę cennika usług najmu jest uprawniony do usunięcia konta użytkownika.
 6. Przy rezerwacji pojazdu na karcie płatniczej użytkownika dokonywana jest preautoryzacja na kwotę określoną w cenniku na stronie. Kwota preautoryzacji ulega zmianie w trakcie trwania najmu i jest aktualizowana na podstawie ilości przejechanych kilometrów i czasu trwania najmu zgodnie z cennikiem usług najmu zamieszczonym na stronie www.traficar.pl. Wysokość kwoty preautoryzacji wskazana jest w cenniku usług najmu zamieszczonym na stronie www.traficar.pl. Kwota preautoryzacji zawsze odpowiada aktualnemu kosztowi najmu zgodnie z cennikiem usług najmu.
 7. Po zakończeniu najmu użytkownik otrzymuje informację o naliczonych opłatach za użytkowanie pojazdu oraz fakturę elektroniczną dokumentującą naliczone opłaty. Płatność zostanie zrealizowana automatycznie za pośrednictwem operatora płatności bezgotówkowych współpracującego z Traficar. Płatność zostanie pomniejszona o kwotę zablokowaną na karcie płatniczej użytkownika w ramach dokonanej preautoryzacji. W przypadku braku możliwości realizacji płatności bezgotówkowej użytkownik zostanie poproszony o dokonanie płatności wybranym przez siebie sposobem.
 8. Zwolnienie preautoryzacji następuje w terminie wynikającym z procedur banku będącego wystawcą karty płatniczej.
 9. W przypadku istnienia zaległości w opłatach lub braku środków pieniężnych na karcie płatniczej w momencie rezerwacji możliwość dokonywania rezerwacji pojazdów w ramach Traficar będzie wstrzymana do czasu uregulowania zaległości lub zapewnienia środków pieniężnych na karcie płatniczej. O braku możliwości dokonania rezerwacji użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 10. W przypadku braku możliwości aktualizacji wysokości blokady środków pieniężnych na karcie płatniczej użytkownika w trakcie trwania najmu zgodnie z pkt 59 regulaminu Traficar ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy najmu nastąpi po powiadomieniu użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej o braku możliwości preautoryzacji.
 11. Warunki rezerwacji pojazdów przez użytkownika w kontekście płatności mogą zostać określone odrębnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Traficar a użytkownikiem.

Uszkodzenia pojazdu

 1. Z zastrzeżeniem wypadków wskazanych w pkt 68 – 69 użytkownik ponosi odpowiedzialność za
  wyposażenie pojazdu oraz jego stan techniczny jak i za ewentualne uszkodzenia pojazdu zaistniałe
  z winy użytkownika.
 2. Wszelkie zaistniałe uszkodzenia pojazdu użytkownik zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie na Infolinię Techniczną Traficar. Ponadto użytkownik zobowiązany jest poinformować policję o uszkodzeniu pojazdu na skutek wypadku, kolizji lub czynu o charakterze umyślnego niszczenia mienia. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim użytkownik ma obowiązek pozostać na miejscu zdarzenia do momentu poinformowania użytkownika przez Infolinię Techniczną, iż obecność użytkownika na miejscu zdarzenia nie jest konieczna. Użytkownik, najpóźniej w terminie 24 godzin od wezwania, zobowiązany jest przedkładać na żądanie Traficar wszelkie dokumenty oraz składać wyjaśnienia w związku z procesem likwidacji szkody komunikacyjnej
 3. Orientacyjne koszty uzupełnienia wyposażenia pojazdu oraz usunięcia zaistniałych uszkodzeń
  pojazdu wskazane są w Cenniku.
 4. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pojazdu jak i za uszkodzenie lub zniszczenie
  pojazdu na skutek wypadku lub kolizji. Brak odpowiedzialności użytkownika nie obejmuje
  przypadków:
  1. umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu,
  2. uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w
   stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i
   honorowanego w Polsce prawa jazdy,
  3. uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu w razie naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  4. zdarzeń w trakcie których kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
  5. szkody powstałej gdy kierowcą nie był użytkownik który dokonał rezerwacji pojazdu,
  6. uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu nie zgłoszonego Infolinii Technicznej Traficar zgodnie z
   pkt 66,
  7. uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu jeżeli użytkownik nie złożył dokumentów lub wyjaśnień
   zgodnie z pkt 66 powyżej.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia pojazdu powstałe w wyniku użytkowania go
  niezgodnie z przeznaczeniem (użytkowanie w warunkach prowadzących do ponadnormatywnego zużycia
  pojazdu, utrzymywanie wysokich obrotów silnika, korzystanie z hamulca ręcznego w trakcie jazdy),
  albo używania go mimo wyświetlania się kontrolki nakazującej natychmiastowe zatrzymanie pojazdu
  (np. uszkodzenia silnika braku oleju, „STOP”).

Infolinia techniczna

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu technicznego oraz zasad korzystania z pojazdu
  jak i Aplikacji Mobilnej użytkownik może kontaktować się z Infolinią Techniczną Traficar
  dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 123 000 330.
 2. Niezwłoczny kontakt z Infolinią Techniczną Traficar jest konieczny w przypadku:
  1. awarii pojazdu,
  2. utraty kluczyków do pojazdu,
  3. kradzieży pojazdu,
  4. zaobserwowania uszkodzenia pojazdu,
  5. kolizji lub wypadku z udziałem pojazdu,
  6. braku wyposażenia,
 3. W przypadku gdy pojazd ulegnie wypadkowi lub kolizji drogowej użytkownik jest zobowiązany
  stosować się do zaleceń pracownika Infolinii Technicznej Traficar.
 4. W przypadku utraty kluczyka do pojazdu, w tym w szczególności na skutek kradzieży bądź
  zagubienia, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zadbać o właściwe zabezpieczenie pojazdu
  przed kradzieżą, a następnie skontaktować się z pracownikiem Infolinii Technicznej Traficar i
  postępować zgodnie z jego zaleceniami.
 5. W przypadku zaistnienia awarii w trakcie korzystania z pojazdu użytkownik zobowiązany jest
  zabezpieczyć pojazd przed dalszym uszkodzeniem oraz zadbać o bezpieczeństwo ruchu. Dalsze
  korzystanie z pojazdu uzależnione jest od oceny stanu technicznego pojazdu przez pracownika
  Infolinii Technicznej Traficar – w przypadku awarii niezagrażających bezpieczeństwu ruchu
  pracownik Infolinii Technicznej Traficar może wyrazić zgodę na dalsze korzystanie z pojazdu.

Informacje końcowe

 1. W związku z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu na podstawie art. 27 ww. ustawy.
 2. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane pisemnie na adres siedziby Traficar lub drogą
  elektroniczną na adres poczty reklamacja@traficar.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14
  dni od otrzymania reklamacji.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników jest spółka Traficar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592539, nr NIP: 6751529371, nr REGON: 363258160 (dalej zwana Traficar).
 4. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika, które stosuje Traficar.
 5. Traficar powołał Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest pod nr tel.+48334861986
  oraz adresem e-mail iod@holding1.pl.
 6. Dane osobowe potencjalnych użytkowników, podane w trakcie rozmowy z pracownikiem infolinii Traficar – imię, nazwisko, firma, adres e-mail – przetwarzane będą na żądanie potencjalnego użytkownika w celu przedstawienia oferty najmu pojazdów oraz zawarcia umowy z Traficar, a podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy na żądanie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do przedstawienia oferty, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Dane osobowe użytkowników:
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nr prawa jazdy, nr PESEL, data urodzenia, nr dowodu osobistego lub nr paszportu, lokalizacja i trasa przejazdu – będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy, której użytkownik jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług najmu pojazdów, a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania powyższych umów z Traficar, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Traficar wynikających z umów zawartych z użytkownikiem, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów,
  2. dane osobowe wskazane w prawie jazdy oraz dane przekazane wraz z dokonaną opłatą weryfikacyjną przez instytucję prowadzącą rachunek bankowy przypisany do podanej przez użytkownika karty płatniczej – będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Traficar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na ochronie Traficar przed nadużyciami, w celu weryfikacji tożsamości użytkownika oraz uprawnienia użytkownika do prowadzenia pojazdów, a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Traficar, a dane będą przetwarzane w tym celu przez okres dwóch dni roboczych
  3. nr PESEL, a w przypadku użytkowników prowadzących działalność gospodarczą numer NIP – będą przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej użytkownika za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Traficar, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,
  4. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numer PESEL w celu automatycznego wyliczenia daty urodzenia i płci oraz ustalone na podstawie PESEL – data urodzenia i płeć, historia wizyt na stronie www.traficar.pl, historia transakcji – będą przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu użytkownika a także wyświetlanie w aplikacji reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Traficar, a także wyświetlanie informacji o ofertach i promocjach towarów i usług jego Partnerów Strategicznych, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji, oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia oraz wyświetlenia Użytkownikowi zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji, a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Traficar, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody. Lista Partnerów Strategicznych Traficar oraz ich ofert i promocji, dostępna jest w zakładce „Promocje” na stronie internetowej Traficar oraz w aplikacji mobilnej,
  5. imię, nazwisko, e-mail, telefon – będą przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegającego na badaniu jakości usług świadczonych przez Traficar, poprzez kontakt w tym celu drogą mailową lub telefoniczną z użytkownikiem, a dane będą mogły być wykorzystane w tym celu w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu – w tym przypadku nie później niż w okresie 1 miesiąca od zakończenia przez Użytkownika ostatniego wynajmu pojazdu.
 8. Parametry pracy pojazdu lub jego podzespołów, tj. prędkość, operowanie pedałami hamulca, gazu, dynamika jazdy, szybkość i częstość zmiany biegów, przeciążenia, przyspieszenia, działanie układów bezpieczeństwa będą służyć do zbudowania profilu użytkownika usługi Traficar oraz jego profilowania. Przetwarzanie powyższych danych jest integralną częścią usługi, i jest niezbędne w celu realizacji umowy. Celem przetwarzania tych danych jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika oraz innych uczestników ruchu drogowego, obniżenie potencjalnych kosztów niezgodnego z regulaminem użytkowania wynajętych pojazdów oraz dochodzenie roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem umowy przez Traficar oraz wobec Traficar. Przetwarzanie będzie dokonywane do momentu przedawnienia roszczeń Traficar z tytułu zawartej umowy. Dane te mogą mieć wpływ na realizację obecnej i przyszłej usługi przez Traficar , w szczególności możliwość odmowy świadczenia usług przez Traficar, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zebrane dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (pkt 79).
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
 11. Jeżeli podstawą przetwarzania danych użytkownika jest wyrażona zgoda, użytkownik może w każdym
  czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z
  Inspektorem Danych Osobowych (pkt 79).
 12. Dane użytkownika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Traficar, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Traficar usługi związane przede wszystkim z obsługą klienta (w tym infolinia techniczna oraz dział techniczny), windykacją, działaniami marketingowymi, public relations, operatorowi płatności bezgotówkowej współpracującemu z Traficar, w celu realizacji płatności, oraz spółce Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 13. Dane użytkownika zostaną udostępnione spółce EXPRESS sp. z o.o. sp.k. w celu realizacji uzasadnionego interesu tego podmiotu, polegającego na wskazaniu właściwym organom osoby, która jest zobowiązana do uiszczenia opłaty dodatkowej określonej w art. 13f Ustawy o drogach publicznych lub wykonania przez ten podmiot obowiązku prawnego zgodnie z art. 78 ust. 4. Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Powyższe ma zastosowanie w sytuacji, gdy Express sp. z o.o. sp. k., przekazał pojazd do korzystania spółce Traficar sp. z o.o., która jest uprawniona do oddania pojazdu na Państwa rzecz. Klauzula informacyjna EXPRESS znajduje się pod tym tym linkiem
  .

Cennik

Cennik opłat dodatkowych:

ZDARZENIEOPŁATA
 A. Brak tablicy rejestracyjnej lub naklejki
rejestracyjnej na szybie
 320 PLN
 B. Utrata kluczyka do pojazdu 800 PLN
 C. Brak części wyposażenia samochodu
niewymienionych w Cenniku
 opłata wg.  cennika  producenta +  35%
 D. Palenie tytoniu w samochodzie 250 PLN
 E. Holowanie innych pojazdów lub uruchamianie
kablami rozruchowymi innych pojazdów najętym samochodem
 250 PLN
 F. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej
do kierowania pojazdem
 500 PLN
 G. Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym
koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia, w przypadku gdy
naprawa objęta jest odpowiedzialnością klienta
 koszt usługi lub  części + 35%
 H. Koszt transportu pojazdu do granic
administracyjnych miasta, z którego pojazd pochodzi, w razie zakończenia wynajmu
poza wyznaczoną strefą
 2 zł za kilometr + 100 zł za dobę
 I. Sprzątanie samochodu w związku z przewozem
zwierząt niezgodnym z pkt. 33 usługi Traficar
 80 PLN
 J. Koszty przeparkowania pojazdu w związku z
nieprawidłowym zaparkowaniem pojazdu przez użytkownika
 250 PLN + ewentualne koszty usunięcia z drogi i przechowywania pojazdu
 K. Brak poinformowania Traficar o zaistnieniu
zdarzenia skutkującego możliwością pokrycia szkody z polisy obowiązkowego
ubezpieczenia pojazdów (OC)
 1000 PLN
 L. Użytkowanie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem (użytkowanie w warunkach prowadzących do ponadnormatywnego zużycia pojazdu, utrzymywanie wysokich obrotów silnika, korzystanie z hamulca ręcznego w trakcie jazdy, uporczywe niestosowanie właściwego przełożenia skrzyni biegów) nieskutkujące awarią lub uszkodzeniem pojazdu 50 PLN
 M. Obsługa unieruchomionego lub usuniętego pojazdu zgodnie z pkt. 43 Regulaminu 250 PLN
 N. Obsługa pojazdu zaparkowanego niezgodnie z pkt. 39 Regulaminu 250 PLN

Opłata wskazana w Cenniku pełni funkcję informacyjną i stanowi orientacyjną wysokość szkody będącej
skutkiem zdarzenia wskazanego w Cenniku.

Regulamin płatności bezgotówkowych

 1. Niniejszy regulamin precyzuje zasady dokonywania bezgotówkowej zapłaty za usługi świadczone
  w ramach Traficar. Usługa Traficar świadczona jest przez spółkę TRAFICAR spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, wpisanej do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000592539, NIP 6751529371.
  Dokonywanie płatności za usługi świadczone w ramach Traficar jest możliwe wyłącznie poprzez
  korzystanie z płatności bezgotówkowych.
 2. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Traficar konieczne jest wskazanie danych karty
  płatniczej oraz przeprowadzenie weryfikacji danych karty płatniczej.
 3. Nie jest dopuszczalne wskazanie danych karty płatniczej nienależącej do użytkownika
  dokonującego rejestracji konta użytkownika w ramach Traficar.
 4. Traficar zastrzega sobie możliwości weryfikacji danych karty płatniczej. Weryfikacja
  następuje poprzez obciążenie rachunku użytkownika kwotą 1 zł. Pobrana kwota jest zwracana na
  rachunek użytkownika w terminie 7 dni.
 5. Traficar weryfikuje dane osobowe wskazane przez użytkownika w tracie rejestracji z danymi
  przekazanymi przez instytucję prowadzącą rachunek bankowy, z którego została dokonana opłata
  weryfikacyjna
 6. Traficar nie przechowuje danych karty płatniczej. Dane karty płatniczej przechowywane są
  wyłącznie przez agenta rozliczeniowego.
 7. Płatność za usługi najmu dokonywana jest w ramach preautoryzacji. Ostatecznie rozliczenie płatności następuje po wykonaniu usługi a więc po zakończeniu wynajmu pojazdu w ramach Traficar i uwzględnia środki zablokowane do tej pory na karcie płatniczej użytkownika. Wysokość pobieranej kwoty jest ustalana na podstawie Regulaminu Usługi Traficar. Pobrana kwota odpowiada wysokość ceny usługi wynajmu wskazanej w treści faktury VAT przesłanej użytkownikowi po zakończeniu najmu.
 8. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia danych karty płatniczej w każdym czasie. W czasie
  gdy nie jest zarejestrowana żadna należąca do użytkownika karta płatnicza korzystanie z
  usługi Traficar jest niemożliwe.

Zmiany w cenniku opłat, o których mowa w pkt 59 Regulaminu korzystania z usługi Traficar obowiązujące od 18.06.2020