1. Strona główna
 2. Polityka prywatności Traficar we FREENOW

Polityka prywatności Traficar we FREENOW

Postanowienia ogólne:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest spółka Traficar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7F, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592539, NIP: 6751529371, REGON: 363258160 (dalej zwana Traficar).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Aplikacji FREENOW, a także stanowi klauzulę informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych przez Traficar w ramach prowadzonej działalności wynajmu pojazdów.
 3. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika, które stosuje Traficar.
 4. Traficar powołał Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest pod nr tel.+48334861986 oraz adresem e-mail iod@traficar.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Traficar dokłada szczególnej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników korzystających z usług Traficar.
 6. Korzystanie z usługi Traficar zostało opisane w Regulaminie korzystania z usługi Traficar, dostępnym w Aplikacji FREENOW.
 7. W związku z korzystaniem przez użytkownika z usług Traficar za pośrednictwem Aplikacji FREENOW MyTaxi Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa), KRS: 0000423350 (FREENOW) udostępnia Traficar dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności użytkownika. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z usług Traficar przez użytkownika.
 8. Informacje gromadzone przez Traficar w związku ze świadczeniem usług Traficar mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednak nie będzie to wywoływać wobec użytkowników żadnych skutków prawnych lub w jakikolwiek sposób wpływać na jego sytuację. W szczególności przetwarzanie zautomatyzowane, profilowanie i każde inne przetwarzanie danych na potrzeby statystyczne odbywać się będzie w oparciu o dane zanonimizowane.
 9. Traficar może przekazywać dane użytkownika do dostawców mających siedzibę w państwie trzecim w związku z korzystaniem z narzędzi wykorzystywanych do celów statystycznych oraz raportowych, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub współpracę wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (w tym dla USA 10.07.2023 r.). Dostawcy tych narzędzi nie wykorzystują zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
 10. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych w ramach świadczenia usług znajdują się w poniżej.

Świadczenie usług wynajmu pojazdów:

 1. Traficar przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nr PESEL (jeżeli został nadany), data urodzenia, płeć, seria i nr blankietu prawa jazdy (lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do prowadzenia pojazdów osobowych na terenie Polski), lokalizacja i trasa przejazdu, numer rachunku bankowego użytkownika, parametry pracy pojazdu lub jego podzespołów (tj. prędkość, operowanie pedałami hamulca, gazu, dynamika jazdy, szybkość i częstość zmiany biegów, przeciążenia, przyspieszenia, działanie układów bezpieczeństwa), a w przypadku użytkowników będących cudzoziemcami spoza Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii lub spoza krajów Unii Europejskiej lub strefy Schengen – także adres zameldowania w Polsce oraz data upływu okresu ważności karty pobytu.
 2. Dane użytkownika będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy najmu pojazdów oraz przedstawienia oferty najmu pojazdów na życzenie użytkownika przed zawarciem umowy, a podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy;
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Traficar, polegającego na:
   1. zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Traficar, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę,
   2. ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
   3. zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowników oraz innych uczestników ruchu drogowego, obniżenia potencjalnych kosztów niezgodnego z regulaminem użytkowania wynajętych pojazdów,
   4. prowadzeniu analiz oraz raportów w celach statystycznych.
  3. wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Traficar, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości odnośnie przechowania dokumentów podatkowych i księgowych.
 3. Okres przechowywania danych:
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Traficar;
  2. W przypadku przetwarzania danych z uwagi na obowiązki prawne ciążące na Traficar – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów;
  3. W przypadku celów statystycznych, dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca od zakończenia przez użytkownika ostatniego wynajmu pojazdu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów łączących użytkownika z Traficar. Podanie danych osobowych w celach statystycznych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Traficar.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych.
 7. Jeżeli podstawą przetwarzania danych użytkownika jest wyrażona zgoda, użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych.
 8. Dane użytkownika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Traficar, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Traficar usługi związane przede wszystkim z obsługą klienta (w tym infolinia techniczna oraz dział techniczny), windykacją, operatorowi płatności bezgotówkowej współpracującemu z Traficar, w celu realizacji płatności .
 9. Dane użytkownika zostaną udostępnione spółce EXPRESS sp. z o.o. sp.k. w celu realizacji uzasadnionego interesu tego podmiotu, polegającego na wskazaniu właściwym organom osoby, która jest zobowiązana do uiszczenia opłaty dodatkowej określonej w art. 13f Ustawy o drogach publicznych lub wykonania przez ten podmiot obowiązku prawnego zgodnie z art. 78 ust. 4. Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Powyższe ma zastosowanie w sytuacji, gdy Express sp. z o.o. sp. k., przekazał pojazd do korzystania spółce Traficar sp. z o.o., która jest uprawniona do oddania pojazdu na rzecz użytkownika. Klauzula informacyjna EXPRESS znajduje się pod tym linkiem.
 10. Parametry pracy pojazdu lub jego podzespołów, tj. prędkość, operowanie pedałami hamulca, gazu, dynamika jazdy, szybkość i częstość zmiany biegów, przeciążenia, przyspieszenia, działanie układów bezpieczeństwa będą służyć do zbudowania profilu użytkownika usługi Traficar oraz jego profilowania. Przetwarzanie powyższych danych jest integralną częścią usługi, i jest niezbędne w celu realizacji umowy. Dodatkowo celem przetwarzania tych danych jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika oraz innych uczestników ruchu drogowego, obniżenie potencjalnych kosztów niezgodnego z regulaminem użytkowania wynajętych pojazdów oraz dochodzenie roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem umowy przez Traficar oraz obrona przed takimi roszczeniami wobec Traficar a podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Traficar. Dane te mogą mieć wpływ na realizację obecnej i przyszłej usługi przez Traficar , w szczególności możliwość odmowy świadczenia usług przez Traficar, zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z usług Traficar. Zebrane dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Współadministrowanie danymi:

 1. Współadministratorami danych osobowych użytkowników pozostają spółki Traficar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7F, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592539, nr NIP: 6751529371, nr REGON: 363258160 (dalej zwana Traficar) oraz FREENOW.
 2. Współadministratorzy przetwarzają wspólnie dane osobowe użytkowników związane z usługą Traficar świadczoną za pomocą Aplikacji FREENOW, na podstawie zawartej umowy współpracy. Więcej informacji, o tym jak współadministratorzy przetwarzają dane użytkownika, znajdziesz: w zakresie Traficar – poniżej oraz w Polityce prywatności udostępnianej w Aplikacji FREENOW, a w zakresie FREENOW – w nocie prywatności na stronie pod adresem: https://www.free-now.com/pl/.
 3. Współadministratorzy dokonali w przejrzysty sposób podziału swoich obowiązków i odpowiedzialności w następujący sposób:
 1. Traficar zajmuje się sprawami związanymi ze świadczeniem usługi Traficar, w tym wykonanie umowy, rozliczenia opłat dodatkowych, problemy sprzętowe dotyczące pojazdu, obsługa użytkowników w ramach Infolinii Technicznej Traficar, analityka danych Traficar;
 2. FREENOW zarządza wszystkimi aspektami technicznymi dotyczącymi Aplikacji FREENOW, w tym przetwarzaniem płatności, rezerwacjami.

Współadministratorzy na każde żądanie użytkownika udostępniają mu bardziej szczegółowe uzgodnienia dotyczące współadministracji na podstawie art. 26 ust. 2 RODO.

 1. Użytkownik może wykonywać swoje prawa wynikające z RODO w odniesieniu do i przeciwko każdemu ze współadministratorów. Jednakże, aby przyśpieszyć odpowiedź, zaleca się kontakt za pośrednictwem strony: https://support.free-now.com/hc/requests/new.