1. Strona główna
 2. Polityka prywatności Traficar w Bolt

Polityka prywatności Traficar w Bolt

Postanowienia ogólne:

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest spółka Traficar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7F, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592539, NIP: 6751529371, REGON: 363258160 (dalej zwana Traficar).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Danych Osobowych pozyskanych za pośrednictwem Aplikacji Bolt i udostępnionych przez Bolt w ramach świadczonych Usług Carsharingu zgodnie z Regulaminem dostępnym tutaj, a także stanowi klauzulę informacyjną odnośnie przetwarzania Danych Osobowych przez Traficar w ramach prowadzonej działalności wynajmu Samochodów za pośrednictwem Aplikacji Bolt.
 3. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika, które stosuje Traficar.
 4. Traficar powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel.+48334861986 oraz adresem e-mail iod@traficar.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 5. Traficar dokłada szczególnej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Usługi Carsharingu oferowanej przez Traficar.
 6. Korzystanie z Usługi Carsharingu zostało opisane w Regulaminie korzystania z usługi Traficar, dostępnym w Aplikacji Bolt i pod tym linkiem. Pojęcia opisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają to samo znaczenie, jakie nadano im w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 7. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi Carsharingu za pośrednictwem Aplikacji Bolt Bolt Rides PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa), KRS: 0000981464 (dalej zwana Bolt) udostępnia Traficar Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanej Usługi Carsharingu, a także informacje o aktywności Użytkownika. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych Osobowych gromadzonych podczas i w związku z korzystaniem z Usługi Carsharingu przez Użytkownika.
 8. Informacje gromadzone przez Traficar podczas i w związku ze świadczeniem z Usługi Carsharingu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednak nie będzie to wywoływać wobec Użytkowników żadnych skutków prawnych lub w jakikolwiek sposób wpływać na ich sytuację. W szczególności przetwarzanie zautomatyzowane, profilowanie i każde inne przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby statystyczne i analityczne odbywać się będzie w oparciu o dane zanonimizowane.
 9. Traficar może przekazywać Dane Osobowe Użytkownika do dostawców mających siedzibę w państwie trzecim w związku z korzystaniem z narzędzi wykorzystywanych do celów statystycznych i raportowych, które przechowują Dane Osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub współpracę wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi Dane Osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony Danych Osobowych (w tym dla USA 10.07.2023 r.). Dostawcy tych narzędzi nie wykorzystują zebranych Danych Osobowych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
 10. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych w ramach świadczonej Usługi Carsharingu znajdują się poniżej.

Świadczenie Usługi Carsharingu:

 1. Traficar przetwarza następujące kategorie Danych Osobowych: imię i nazwisko/firma/NIP (identyfikator podatkowy), adres, numer telefonu, adres e-mail, nr PESEL (jeżeli został nadany), dane zawarte w dokumencie prawa jazdy (lub innym dokumencie potwierdzającym uprawnienie do prowadzenia Samochodów na terenie Polski), lokalizacja i trasa przejazdu, parametry pracy Samochodu lub jego podzespołów (tj. prędkość, operowanie pedałami hamulca, gazu, dynamika jazdy, szybkość i częstość zmiany biegów, przeciążenia, przyspieszenia, działanie układów bezpieczeństwa), historia transakcji i płatności (jeżeli takową Użytkownik posiada), numer rachunku bankowego Użytkownika (jeżeli opłaty dodatkowe dochodzone są bezpośrednio przez Traficar bez pośrednictwa Bolt), NIP (identyfikator podatkowy), , nazwa firmy, nagrania głosu, indywidualny kod do kontaktu z Infolinią Techniczną Traficar za pośrednictwem Aplikacji Bolt, dane podane w treści zgłoszenia lub reklamacji przez Użytkownika.
 2. Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy najmu Samochodów oraz podjęcia czynności na życzenie Użytkownika przed zawarciem tej umowy (weryfikacja), a podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (RODO Art.6 pkt.1 lit. b);
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Traficar (RODO Art.6 pkt.1 lit. f), polegającego na:
   1. zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Traficar, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy przez Użytkownika,
   2. ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (min. mandaty, opłaty parkingowe, opłaty regulaminowe),
   3. zwiększeniu bezpieczeństwa Użytkowników oraz innych uczestników ruchu drogowego, obniżenia potencjalnych kosztów niezgodnego z regulaminem użytkowania wynajętych pojazdów,
   4. ochronie Traficar przed nadużyciami, w celu weryfikacji Użytkownika,
   5. prowadzeniu analiz oraz raportów w celach statystycznych.
  3. wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Traficar (RODO Art.6 pkt.1 lit. c), w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości odnośnie przechowania dokumentów podatkowych i księgowych;
 3. Okres przechowywania Danych Osobowych:
  1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego ze świadczoną Usługą Carharingu.
  2. W przypadku żądania usunięcia Danych Osobowych, jeżeli w trakcie umowy doszło do świadczenia Usługi Carsharingu, dane te będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypada rozliczenie podatkowe faktury wystawionej za Usługę Carsahringu na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu ustalenia, dochodzenia i ochrony przed roszczeniami, okres przechowywania Danych Osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia tychże roszczeń, jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych będzie niezbędne do ustalenia, czy też dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Traficar wynikającymi z przepisów prawa. Czas przetwarzania danych osobowych w tym celu jest określony przez Kodeks Cywilny i dla osób fizycznych wynosi 6 lat od daty wykonania usługi.
  4. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w postaci nr PESEL i wskazanych w prawie jazdy i innych dokumentach w celu weryfikacji Użytkownika– dane będą przetwarzane przez okres dwóch dni roboczych;
  5. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych z uwagi na obowiązki prawne ciążące na Traficar – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikającego z przepisów;
  6. W przypadku kontaktów z Infolinią Techniczną Traficar, nagrania głosu Użytkownika pozyskiwane przechowywane są przez okres 2 lat na podstawie uzasadnionego interesu Traficar.
 4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów łączących Użytkownika z Traficar.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest niezgodne obowiązującym prawem.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia tych danych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych pod wskazane wyżej dane teleadresowe.
 7. Jeżeli podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest wyrażona zgoda, Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych.
 8. Dane Osobowe Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe w imieniu Traficar, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Traficar usługi związane przede wszystkim z obsługą klienta (w tym infolinia techniczna oraz dział techniczny), windykacją, , operatorowi płatności bezgotówkowej współpracującemu z Traficar, w celu realizacji płatności.
 9. Dane Osobowe Użytkownika zostaną udostępnione spółce EXPRESS sp. z o.o. sp.k. w celu realizacji uzasadnionego interesu tego podmiotu, polegającego na wskazaniu właściwym organom osoby, która jest zobowiązana do uiszczenia opłaty dodatkowej określonej w art. 13f Ustawy o drogach publicznych lub wykonania przez ten podmiot obowiązku prawnego zgodnie z art. 78 ust. 4. Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Powyższe ma zastosowanie w sytuacji, gdy Express sp. z o.o. sp. k., przekazał Samochód do korzystania spółce Traficar sp. z o.o., która jest uprawniona do oddania Samochodu na rzecz Użytkownika. Klauzula informacyjna EXPRESS znajduje się pod tym linkiem.
 10. Parametry pracy Samochodu i jego podzespołów, tj. prędkość, operowanie pedałami hamulca, gazu, dynamika jazdy, szybkość i częstość zmiany biegów, przeciążenia, przyspieszenia, działanie układów bezpieczeństwa będą przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych w ramach zwiększenia bezpieczeństwa Użytkownika oraz innych uczestników ruchu drogowego, obniżenia potencjalnych kosztów niezgodnego z regulaminem użytkowania wynajętych Samochodów oraz dochodzenie roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem umowy przez Traficar oraz obrona przed takimi roszczeniami wobec Traficar a podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Traficar. Zebrane dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 11. Dane Osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem Usługi Carsharingu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.